ارکان تصمیم گیرنده شرکت در ثبت و تغییرات شرکت با مسئولیت محدود

موسسه حقوقی کریم خان درخصوص ارکان تصمیم گیرنده شرکت در ثبت و تغییرات شرکت با مسئولیت محدود توضیحاتی ارائه می دهد:

ارکان تصمیم گیرنده در شرکت با مسئولیت محدود
کلیات

فراخوان و تشکیل مجامع عمومی در شرکت با مسئولیت محدود ، تنها در ماده ۱۰۹ قانون تجارت اشاره میکند : ” هر شرکت با مسئولیت محدود که تعداد شرکای آن بیش تر از ۱۲ نفر باشد، میبایست دارای هیات نظار بوده و هیات مذکور حداقل سالی یک بار مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد…” الزامی محسوب میشود.

در مفاد برعکس ماده نام برده می توان اشاره کرد که تشکیل مجمع عمومی عادی و فوق العاده در شرکت های با مسئولیت محدود که شرکای آن کمتر از ۱۲ نفر می باشند، اصلاً اجباری نمی باشد؛ در حالی که شرکاء می توانند در اساسنامه اجباری بودن تشکیل مجامع عمومی را طبق مقررات شرکت های سهامی عام و خاص و با در مد نظر گرفتن مواد ۹۲، ۹۷ و ۱۲۰ ( ل. ا. ق. ت ) مشخص نمایند.
تصمیمات عادی

شرکت با مسئولیت محدود قادر است تصمیمات عادی خود را بدون تشکیل مجمع انجام دهد و تصمیمات راجع به شرکت را به صورت صورتجلسه تامین و به امضاء شرکت برساند. هر شریک به نسبت سهم الشرکه خود اجازه رای دارد ؛ فقط در حالی که اساسنامه، ترتیب دیگری تنظیم کرده باشد. ماده ۱۰۶ ق. ت اشاره می کرد : ” تصمیمات مربوط به شرکت میبایست به بیشترین حداقل نیم سرمایه دریافت شود، اگر در بار نخست این بیشترین حاصل نشد میبایست کلیه شرکاء دوباره فراخوانده شوند، در این حالت تصمیمات به بیشترین تعدادی شرکاء انجام می شود ، اگر چه بیشترین مذکور دارای نیم سرمایه نباشد ، اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی برعکس شرایط بالا تنظیم کرده است”.

تقسیم سود در قانون تجارت کشور ما در ماده ۱۱۷ مشخص شده و تنظیم کرده است : ارتباط شرکاء طبق اساسنامه است ، اگر در اساسنامه درباره توزیع سود و زیان مقررات خاصی نباشد، توزیع مذکور به نسبت سرمایه شرکاء اجرا خواهد شد . در شرکت با مسئولیت محدود قانونگذار در ماده ۱۱۳ قانون تجارت اندوخته قانونی را تحت عنوان سرمایه پیش بینی با مراعات ماده ۵۷ قانون شرکت سهامی ۱۳۱۱ که اشاره می کند : ” همه ساله حداقل یک بیستم از درآمدها خالص شرکت جهت تشکیل سرمایه پیش بینی موضوع خواهد شد ، همین که سرمایه پیش بینی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن این مقدار اجباری نمی باشد را ملزم دانسته است.
تصمیمات فوق العاده

در شرکت با مسئولیت محدود تشکیل مجمع عمومی فوق العاده مثل شرکت سهامی عام و خاص اختیاری می باشد ، درحالی که با اشاره به ماده ۱۱ ق. ت : ” هر تحولی دیگری مربوط به
اساسنامه میبایست با بیشترین تعداد شرکاء که حداقل سه ربع سرمایه را هم دارا باشند، انجام شود فقط در حالی که در اساسنامه بیشترین دیگری تنظیم شده باشد”. به نظر می رسد که تشکیل مجمع عمومی فوق العاده از دید مهم ترین موارد مشخص شده در ماده ۱۱۱ نام برده الزامی می باشد. در این حالت مسئولیت مجمع عمومی فوق العاده در اساسنامه میبایست به تعریف زیر اجرا شود:

    تغییرات در اساسنامه یا ضمیمه یا فسخ چند موارد از آن.
    بیشتر یا کم ترشدن سرمایه شرکت.
    اضافه شدن شریک یا شرکاء جدید به شرکت.
    مقرر کردن اساسنامه جدید یا تغییر نوع شرکت.
    انحلال شرکت پیش از موعد.

مسلماً است تصمیمات در شرایط بالا میبایست با تراضی مالکان سه چهارم سرمایه شرکایی که بیشترین تعدادی را هم دارند، دریافت گردد.
مسئولیت مدنی و جزایی

اگر مجامع عمومی شرکت با مسئولیت محدود در تصمیمات خود از مقررات قانونی تخطی نشان داده و از این خصوص شرکاء یا اشخاص ثالث دچار ضرر شوند ، زیان دیده قادراست به موجب مقررات قانون مدنی و مشخص کردن زیان وارده و تایید رابطه دلیل، جبران زیان وارده را از دادگاه تقاضا نماید و در مواردی که شرکاء با اتکا به تصمیم مجامع مرتکب جرایمی اعم از کلاهبرداری و غیره بشوند، مطابق مقررات مشخص شده در قانون مجازات اسلامی با آنان اعلام خواهد شد.

ارائه خدمات حرفه ای درخصوص ارکان تصمیم گیرنده در شرکت با مسئولیت محدود در دپارتمان تخصصی ثبت کریم خان جهت متقاضیان محترم آماده همراهی است.

   


موسسه غیرتجاری

سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 نویسنده: nazanin nazanin |اساسنامه ثبت موسسه غیرتجاری

موسسه حقوقی کریم خان در خصوص ثبت موسسه غیرتجاری توضیحاتی را ارائه می دهد:

موسسه غیرتجاری

ماده ١:اسم ونوع موسسه:…………………..

ماده ٢: موضوع موسسه: …………………………….

ماده ٣: مرکز اصلی موسسه: …………………………..

ماده ۴: سرمایه موسسه:……………………..

ماده ۵:زمان موسسه: از تاریخ ……………… بمدت نامحدود

ماده ۶: تابعیت موسسه : تابعیت ایرانی است .

ماده ٧: هیچ کدام از شرکا اجازه واگذاری سهم الشرکه خود را بجز ندارند فقط با تراضی و توافق دارندگان سه چهارم سرمایه موسسه غیرتجاری که دارای عموم تعدادی هم باشند و واگذاری سهم الشرکه اجرا نخواهد شد به جز به سبب سند رسمی .

ماده ٨: مجمع عمومی عادی موسسه در طی زمان چهارماه اول هر سال بعد از اتمام سال مالی موسسه تشکیل ولی احتمال دارد به دلیل فراخوان هریک از اعضای هیات مدیره یا شرکا به شکل فوق العاده تاسیس گردد.

ماده ٩: فراخوان هر کدام از جلسات مجامع عمومی به وسیله هر کدام از اعضای هیات مدیره مدیرعامل یا شرکا از طریق دعوتنامه کتبی یا درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار اجرا خواهد شد زمان فراخوان از روز انتشار تا تشکیل جلسه ١٢ روز خواهد بود .

ماده ١٠: هنگامی که تمام شرکا در هر کدام از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده ٨ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت .
ماده ١١: وظایف مجمع عمومی عادی

    استماع گزارش هیات مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه موسسه و تصویب آن
    تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیات مدیره
    تعیین خط مشی آینده موسسه و تصویب آن
    تعیین هیات مدیره و اگر نیاز باشد بازرس

ماده ١٢: مسئولیت مجمع عمومی فوق العاده

    تغییر اساسنامه یا ضمیمه یا حذف یک یا چند مواد اساسنامه
    افزایش یا کاهش سرمایه موسسه
    ورود شریک یا شرکا جدید موسسه

ماده ١٣: تصمیمات شرکا در مجمع عمومی فوق العاده با تراضی دارندگان سه چهارم سرمایه موسسه غیرتجاری که بیشترین تعداد دارند و در مجمع عمومی عادی وفق دستور ماده ١٠۶ قانون تجارت دارای اعتبار و ملزم به الاجرا خواهدبود.

ماده ١۴: هیات مدیره موسسه ترکیبی از ………. نفر خواهد بود که در مجمع عمومی از میان شرکا و یا از خارج تعیین می نماید.

ماده ١۵: هیات مدیره از میان خود یک نفر را به سمت رئیس هیات مدیره و یک نفر را به سمت مدیرعامل تعیین و همین طور می تواند برای اعضای خود سمتهای غیری انتخاب نماید.

ماده ١۶: آقای / خانم ………….. نماینده قانونی و تام الاختیار موسسه بوده و می تواند در تمام کارها دخالت و مبادرت نماید . (از قبیل مبادرت می توانند موارد زیر را قید نمایند ) :

امور اداری موسسه از هر نوع ، اجرای مقدمات قانونی ، مقرر کردن بودجه و مشخص کردن پرداخت حقوق و انجام هزینه ها و بررسی به محاسبات ، مهیا آیین نامه های داخلی ، اجرای تصمیمات مجامع عمومی ، تشکیل شعب ، مشخص و منصوب و استخدام کارمند و کارگر یا کارشناس، مقرر کردن قرارداد با شرکت ها و بانک ها و ادارات، خرید و فروش اقسام اموال قابل انتقال و غیرقابل انتقال ، صدور اسناد بهادار ، سفته و چک و پرداخت آن ها و … ( براساس مورد و طبق به تصمیم اعضاء هیات مدیره )

ماده ١٧: جلسات هیات مدیره با حضور بیشترین اعضا قانونی می یابد و تصمیمات هیات مدیره با بیشترین آرا اعتبار است .

ماده ١٨: واجدین حق امضا در موسسه : واجدین حق امضای اوراق واسناد بهادار از جمله چک سفته برات اسناد تعهد آور و قراردادها را هیات مدیره مشخص می کند .

ماده ١٩- هر کدام از اعضای هیات مدیره قادر است کلیه یا بخشی از اختیارات و همین طور اجازه امضای خود را به هر کدام از شرکا برای هر زمان که مصلحت بداند واگذاری نماید و همین طور هیات مدیره قادراست کلیه یا بخشی از اختیارات خود را به مدیرعامل واگذاری نماید.

ماده ٢٠: سال مالی موسسه غیرتجاری از اول فروردین ماه هر سال آغاز و به پایان اسفند ماه همان سال اتمام می یابد به جز سال اول که ابتدای آن از زمان تاسیس موسسه است.

ماده ٢١: تقسیم سود : از درآمد موسسه غیرتجاری در آخر هر سال مالی هزینه اداری حقوق کارکنان و مدیران استهلاکات مالیات دیگر عوارض دولتی کسر و بعد از پرداختن ۱۰درصد به منظور ذخیره قانونی باقی که سود مخصوص است به نسبت سهم الشرکه میان شرکا قسمت خواهد شد.

ماده ٢٢ : فوت یا ورشکستگی هر کدام از شرکا باعث انحلال موسسه غیرتجاری نخواهد شد و ورثه شریک فوت شده ویا ولی ورشکستگی قادرند به مشارکت خود ادامه دهند . وگرنه باید سهم الشرکه خود را بعد از انجام تشریفات قانونی اخذ و یا به شریک دیگر انتقال و از موسسه خارج شوند.

ماده ٢٣ : انحلال : موسسه غیرتجاری طبق ماده ١١۴ قانون تجارت تعطیل خواهد شد هنگامی که مجمع شرکا رای به تعطیلی موسسه دهد یک نفر از میان شرکا و یا از خارج موسسه به سمت مدیر تصفیه مشخص خواهد شد مسئولیت مدیرتصفیه مطابق قانون تجارت می باشد.

ماده ٢۴: افتراق به وجود آمده میان شرکای موسسه توسط وساطت و قضاوت و فیصله خواهد شد.

ماده ٢۵: در دیگر موضوعاتی که در این اساسنامه ذکر نشده است طبق مقررات قانون تجارت ایران عمل و رفتار خواهدشد.

ماده ٢۶: این اساسنامه در ٢۶ ماده مقرر و به امضای تمام موسسین موسسه به اسامی زیر رسید و کلیه مشخصات امضا شد.

امضاء موسسین
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

شرکت حقوقی ثبت کریم خان،بزرگ ترین مرکز تخصصی جهت اساسنامه ثبت موسسه غیرتجاری در بین رقابی خود می باشد.

   


آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 نویسنده: nazanin nazanin |


آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده در خصوص ثبت افزایش سرمایه شرکت

موسسه حقوقی کریم خان درخصوص آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده در خصوص ثبت افزایش سرمایه شرکت توضیحاتی را ارائه می دهد:

سرمایه یکی با ارزش ترین و با اهمیت ترین عوامل تجارت بوده و موثرترین اسباب جذب سود است. هر شرکت میبایست دارای سرمایه باشد تا بتواند بهره ای از عملیات خود که تجارت است برده و سودبرنده شود. ارزش شرکت های تجاری را از سرمایه آن ها می توان متوجه شد .

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

جهت سرمایه حداکثری مشخص نشده و شرکاء به هر اندازه ای که بتوانند امکان دارد سرمایه را بالا ببرند . سرمایه شرکت به وسیله ی دو مسیر زیر می تواند بالا رود :

    به وسیله صدور سهام جدید
    به وسیله بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود

هرنوع اصلاحات در سرمایه شرکت صلاحیت دارد در مجمع عمومی فوق العاده است. قانون تجارت بعضی از تصمیمات مهم در کار شرکت را از جمله اصلاح در اساسنامه و اصلاح در سرمایه شرکت را در صلاحیت منحصری مجمع عمومی فوق العاده قرار داده است.

مجمع عمومی فوق العاده قادر است مستقلاً اقدام به افزایش سرمایه نماید یا این کار را به هیات مدیره موکول می کند، در هر حال هیات مدیره وظیفه دارد در هر دوره بعد از اجرایی ساختن بالا بردن سرمایه حداکثر زمان یک ماه مراحل را در طی اصلاح اساسنامه در بخش مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت، برای ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ابلاغ کند تا پس از اجرای تشریفات ثبت، نتیجه برای آگاهی همگان آگهی شود. ( مواد ۱۶۱ و ۱۶۲ و ۱۶۳ ل. ا. ق. ت )

در بالا بردن سرمایه شرکت دقت به موارد زیر الزامی است:

۱- اندوخته قانونی شرکت نمی توان به سرمایه تبدیل شود.

۲- تنها در شرکت های سهامی خاص پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد هم مجاز است.

۳- مادامی که سرمایه مشخص شرکت پرداخت نشده باشد باید در آغاز نسبت به پرداخت آن مبادرت و بعد افزایش سرمایه انجام شود.

۴- در معامله سهام جدید مالکان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالک هستند در اولویت اند و اجازه واگذاری دارند که باید مراحل به تمامی سهامداران به وسیله آگهی اولویت ابلاغ شود و مراحل و فرصت آن در آگهی قید شود.
    مدارک مورد نیاز

    فهرست صاحبان سهام بعد از افزایش سرمایه با ذکر نام و تعداد و امضاء سهامداران
    فهرست صاحبان سهام حاضر در جلسه با ذکر نام سهامداران – تعداد سهام و امضاء آنان که با تصویب هیات رئیسه جلسه رسیده باشد.
    نسخه اصلی روزنامه دارای آگهی اولویت سهامداران
    نسخه اصلی روزنامه دارای آگهی فراخوان سهامداران
    صورتجلسه هیات مدیره در اعمال اختیارات واگذاری از مجمع عمومی فوق العاده
    صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده درمورد بالا بردن سرمایه
    گواهی بانکی حاکی بر بالا بردن سرمایه ( درحالی که بالا بردن از محل تقدی باشد ).
    دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص که شامل مبلغ سرمایه جدید بوده و میبایست به امضای تمام مدیران شرکت رسیده باشد.
    به سبب ماده ۱۸۷ قانون تجارت ، لیست مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره نویس که به سهام شرکت واگذاری شده است به پیوسته مدارک و اسناد تصفیه آن مطالبات که بازرسان شرکت درستی آن را تصویب کرده باشند.

نکته : مثالی از آگهی فراخوان مجمع عمومی فوق العاده که باید در روزنامه کثیرالانتشار شرکت مندرج گردد.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ………………..بدینوسبله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در تاریخ …………….. روز …………. در ساعت ……………….. در محل شرکت واقع در …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. تشکیل خواهد شد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه مجمع : اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه شرکت

هیات مدیره شرکت
…………………

مثالی از آگهی اولویت که باید در روزنامه کثیرالانتشار شرکت مندرج گردد :

آگهی حق تقدم شرکت ………………………. سهامی خاص ثبت شده به شماره …………………. تصویب افزایش سرمایه شرکت از مبلغ …………………………. ریال به مبلغ ……………….. ریال از طربق انتشار سهام جدید و هر سهم به ارزش اسمی …………………. ریال افزایش می یابد. هر صاحب سهم به نسبت سهامی که مالک است در خرید سهام جدید حق تقدم خواهد داشت. مهلت استفاده از حق تقدم وفق ماده ۱۶۶ قانون تجارت ۶۰ روز و ابتدای آن از تاریخ انتشار این آگهی خواهد بود.

لذا سهامدارانی که مایل به خرید سهام جدید می باشند می بایستی حداکثر ظرف …………………. روز از تاریخ انتشار این آگهی خواهد بود. لذا سهامدارانی که مایل به خرید سهام جدید می باشند می بایستی حداکثر ظرف ……………………… روز از تاریخ انتشار این آگهی با مراجعه به محل شرکت واقع در …………………………………………. نسبت به پذیره نویسی و تعهد خرید سهام اقدام نموده و بهای آن به حساب شماره ………………….. بانک ……………….. شعبه ……………………………………….. حداکثر ظرف مدت شصت روز واریز کنند و رسید پرداخت آن را به دفتر هیات مدیره تحویل دهند.

واضح است در زمان استفاده نکردن از اولویت در زمان تنطیم شده ، هیات مدیره حق دارد سهام پذیره نویسی نشده را به هر کسی که مصلحت بداند انتقال دهد یا سرمایه شرکت را به میزان پرداخت شده در فرصت پذیره نویسی افزایش دهد.

ارائه بهترین خدمات فوق تخصصی و به روز شده را در ثبت از موسسه حقوقی ثبت کریم خان در مورد آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده در خصوص ثبت افزایش سرمایه شرکتو از کادر بسیار مجرب آن به خواهید.

   


شرکت های خارجی در ایران

سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 نویسنده: nazanin nazanin |الزامات قانونی شعب ثبت شده شرکت های خارجی در ایران

موسسه حقوقی کریم خان درخصوص الزامات قانونی شعب ثبت شده شرکت های خارجی در ایران توضیحاتی را ارائه می دهد:

مواردی که باعث میشود یک شرکت ایرانی و یا تابعیت ایرانی داشته باشد:

    مطابق مقررات ایران در ایران تشکیل شده باشد.
    اقامتگاه او در ایران باشد.
    مرکز اصلی آن هم در ایران باشد.

وگرنه شرکت ایرانی به شمار نمی رود اما قادراست در ایران شعبه و نمایندگی داشته باشد.

شرکت های خارجی در ایران
نحوه فعالیت و گزارش فعالیت

پس تاسیس و ثبت شعبه شرکت خارجی، مطابق مواد ۷ و ۸ آیین نامه مذکور شرکت های خارجی ، شعبه شرکت وظیفه دارند که هر سال گزارشی به ” دستگاه مربوطه ” تسلیم کند.

ماده ۷ – ” شعبه شرکت های خارجی که نسبت به ثبت خود در کشور ما مباردت نمایند و به عملکرد می پردازند مکلف اند هر سال گزارش سالانه اصلی شامل بر گزارش های مالی حسابرسی شده به وسیله ی حسابرسان مستقل تابع در کشور مختلف را به دستگاه مربوطه تسلیم کنند” .

ماده ۸- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی شامل این آیین نامه مکلفند گزارش عملکرد شعبه یا نمایندگی در کشور ما را همراه با صورت های مالی حسابرسی شده خود طی مدت ۴ ماه بعد از پایان سال مالی به دستگاه مربوطه فرستاده میشود .

حسابرسی نام برده تا در صورتی که آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران صلاحیت دار به عنوان حسابدار رسمی مصوب – ۱۳۷۲- ابلاغ نشده است، به وسیله ی سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی مورد قبول دستگاه مربوطه ، که شرکای آن اشخاص حقیقی تصویب شده به وسیله ی ادارات نظارت سازمان حسابرسی باشند، صورت پذیرد “.

همین طور مطابق ماده ۹ این آیین نامه ، شعبه شرکت های خارجی میبایست به وسیله ی حداقل شخص حقیقی تابعیت کشور ما اداره شود.

در این ماده به تابعیت مسئول شعبه توجه نشده است ،در حالی که این گونه می توان برداشت کرد که یک ایرانی هم می تواند وظایف یک شعبه شرکت های خارجی را به ذمه گیرد.

مطابق ماده ۴آیین نامه اجرایی روش تاسیس و فعالیت شعب بانک های خارجی در کشور ما ( مصوب ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۸۷ هیات وزیران ) مقدمات تاسیس شعب بانک های خارجی در کشور ما مطابق دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی خواهد بود.

براساس این آیین نامه ، شعب بانک های خارجی در کشور ما زیر نظر بانک مرکزی ایران میبایست فعالیت کنند و قوانین بازرسی مربوط با نسبت های نقدینگی، اجرای وظایف و محدودیت های مرتبط به تسهیلات وظایف بزرگ و عملکرد های مربوط با نظام کنترل های داخلی مشخص شده به وسیله بانک مرکزی را ملاحظه کنند.
انحلال شعبه

مطابق اصول کلی انحلال هر شخصیت حقوقی به دو شکل ممکن است :

    با تصمیم مالکان آن
    به حکم مرجع صلاحیت دار

در حالی که در آیین نامه مذکور تنها حالت دوم مشخص شده که تنظیم می گردد : ” ماده ۶ – افرادی که مجوز فعالیت آن ها از جانب مرجع صلاحیت دار فسخ می شود وظیفه دارند ، در فرصت مشخص شده به وسیله ی اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی، به انحلال شعبه یا نمایندگی و اجرای کارهای تصفیه آن مبادرت نمایند .

تبصره : شرکت های خارجی که مجوز فعالیت آن ها تمدید نمی شود، ۶ ماه فرصت دارند تا نسبت به انحلال شرکت ثبت شده و اجرای کارها تصفیه آن مبادرت نمایند “.

ماده ۱۰ طبق آیین نامه اجرایی روش تشکیل و عملیات شعب بانک های خارجی در کشور ما ( مصوب ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۸۷ هیات وزیران ) در شرایط زیر احتمال تعطیلی شعبه یک بانک خارجی در کشورما وجود خواهد داشت :

    رعایت نکردن دستورالعمل های بانک مرکزی
    به تقاضایی بانک خارجی حاکی بر تعطیلی شعبه خود
    در زمان عدم فعالیت های شعبه بیش از یک هفته بدون مجوز بانک مرکزی
    در زمان کسب بانک مرکزی به درست نبودن اطلاعات تسلیم شده به وسیله ی بانک خارجی

همین طور ماده ۱۲ آیین نامه نام برده تنطیم می گردد :
” بانک خارجی نمی تواند پیش از اجرای وظایف شعبه خود در برابر بستانکاران و دیگر مشتریان در کشور ما، نسبت به تعطیلی ( انحلال ) شعبه مبادرت نماید.

مجموعه حرفه ای و حقوقی ثبت کریم خان، با سالها تجربه مدیریت درالزامات قانونی شعب ثبت شده شرکت های خارجی در ایران را براز بازرگانان محترم و عزیز انجام داده است.

   


انتخاب متصدیان تصفیه

سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 نویسنده: nazanin nazanin |انتخاب متصدیان تصفیه به چه صورت است ؟

موسسه حقوقی کریم خان در باب انتخاب متصدیان تصفیه توضیحاتی را ارائه می دهد:

تصفیه موسسه ها به معنی گردآوری سرمایه شرکت و اجرای ضمانت ها و تقسیم بندی آن میان اشخاص ذینفع.براساس ماده ۲۰۷ درخصوص مسئولیت های متصدیان تصفیه تعیین نموده است که : ” پایان امور جاری و انجام ضمانت ها و وصول طلب ها و تقسیم بندی سرمایه شرکت .”

انتخاب متصدیان تصفیه

کار تصفیه در حقیقت سر وسامان دادن فعالیت های جاری و عقب افتاده شرکت ، ادای مقروضات ، اجرای تعهدات ، وصول طلب ها و تقسیم بندی سرمایه شرکت میان شریکان می باشد.
نحوه تعیین متصدیان امور تصفیه

    مطابق اساسنامه

احتمال دارد اساسنامه شرکت در این امور بیاناتی را ارائه کرده باشد،چنانچه قوانین اساسنامه تناقضی با قوانین نداشته باشد، براساس آن اعمال می گردد.

    در شرکت های با مسئولیت محدود

در موسسه های تضامنی ، نسبی و مختلط که همه یا برخی از عضوهای آن مسئولیت محدودی ندارند) البته امور تصفیه یا به وسیله مدیران شرکت صورت می گیرد یا توسط افراد تعیین شده از سوی مدیران . اما دیگر شریکان می توانند امور تصفیه را بررسی نمایند.

     در سایر شرکت ها

در باب دیگر شرکت ها ( سهامی ، مسئولیت محدود و تعاونی ) امور تصفیه بردوش مدیران شرکت پیش از متلاشی شدن می باشد . به جزاینکه براساس اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت مراحل دیگری تعیین گشته است.
وظایف مدیران تصفیه

      ۱٫ حل و فصل امور جاری

احتمال دارد در موعد زندگی شرکت ، فعالیت هایی صورت گرفته که همچنان ادامه دارد و به پایان نرسیده است. به طور مثال تاسیساتی ایجاد شده که به پایان نرسیده اند یا قراردادهای مرتبط به خرید و فروش و اجرای خدمات که خاتمه نیافته اند.بنابراین برحسب معمول این فعالیت ها میبایست خاتمه یابد تا مضرراتی به شرکت وارد نگردد.

     ۲٫ اجرای تعهدات و پرداخت بدهی ها

غرض از انجام تعهدات این است که شرکت براساس قانون ، قرارداد تعهداتی در برابر دیگران بردوش دارد و هنوز اجرا نگشته است. به هرحال هیئت تصفیه یا مدیر تصفیه میبایست اوضاع کارمندان شرکت را از بابت تصفیه حقوق آن ها معین نماید.

چنانچه درخصوص کالایی ضمانت تحویل صورت گیرد براساس قرارداد تجارت میبایست آن تعهدات اجرا گردد ، به طور مثال هزار جعبه چای خریداری شده و اگر چه در قوانین اشاره ای به آن نشده ولی میبایست صندوق های خالی را پس دهیم . البته تعهدات مالی مانند پرداخت برواتی که زمان آن فرا نرسیده، یا سفته هایی که موعد آن نشده و … را پرداخت نماید.

     ۳٫ وصول مطالبات

احتمال دارد شرکت طلب هایی به اشکال مختلف از افراد را دارا باشد که مدیر تصفیه می بایست این طلب ها را با درنظرگرفتن صلاح و منافع شرکت وصول نماید.

    ۴٫ تقسیم دارایی شرکت

بعد از وصول طلب ها و ادای بدهی های شرکت ، سرمایه باقیمانده میان شریکان باتوجه به سهم الشرکه آن ها تقسیم بندی می گردد و چنانچه به یکی از شریکان دسترسی نداشته باشد سهم او، در حساب مخصوص او به نام خودش در بانک به امانت گذاشته می شود تا هر زمان که صاحب آن ، یا وکیل او رجوع نماید به او داده شود.

    ۵٫ اقدامات قضایی

مدیر تصفیه مانند وکیل شرکت می باشد و می بایست تمامی فعالیت های لازم جهت تهیه حقوق عضوهای شرکت درشرف تصفیه انجام نماید. مگر اینکه چنانچه کوتاهی از او ایجاد شود ، دربرابر ضررها مسئول می باشد.

   ۶٫ اعلان آگهی

تقسیم بندی سرمایه شرکت های سهامی ، با مسئولیت محدود و تعاونی زمانی صورت می گیرد که در گذشته سه بار در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار اطلاع و از زمان نشر نخستین آگهی در روزنامه رسمی یک سال گذشته باشد مگر اینکه مسئولان تصفیه خسارت بستانکاران باشند که به طلب خود نرسیده باشند.

بسمه تعالی
نمونه جلسه هیئت تصفیه
جلسه هیئت تصفیه شرکت منحله ………………..…………….. به شماره ثبت ……………….و شناسه ملی ……………. در حال تصفیه در ساعت …………. و مورخ …………. در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید.
آقای ………………………….. به شماره ملی……………. به سمت مدیر تصفیه انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و عادی شرکت با امضاء آقای/خانم ………………………….. همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
جلسه در ساعت…………. خاتمه یافت و به آقای ………………………….. احدی از سهامداران و یا مدیرتصفیه با حق توکیل به غیر وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید.

موسسه حقوقی کریم خان ، عرضه ی خدمات برتر، مشتری مداری و رضایت مشتریان از افتخارات درخشان مجموعه ی ما می باشد. این موسسه در زمینه انتخاب متصدیان تصفیه شما را یاری می نمایند.

   


انتقال سهم در شرکت تضامنی

سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 نویسنده: nazanin nazanin |

شرکت تضامنی شرکتی می باشد که جهت اجرای فعالیت های تجاری میان دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تاسیس می گردد . چنانچه سرمایه شرکت جهت پرداخت کلیه بدهی ها کفایت نکند هر کدام از شریکان موظف به ادای همه بدهی های شرکت می باشند . هر قراردادی که مغایر با این بیانات میان شریکان بسته شود در برابر اشخاص ثالث لغو می گردد.

انتقال سهم در شرکت تضامنی

تضامن به معنی کفیل و ضامن می باشد . تضامن گونه ای شرکت یا تضمین است و میان چند نفر که طلبکار می باشند تاسیس می گردد و مالک حق قادر است کلیه حقوق خود را از هر کدام از آن ها دریافت نماید . در این نوع از شرکت ها دو ویژگی مورد توجه قرار می گیرد :

    محدوده وظایف شریکا از اندازه دارایی آن ها بالاتر می رود .
    چنانچه شرکت های تضامنی نتوانند مقروضات خود را ادا نمایند ، در این صورت شریکان مجبور به پرداخت بدهکاری های شرکت از سرمایه شخصی خود می باشند.

شایان ذکر است که در شرکت های تضامنی تمامی افراد خواه در اجرای معاملات به صورت شخصی دخالت داشته باشند یا نداشته باشند در برابر تعهدات شرکت مسئول می باشند.
در ادامه مقاله به ارزیابی نحوه نقل و انتقال در سهام شرکت تضامنی می پردازیم.
انتقال سهم در شرکت تضامنی

ماده ۱۲۳ قانون تجارت درباره انتقال سهام شرکت توضیح می دهد که:” در شرکت تضامنی هیچ کدام از شریکان توانایی انتقال سهم خود را به دیگری ندارند به جز رضایت کلیه شریکان “

در شرکت های سهامی عام و خاص سهام شریکان با واگذاری به گونه فشرده و سهام بی نام در دفاتر سهام بانام و در شرکت با مسئولیت محدود این واگذاری سهام شریکان با توافق شریکان صورت می گیرد. ولی درباره شرکت های تضامنی که جزء شرکت های شخصی به شمار می رود، آیین گذار حکم دیگری را بیان نموده است که واگذاری سهام خود را از طریق همکاری در شرکت به سایرین تنها با توافق کلیه شریکان جایز می داند .

از نظر دانشمندان حقوق تجارت طبق قوانین ماده ۱۲۳ قانون تجارت که از مقررات فرمانی می باشد و هر نوع قرارداد مغایر با آن بی ارزش است.آنچه این ماده بیان می کند ایناست که غرض از واگذاری سهم به معنی واگذاری سهم به صورت ارادی است ولی به واگذاری به گونه قهری اشارتی ندارد ،بنابراین واگذاری سهم را به دو صورت ارزیابی می نماییم :
انتقال ارادی

با توجه به مباحث پیشین، شرکت های اشخاص شرکت هایی می باشند که شخصیت شریک در آن به شدت اهمیت دارد و ارزش شرکت به اعتبار شریکان مرتبط است و سرمایه شرکت نقش بسزایی ندارد . در این نوع از شرکت ها که از طریق شناخت و روابط نزدیک و اعتمادی با یکدیگر به تاسیس آن اقدام می نمایند.

چنانچه یکی از شریکان با اجازه ای که در واگذاری سهم خود دارد ،سهم خود را به فردی دیگر که برای دیگر افراد شریک هیچ آشنایی نداشته یا رابطه نزدیک نداشته باشد باعث مخدوش شدن رابطه اولیه می شود که به این خاطر آیین گذار جهت نگهداری چنین شرکت هایی بسیار سخت گیری کرده و واگذاری ارادی همه سهم را به راضی بودن کلیه شرکان وابسته می داند. چنانچه شریکان این واگذاری را قبول کنند به این معنی است که همه ضوابط و چگونگی شریک جدید را قبول نموده اند.
انتقال قهری

انتقال قهری به معنی واگذاری سهام یکی از شریکا شرکت تضامنی بدون تصمیم او. انتقال قهری به چند گونه مختلف صورت می گیرد ،گاهی اوقات امکان دارد براساس حکم دادگاه صورت گیرد که این مورد در قوانین شریک تضامنی پیش گویی نشده است به بیانی دیگر آیین گذار از بهر بستانکار این حقوق را ایجاد نکرده که در برابر طلب خود وارد شرکت شود لیکن دریافت طلب او به نابودی شرکت بستگی دارد . گونه ای دیگر ، طوری می باشد که یکی از افراد شریک فوت کند که آن هم به راضی بودن دیگر شریکان وابسته است.

متقاضیان گرامی ، می توانند سوالات خود را درباره انتقال سهم در شرکت تضامنی از طریق موسسه حقوقی کریم خان ذیل با ما در میان بگذارند.

   


ثبت برند چیست؟

سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 نویسنده: nazanin nazanin |


ثبت برند یکی از اقداماتی است که میبایست در هنگام ثبت شرکت انجام بگیرد ،در ادامه این مطلب موسسه ثبت شرکت کریم خان به توضیح اجمالی در رابطه با مفهوم برند میپردازد،برند یا نام تجاری نامیست که سبب تمایز محصولات و خدمات و شرکتها از سایر خدمات و شرکت ها می شود. به طور کلی برند یا نام تجاری به دو صورت لاتین و غیر لاتین در دنیای کسب و کار استفاده می شود.استفاده از برند به معنای استفاده از انحصار یک امتیاز از یک کالا یا خدمات خاص است این امر طوری صورت می گیرد که حق سوء استفاده یا کپی و یا حتی اعمال تحریم از آن سلب می شود.برند ها به صورت نوشته تجاری یا لوگو تایپ یا نوشته تجاری و لوگو جداگانه مورد استفاده قرار می گیرند.

ثبت برند توسط ثبت کریم خان

امروزه همگام با پیشرفت تکنولوژی روزانه افراد زیادی قصد ارائه محصولی جدید یا خدماتی ویژه دارند.این افراد تصمیم به جذب مخاطبان و مشتریان خود را از راه هایی همانند رسانه های ارتباط جمعی،تبلیغات محیطی و … دارند و پر واضح است که شرط لازمه برای ماندگاری در ذهن مخاطبین و مشتریان داشتن یک نام و یا علامت تجاری خاص و منحصر به فرد است.این نام تجاری و یا علامت تجاری به نوعی معرف اصلی افراد و شرکت های سازنده می باشد.ثبت برند به منظور ایجاد تفاوت میان افراد،محصولات و خدماتشان از یکدیگر به کار می رود و همین امر سبب می شود که رقبا با ارائه خدمات مشابه نمی توانند از زحمات صاحب برند سوءاستفاده کنند و در صورتی که افرادی این عمل را انجام دهند فردی که قبلا به ثبت برند مورد نظر پرداخته است این اجازه را دارد که با استناد بر گواهی ثبت برند به شکایت از شخص مورد نظر بپردازد.

هر شرکت یا شخصی می تواند علاوه بر به ثبت رساندن نام تجاری خود جهت شناساندن بهتر خدمات و محصولاتش به ثبت برند خود بپردازد تا با هک شدن آن بر روی محصولات و هر مکان دیگری خود را بیشتر در ذهن مخاطبان و مشتریان جای دهند.به منظور تعیین نام تجاری باید توجه داشت نام انتخاب شده توسط صاحب برند می تواند تمام و یا چند حرف از آن برگرفته از نام خاص محلی باشد و در نهایت زمانی که نام تجاری مورد نظر خود را انتخاب کرد می تواند آن را از طریق کارشناسان ثبت شرکت کریم خان به ثبت برساند و از طریق آن در بازار کسب و کار شناسایی شود.

در ادامه ثبت شرکت کریم خان، برند را از ۷ دیدگاه مورد بررسی قرار می دهد.

یک برند را می توان از هفت دیدگاه مورد توجه قرار داد :

    اقتصادی
     هویتی
    دید مصرف کننده
    شخصیت شناسی
    دید مدیریت رابطه
    اجتماعی
    فرهنگی

فرق برند و علامت تجاری چیست؟

نشان یا علامت تجاری (Trade Mark)،علامتی با رنگ،شکل،حرف،شعار،آهنگ و تصاویر خاص می باشد.این نکته را همواره باید در نظر داشته باشید که نام تجاری یا برند همواره میبایست با علامت تجاری همان محصول همخوانی داشته باشد شخصی که به ثبت برند می پردازد ، این اطمینان را دارد که شخص دیگری نمی تواند از آن نام و نشان استفاده نماید.نشان تجاری تصویری است که یک شرکت یا سازمان از خود یا محصولش، آن چنان که هست ارائه می دهد، اما برند بعنوان هویت تجاری محصول قلمداد می شود.از جمله عواملی که در شناخت کامل یک برند موثر هستند می توان به بسته بندی، نوع ارائه ی محصول، مخاطبان محصول، کیفیت آن، تبلیغات، تجربه ها و… اشاره نمود.
دلایل حمایت از علائم تجاری و حقوق ناشی از آن

ثبت برند یکی از مسائلی است که برای صاحبان مشاغل از اهمیت ویژه ای برخوردار است و دلیل این اهمیت این است که پس از ثبت برند طبق قانون ثبت علامت تجاری،شخص و یا شرکتی که اقدام به ثبت برند مذبور نموده است مجاز است که به صورت انحصاری از این برند استفاده کند،بدین معنا که از ارائه کالا یا خدمات یکسان و یا شبیه به کالا و خدمات مذبور جلوگیری بعمل آید زیرا این امر ممکن است سبب گمراهی مشتریان گردد و همچنین باعث سوء استفاده از برند ذکر شده گردد.

یکی از عواقب عدم ثبت برند این است که اگر صاحبان برند نسبت به ثبت برند خود اقدام نکنند ممکن است شرکت های رقیب از این برند برای کالای مشابه استفاده کنند و این امر منجر به اتلاف سرمایه گذاری در بازاریابی یک محصول گردد در حقیقت بدنبال این امر ممکن است مشتریان گمراه شوند و به شهرت و وجهه صاحب برند آسیبی وارد گردد.نکته ای که در این بحث حائز اهمیت است این است که واگذار کردن برند به شخص ثالث به سهولت قابل انجام است و این امر میتواند سبب افزایش منبع درآمد شخص و یا شرکت گردد و یا موجب انعقاد موافقت نامه اعطای نمایندگی فروش شود.یکی از مزایای ثبت برند را می توان استفاده از برند مشهور جهت اخذ منابع مالی و یا وام موسسات مالی دانست بخصوص این که علامت تجاری مذکور در میان مردم از شهرت خوبی نیز برخوردار باشد.
انواع برند چیست؟

برندها بر حسب چیزی که معرفی می کنند،انواع مختلفی دارند. بعضی از انواع برند را با هم مرور می کنیم:

    برند محصول: برند کردن یک محصول یا خدمت خاص.
    برند شخصی: مانند یک ورزشکار
    برند شرکتی: یک شرکت که چندین محصول یا خدمات مختلف دارد.
    برند جغرافیایی: مانند یک شهر خاص
    برند عمومی: مانند مراسم های حکومتی
    برند فرهنگی: مانند یک مراسم فرهنگی
    برند مذهبی: مانند یک مسجد یا کلیسا

اقدامات لازم جهت ثبت برند

برای ثبت برند خود می توانید مستقیما به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مراجعه کنید.اما این نکته را در نظر داشته باشید که ممکن است انجام این کار برای شما اندکی وقت گیر باشد.لازم به ذکر است که در صورتی که جهت ثبت برند از مشاورین مربوطه کمک نگیرید ممکن است لازم باشد که چندین بار برند خود را تغییر دهید که این امر ممکن است برای شما زمان گیر و هزینه بر باشد ، بنابراین بهتر است جهت ثبت برند با مشاورین موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان تماس گرفته و سوالات خود را با آن ها در میان بگذارید.
قانون درباره‌ ثبت برند چه می‌گوید؟

ماده های ۵۷۶ تا ۵۸۲ قانون تجارت ایران، مربوط به ثبت برند و نام تجاری هستند. این فصل قانون ، «اسم تجارتی» نام دارد و در آن به کلیات ثبت یک اسم برای یک فعالیت تجاری پرداخته شده است.

علاوه بر این، قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری نیز در سال ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در فصل سوم این قانون، درباره ی ثبت علامت تجاری با جزئیات کامل صحبت شده است.
ویژگی های یک برند ایده آل

موسسه ثبت شرکت کریم خان جهت ثبت یک برند مناسب به ۷ نکته اشاره نموده است :

    ایجاد تفاوت و تمایز با ثبت برند مناسب : در ثبت برند باید به این نکته توجه داشته باشید که برند شما میبایست با برند ثبت شده توسط رقبای شما، متفاوت باشد.
    درگیری با احساس و عواطف مخاطب با ثبت برند مناسب : شما می توانید پیش از ثبت برند به این نکته توجه داشته باشید که احساسات مشتری را به وسیله برند خود تحت تاثیر قرار دهید.
    ایجاد کاریزمای برند هنگام ثبت برند : سعی کنید به ارزش هایی که مخاطبانتان به آن ها پایبندند توجه کنید.
    ایجاد فرهنگ برند با ثبت برند : به تمامی کارمندانتان یاد دهید که ارزش برندتان را بدانند و از آن استفاده کنند.
    ایجاد سیستم مدیریت برند در هنگام ثبت برند : برند شما باید همه ی نیازمندی های حوزه ی مورد نظر را پشتیبانی نماید.
    ثبت برند با توجه به تغییرات : همگام با زمانه به ثبت برند بپردازید و به علاقمندی های جدید مخاطبان خود احترام بگذارید.
    ایجاد و ثبت برند به عنوان سرمایه گذاری: همواره این را به یاد داشته باشید که ثبت برند، هزینه نیست بلکه می تواند برای صاحب برند به منزله یک سرمایه ارزشمند به حساب بیاید.

مراحل ثبت برند چیست؟

پیش از انجام ثبت برند ، می بایست اظهارنامه ثبت نام و علامت تجاری به اداره ثبت علائم تجاری تحویل داده شود که این کار در سریع ترین زمان توسط کارشناسان ثبت شرکت کریم خان صورت می پذیرد.سپس کارشناسان اداره ثبت علامت تجاری اقدام به بررسی نام و برند نموده و پس از سپری شدن مدتی اقدام به رد یا تایید برند می کنند.در صورتی که برند و نام تجاری مورد تایید قرار گرفت کارشناسان ثبت شرکت کریم خان اقدام به تکمیل مدارک نموده و چنانچه نام تجاری و برند مورد تایید اداره ثبت برند قرار نگرفت با توجه به نظراتی که کارشناسان ارائه داده اند میبایست نقص موجود در برند را رفع نمایند.پس از گذراندن مراحل فوق به منظور ثبت برند باید یک آگهی تقاضا ترتیب دهند.در این مرحله در صورتی که شخصی اعم از حقیقی و حقوقی شکایتی مبنی بر تکراری بودن نام یا علامت و یا کپی برداری و سوءاستفاده از نام نداشته باشد پس از گذشت زمان قانونی ثبت برند صورت می پذیرد.برای ثبت برند در ایران ، پس از استعلام های اولیه توسط مشاوران ثبت کریم خان ، می بایست اظهارنامه شما در سامانه اداره مالکیت صنعتی ثبت شود ، پس از گذشت ۴۵ الی ۹۰ روز پس از ثبت اظهارنامه کارشناسان اداره نظر نهایی را در مورد علامت مورد نظر اعلام نموده و در صورت مورد تایید قرار گرفتن نام ، آگهی تقاضا جهت ثبت علامت در ایران صادر می شود.از زمان چاپ آگهی تقاضا در روزنامه رسمی کشور ، به مدت ۳۰ روز مهلت به اشخاص حقیقی و حقوقی داده می شود تا در صورت داشتن اعتراض به ثبت این برند ، اعتراض خود را با ذکر مستندات به اداره مالکیت صنعتی ارائه کنند.درصورت گذشت ۳۰ روز از زمان چاپ آگهی تقاضا و عدم اعتراض نسبت به ثبت برند در ایران ، آگهی دوم (آگهی رسمی ثبت علامت) در روزنامه رسمی کشور چاپ می شود و در پایان تصدیق ۱۰ ساله برند صادر گردید و به مالک ارائه می گردد.این نکته شایان توجه است که مشاورین و کارشناسان ثبت شرکت کریم خان جهت جلوگیری از هدر رفتن زمان به صورت تخصصی برند شما را استعلام می نمایند.در ادامه با ما همراه باشید تا به توضیحی اجمالی در رابطه با استعلام برند بپردازیم.
آیا پس از ثبت برند می توانیم شروع به فعالیت نماییم؟

مدیران پیش از هر چیزی در هنگام تاسیس یک مجموعه باید به ثبت برند بپردازند تا بدین ترتیب از سو استفاده غیر جلوگیری به عمل آید.اما لازم است بدانید برای شروع فعالیت تجاری ، تنها ثبت برند کافی نیست. مدیران و صاحبان مشاغل می بایست متناسب با نیاز خود اقدام به ثبت شرکت نمایند و پس از آن فعالیت تجاری خود را شروع کنند.موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان شما را در اموری از قبیل ثبت برند و ثبت شرکت یاری می نماید.
اقدامات لازم جهت تقویت برند

     گسترش: از گسترش زود هنگام کار خود جدا خودداری نمایید زیرا افزایش ناگهانی مخاطبان، سبب پراکندگی و گم شدن برند شما در میان انبوه فعالیت خواهد شد.
    اختصار: در فعالیت مربوط به برند خود، متمرکز شوید. به هر میزان که تمرکز شما بر مورد یا موارد خاصی باشد، برند شما قوی تر می شود.
    معروفیت: تا جایی که می توانید باید برند و کار خود را معروف کنید.یکی از روش های کارآمد در کسب شهرت ، این است که در کار خود «اولین» باشید.به عبارت دیگر اولین کسی باشید که این محصول را ارائه می کند ، و یا اولین کسی باشید که این محصول را به این شکل خاص معرفی می کند.
    تبلیغات: تبلیغات برای برند یکی از زیربنایی ترین اقدامات جهت تقویت برند می باشد و این تبلیغات باید به گونه ای باشد که برند مذکور به نام شما شناخته شود.

استعلام برند ثبت شده

یکی از مهم ترین مراحل ثبت برند ، استعلام برند می باشد که توسط کارشناسان ثبت شرکت کریمخان از اداره ثبت علائم تجاری مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتی که نام تجاری و یا برند شما مشابه با برند دیگری باشد موسسه ثبت کریم خان به شما کمک خواهد کرد تا بهترین برند و شبیه ترین برند به نام اولیه را به ثبت برسانید و اگر نام تجاری شما عنوان مشابهی نداشته باشد در کمترین مدت زمان نسبت به ثبت برند اقدامات لازم را به عمل می آورد.
مدارک لازم جهت ثبت برند

مدارک لازم برای ثبت برند توسط شخص حقیقی:

    کپی شناسنامه
    کارت ملی
    کپی کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
    کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)

مدارک لازم برای ثبت برند توسط شخص حقوقی:

    کپی شناسنامه
    کپی کارت ملی
    کپی روزنامه ی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت(از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد)
    کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
    کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
    جهت اطلاع از سایر مدارک و شرایط لازم با کارشناسان ثبت شرکت کریم خان تماس حاصل فرمایید.

موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان در خصوص مدارک لازم جهت ثبت برند به ۴ نکته اشاره می نماید:

نکته ۱ :مجوز جهت ثبت علامت تجاری در ایران می تواند پروانه بهره برداری یا جواز تاسیس و یا جواز کسب و … باشد.

نکته۲: اگر نام برند لاتین باشد و یا در لغت نامه دهخدا معنایی نداشته باشد ، جهت به ثبت رساندن آن نیاز به کارت بازرگانی می باشد.

نکته ۳:جهت ثبت برند در ایران در زمینه تبلیغات نیاز به مجوز از وزارت ارشاد می باشد.

نکته۴: جهت علامت در زمینه دارویی نیازمند دریافت مجوز از وزارت بهداشت می باشد.
هزینه ثبت برند

برای اعلام هزینه نهایی ثبت یک نام و علامت تجاری ابتدا می بایست کارشناسان و متخصصان ثبت برند کریم خان نام و علامت شما را بررسی نموده و نسبت به استعلام برند اقدامات لازم را انجام دهند ، اما شما می توانید با مشاورین ثبت کریم خان تماس گرفته و به کسب اطلاعات از هزینه ثبت برند بپردازید.
ثبت برند فارسی و ثبت برند لاتین

بعنوان چند نمونه از مشهورترین برندها می توان به Apple ، Samsung و BMW اشاره نمود. برندهای غیر لاتین یا فارسی برندهایی هستند که به صورت فارسی در اداره مالکیت صنعتی و معنوی طی مراحلی که جزئیات آن در سایت ثبت شرکت کریم خان موجود است به ثبت می رسند.جهت ثبت برندهای فارسی میبایست مجوزی مبنی بر فعالیت مرتبط با آن نام تجاری ارائه شود.در ضمن لازم به ذکر است که نام تجاری مورد نظر باید الزاما دارای ریشه فارسی در فرهنگ لغات فارسی باشد. برندهای لاتین برندها یا نام هایی هستند که در آنها حروف لاتین به کار می رود و ملاک ثبت آن در اداره مالکیت صنعتی و معنوی اخذ مجوز فعالیت مرتبط به انضمام کارت بازرگانی مرتبط می باشد.لازم به ذکر است که ثبت برند های معروف که به اسامی مشهوره شهرت یافته اند خلاف قوانین بین المللی می باشد و غیر قابل ثبت نیز هستند.
طریقه انتخاب درست برند

انتخاب نام و برند یکی از اصول اساسی در شروع یک کسب وکار جدید است.با ثبت برند درواقع قدمی جهت شناسایی محصولا و خدمات به مشتری برداشته اید.همچنین می توان از انتخاب نام تجاری بعنوان یکی از اصول مهم و اساسی در شروع کار جدید یاد کرد که باید در برگزیدن آن دقت لازم را به عمل بیاورید.نام تجاری که انتخاب می کنید باید ساده باشد تا بدین ترتیب برند شما به سهولت تلفظ شده و به خاطر سپرده شود.یکی از مهم ترین نکاتی که باید در انتخاب نام تجاری مورد توجه قرار داد این است که طریقه تلفظ برند باید با شکل نگارشی آن یکی باشد تا مشکلی در سرچ اینترنت کاربران به وجود نیاید در حقیقت یکی دیگر از ویژگی های لازم و اساسی در ثبت برند ، اینترنت پذیر بودن آن است.توجه به این نکته ضروری است که در دنیای امروز کار و تجارت زمانی شکوفا می شود که وارد اینترنت و فضای مجازی شده باشد، یافتن نامی که برای وب آشنا باشد را می توان لازمه این کار دانست.یکی از نکات دیگری که در مورد نام تجاری در وب می توان به آن اشاره داشت تبلیغات است. همانگونه که مطلع هستید یکی از قوی ترین ابزارهای بازاریابی، دنیای مجازی بر بستر وب و شبکه های اجتماعی گوشی های همراه است که کمک قابل توجهی به رونق کسب و کار می نماید.
چگونه نام تجاری مناسب ، باعث دیده شدن برند ما می شود؟

یکی از مناسب ترین راهکارها برای متفاوت بودن در بین رقبا و کانون توجه قرار گرفتن در بازار کنونی ، برگزیدن نامی ویژه و متفاوت از رقبای هم صنف می باشد.این راهکار می تواند علاوه بر تحریک حس کنجکاوی سبب شود تا مشتری نام این برند را راحت تر به خاطر بسپارد و زمانی که مشتری قصد خرید محصولی را دارد ، نامی آشنا که در ذهن دارد را انتخاب خواهد کرد.از آنجایی که تمامی تلاش ها در جهت انتخاب بهترین برند ، صرفا برای خوانایی و به خاطر سپردن توسط مشتری می باشد ، گفتنی است که برند و لوگو با یکدیگر ارتباط مستقیمی دارند. یکی از مهم ترین نکاتی که میبایست در ثبت برند مورد توجه قرار دهیم همخوانی برند با لوگو می باشد به صورتی که این دو کاملا با یکدیگر مرتبط باشند.لوگو در واقع تصویری است که با شنیدن نام تجاری شما در خاطر مشتری مرور می گردد ، پس باید نتیجه گرفت که لوگو های تصویری مرتبط با برند بسیار موثر واقع می شوند.البته ناگفته نماند که برند و لوگو باید با ذات کسب و کار شما ارتباط برقرار کنند و باید قدرت شما را در کار منعکس نمایند تا امکان رقابت با رقبا را داشته باشید.
ثبت برند به صورت بین المللی

یکی از نکات حائز اهمیت پس از ثبت برند در داخل ایران ، ثبت برند در جامعه بین المللی یا جامعه جهانی می باشد ، ثبت برند به صورت بین المللی به صورت ثبت در معاهدات بین المللی می باشد.
معاهدات معتبر برای ثبت برند های جهانی

معاهدات معتبر برای ثبت برند های جهانی شامل پروتکل مادرید ، معاهده لیسبون و کنوانسیون مادرید می باشد.در معاهده مادرید حدود ۸۶ کشور که شامل کشور ایران و عدم حضور کشور عراق می باشد حضور دارند.یکی از نکات مهم در خصوص ثبت بین المللی این است که اصولا تحریم ها برند یا نام تجاری را تحت تاثیر قرار نخواهد داد.حتی شهر ها هم از این قاعده مستثنی نیستند.در صورتی که نام شهر در این معاهدات به ثبت رسیده باشد می تواند تحریم ها را دور بزند.تا به امروز تبریز اولین شهری است که برای ثبت برند اقدام نموده است.جهت ثبت برند به صورت بین المللی ابتدا باید برند در نقطه مبدا ثبت شود سپس به معاهده مادرید ( ثبت جهانی) ارجاع گردد.
مزایای ثبت برند

    عدم سوء استفاده از نام تجاری
    عدم کپی برداری و شبیه سازی بر طبق برند
    عدم تاثیر تحریم ها در صورت ثبت در معاهدات بین المللی (مانند معاهده مادرید)

ثبت برند می تواند به بهره وری و حاشیه امنیتی شرکت ها و ارگان ها و کارخانجات کمک شایان توجهی نماید.لازم به ذکر است که ادارات استاندارد و اداره بهداشت ، غذا ، دارو و ادارات محیط زیست برای اعطای مجوز یا پروانه از شما تقاضای برند می نمایند.داشتن یک برند و یا ثبت برند (انتخاب اسم برند) در نتیجه برند سازی می تواند در موثر بودن هدف شرکت ها و ارگان ها و محصولات در جهت ورود به بازار رقابت کمک کند و در نتیجه می تواند باعث ورود محصولات و دیگر خدمات توسط همان برند بدون پرداخت هزینه اضافی جهت ثبت برندی جدید و حضور در عرصه رقابت بدون هزینه برند سازی گردد.در ادامه ثبت شرکت کریم خان ۹ نکته مهم جهت انتخاب برند یا نام تجاری را در اختیار شما قرار می دهد.
۹ نکته برای انتخاب برند یا نام تجاری (انتخاب نام تجاری)

۱) اسامی مشهوره و معروف ثبت نمی شوند.

۲) شباهت نزدیک به ۵۰% با نام تجاری دیگر اخطار رد اظهارنامه و برگشت برند می باشد.

۳) در طبقات مصرفی و خاص نظیر طبقات مواد غذایی ، آشامیدنی ، سلولزی لوازم خانگی و ایمنی ، آرایش و بهداشتی انتخاب و ثبت برند بسیار مشکل و دارای محدودیت انتخاب نام به دلیل تشابه می باشد.

۴) استفاده از نام های مختلط و نام های چند سیلابه به شرط نبودن عین شباهت یکی از سیلاب ها ثبت علامت در طبقات خاص (شلوغ) را راحت تر خواهد کرد.

۵) برای انتخاب لوگو یا انتخاب لوگوتایپ از طرح های ساده و قابل فهم و در عین حال قابل فهم استفاده شود.

۶) استفاده از نام مناطق جغرافیایی در کنار نام تجاری غیر قابل ثبت می باشد. (ثبت نقطه جغرافیایی)

۷) ثبت علامت تجاری به صورت حقیقی و حقوقی و فارسی و لاتین صورت می پذیرد

۸) اسامی غیر اسلامی و غیر معقول شامل اخطار شئونات اسلامی خواهند شد.

۹) برخی از برند ها حتی پس از ثبت قابلیت ابطال و بازگشت دارند که دارای شرایط متفاوتی می باشند که یکی از آنها ثبت برندی شبیه یا نزدیک به برندی مشهور می باشد. که توسط صاحبان آن برند قابل شناسایی و برگشت می باشد.

لازم به ذکر است که جهت ثبت علامت تجاری و داشتن اطلاعات درست و حتی گرفتن مشاوره کامل می توانید از مشاوره رایگان مشاوران ثبت برند کریم خان بهره ببرید.
مدت اعتبار قانونی برند به ثبت رسیده

پس از ارائه اظهارنامه ثبت ، صاحبان برند مهلت دارند تا پس از ۱۰ سال به تمدید برند خود بپردازند که در این مورد لازم به ذکر است که مدت زمان مذکور که تمدید این برند مستلزم پرداخت مبلغی معین می باشد.همچنین باید به این نکته توجه کنید که پس از پایان دوره یک مهلت ارفاقی ۶ ماهه برای پرداخت هزینه تمدید و واریز جریمه تاخیر به صاحبان برند داده می شود.
اعتراض به رد اظهارنامه علامت تجاری

بر اساس ماده ۳۷ قانون هر ذی‌نفع می‌تواند حداكثر تا سی روز از تاریخ انتشار آگهی‌،اعتراض خود را مبنی بر عدم رعایت مفاد بند (الف‌) ماده (۳۰) و ماده (۳۲) این قانون به اداره مالكیت صنعتی تسلیم نماید.در این صورت :

    اداره مالكیت صنعتی کپی اعتراض‌ نامه را به متقاضی ارائه نموده و طی یک مهلت ۲۰ روزه این فرصت را به متقاضی بدهد تا نظر خود را اعلام نماید.همچنین متقاضی می تواند یادداشتی به انضمام استدلال به اداره ذکر شده بفرستد در غیر این صورت اظهانامه وی رد خواهد شد.
    در صورتی که متقاضی یادداشت متقابلی ارسال نماید، اداره مالكیت صنعتی کپی آن را به معترض ارائه می دهد و با توجه به نظرات طرفین و مواد این قانون تصمیم به ثبت یا رد علامت می گیرد.

براساس ماده ۱۲۴ و ۱۲۵ آیین‌نامه اجرایی هر شخصی كه نسبت به تقاضای ثبت علامت معترض باشد باید طی مهلت ۳۰ روز از تاریخ انتشار آگهی موضوع ماده ۱۲۰ این آیین‌نامه اعتراض خود را در دو نسخه مبنی بر عدم رعایت مفاد بندهای (الف) و (ب) ماده ۳۰ و ماده ۳۲ قانون به مرجع ثبت ارائه دهد.پس از به ثبت رسیدن اعتراض نامه،نسخه دوم این اعتراض نامه با تاریخ و شماره وصول به شخص معترض بازگردانده می شود.اعتراض نامه میبایست به انضمام دلایل و مدارک استنادی و همچنین رسید واریز هزینه رسیدگی به اعتراض ارائه گردد.در صورتی که بعد از بررسی نمودن اعتراض نامه و مدارک آن نیاز به تکمیل مدارک باشد مرجع ثبت طی مهلتی ۳۰ روزه برای رفع نواقص را مطالبه می نماید.در غیر این صورت،اعتراض‌نامه لغو می گردد.
تبصره – مهلت‌ رفع نقص برای اشخاصی که در خارج از کشور اقامت دارند ۶۰ روز می‌باشد.

زمانی که شخص به حق مالکیت خود نسبت به علامت تجاری اعتراض می کند در صورتی که اظهارنامه ثبت آن به مرجع ثبت و آگهی ارائه شده باشد ، اگر برند مذکور پیش از این به نام او ثبت نشده باشد شخص معترض می بایست براساس قانون و آیین نامه تقاضای ثبت را به عمل بیاورد و حق ثبت اظهارنامه و علامت برحسب طبقات و کلیه مخارج مربوطه را پرداخت نماید.براساس ماده ۱۲۴ این آیین نامه مرجع ثبت میبایست ۱۰ روز پس از تاریخ دریافت اعتراض،نسخه ای از اعتراض نامه را به همراه کپی مدارک دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید.متقاضی می بایست ۲۰ روز پس از تاریخ اعتراض نامه،اعتراض را به مرجع ثبت ارائه دهد.عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمكین وی خواهد بود.

هرگاه متقاضی به صورت کتبی به اعتراض شخص معترض اعتراف کند برند مورد نظر او به ثبت نخواهد رسید و تمامی مراتب به صورت کتبی به شخص معترض ابلاغ می گردد تا در صورت عدم ثبت برند وی طبق اظهارنامه ای که با اعتراض ارائه نموده است برند مذکور را ثبت نماید.چنانچه متقاضی برند به اعتراض صاحب اصلی برند اعتراف نکرد مرجع ثبت طی ۱۰ روز اقدام به اعلام مراتب به شخص معترض نماید.همین روند در زمان های دیگری نیز باید رعایت شود كه اعتراض صاحب برند برای حقوق و مسائلی غیر از مالکیت است و اظهارنامه ثبت آن به مرجع ثبت ارائه شده اما به ثبت نرسید است ، مگر اینكه علامت مذبور به صورت قانونی قابل ثبت نشده باشد.

در این مورد نیاز نیست اظهارنامه ثبت علامت به مرجع ثبت ارائه گردد.تصمیم كمیسیون براساس ماده ۱۷۲ آیین‌نامه مذکور قابل اعتراض در دادگاه صالح تعیین شده در ماده ۵۹ قانون است.

تبصره ۱– چنانچه كه اظهارنامه ارائه شده به هر دلیلی منجر به ثبت برند نشود وجوه پرداخت شده از این بابت، قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره ۲- چنانچه اعتراض در کمیسیون رد شد هزینه رسیدگی به اعتراض،قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره ۳- چنانچه معترض در ایران اقامت نداشته باشد،‌مهلت‌های ذکر شده در این ماده به دو برابر افزایش می‌یابد.
قدم نهایی در ثبت برند

پس از به سرانجام رساندن ثبت برند ، یکی از نکاتی که باید به آن توجه ویژه ای داشته باشید این است که برای حفظ حق قانونی برند به ثبت رسیده خود تلاش کنید و از هر گونه استفاده غیر قانونی از برندتان جلوگیری بعمل بیاورید.در صورتی که کسی قصد داشته باشد از برند ثبت شده توسط شما استفاده نماید میبایست مبلغ قابل توجهی بپردازد تا بتواند از نام و نشانی که شما در جهت موفقیتش برنامه ریزی کردید و مبالغی را هزینه کردید ، استفاده کند.بنابراین اطلاع از قوانین صحیح استفاده و نگهداری برند و مسائل آن نیز بخش مهم پس از ثبت برند است که نیازمند همراهی یک کارشناس و وکیل زبده در امور ثبت نام و علامت تجاری می باشد.تیم تخصصی ثبت برند موسسه ثبت شرکت کریم خان در کلیه مراحل ثبت برند در کنار شما بوده و کلیه امور مربوطه را با کمترین هزینه و زمان به انجام خواهند رسانید.

هر بازرگانی که محصول خود را به بازار عرضه می کند می تواند برند مخصوصی برای آن محصول اختیار نماید ، ثبت شرکت کریمخان تمامی امکانات لازم جهت ثبت برند را در کمترین زمان برای شما مهیا می سازد.

   


انحلال شرکت سهامی

سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 نویسنده: nazanin nazanin |

نکاتی در مورد انحلال شرکت سهامی

احتمال دارد که شرکت سهامی به علت هایی متلاشی گردد و بر اثر این زوال تاثیراتی ایجاد گردد ، به گونه ای که دگرگونی هایی در شرکت متلاشی شده ایجاد گردد ، در این مبحث به موردهای زوال و عاقبت آن اشاره می کنیم.

انحلال شرکت سهامی

براساس مواد ۱۹۹ و ۲۰۱ لایحه قانونی مصوب ۱۳۴۷ موارد زوال شرکت سهامی به سه بخش تقسیم می گردد:

    انحلال قهری
    انحلال به تشخیص و تصمیم مجمع عمومی فوق العاده
    انحلال به حکم دادگاه

انحلال قهری

زمانی که شرکت ورشکسته گردد و دستور ورشکستگی آن صادر شود ، متلاشی می گردد و میبایست توسط مدیران تصفیه شود و تصفیه آن بنابر قوانین ورشکستگی صورت می گیرد.ورشکستگی موردی می باشد که در جهت زوال شرکت فرمان دادگاه واجب نمی باشد. حکم ورشکستگی به صورت تلمیحی و ضمنی حکم به انحلال می باشد.
انحلال به تصمیم مجمع عمومی

مجمع عمومی فوق العاده می تواند پیش از زمان تعیین شده در هر موعدی بنا به مصلحت خود و به هر دلیلی ، حتی با مخالفت دارندگان سهام ،شرکت را تعطیل نماید. عدم دگرگونی در حقوق که گونه خاصی از سهام شرکت سهامی به شمار می آید زمانی اتفاق می افتد که شرکت به زندگی عادی و معمولی خود ادامه دهد، نه در مواردی که مجمع عمومی فوق العاده مالکان سهام می خواهد به زندگی شرکت خاتمه دهند.
انحلال به حکم دادگاه

زمانی که موضوع شرکت اجرا شده یا اجرای آن بعید باشد، یا مدت زمان شرکت به پایان رسیده باشد و مجمع عمومی فوق العاده پیش از اتمام آن شرکت را تمدید ننموده باشد ، و یا به دلیل خسارت های ایجاد شده، حداقل نیمی از سرمایه شرکت برفنا رود، و مجمع عمومی به تعطیلی و کاهش سرمایه شرکت رای ندهد، هر ذی نفع توانایی درخواست تعطیلی شرکت از سوی دادسرا را دارد.

زمانی که تا یک سال بعد از ثبت شدن، شرکت فعالیتی برای موضوع اعمال ننماید و اقدامات شرکت بیشتر از یک سال راکد باشد و یا مسئولیت هرکدام از عضوهای هیات مدیره یا مدیر عامل بیشتر از ۶ ماه معین نگردد، دادسرا حداکثر شش ماه برای برطرف نمودن دلایل تعطیلی شرکت زمان می دهد ولی اگر در این زمان تعیین شده دلایل تعطیلی برطرف نگردد ، دادسرا نسبت به تعطیلی شرکت اقدام می نماید.
نتایج انحلال

از عواقب تعطیلی شرکت ،تصفیه و تقسیم بندی سرمایه شرکت می باشد. تصفیه عبارت است از تعیین صورت حساب ها و مشخص نمودن بدهکاری و بستانکاری شرکت است، و از نتیجه های تصفیه این است که میزان رقم بدهکاری و بستانکاری معین می گردد . شرکت سهامی پس از تعطیلی ،شرکت در حال تصفیه به شمار می آیند، و می بایست پس از اسم شرکت ، کلمات ” در حال تصفیه ” درج گردد ، همچنین اسم مدیر یا مدیران تصفیه در تمامی اوراق و اطلاعیه های مرتبط شرکت درج شود. ( ماده ۲۰۶ لایحه ) و تصفیه فعالیت های شرکت سهامی براساس قواعد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۴۷ ، اعمال می شود .به غیر از ورشکستگی که امور تصفیه براساس قواعد مرتبط با ورشکستگی صورت می پذیرد.
نمونه صورتجلسه انحلال در شرکتهای سهامی خاص

بسمه تعالی
نام شرکت : ………………………………………
شماره ثبت شرکت : …………………………
سرمایه ثبت شده : …………….……………
شناسه ملی : ………………………………..
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………….………..………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… در تاریخ …………ساعت ………… با حضور کلیه / اکثریت شرکاء در محل قانونی شرکت ( اگر جلسه در محل دیگری تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.
الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:
۱ـ خانم/ آقای ……………………….. به سمت رئیس جلسه
۲ـ خانم/ آقای ……………………….. به سمت ناظر رئیس
۳ـ خانم/ آقای ……………………….. به سمت ناظر جلسه
۴ـ خانم / آقای……………………….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: دستور جلسه، اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال شرکت ……………………….. پس از بحث و بررسی شرکت بعلت ……………………….. منحل گردید و آقای / خانم (یا شخصیت حقوقی ) ……………………….. به شماره ملی به سمت مدیران / مدیر تصفیه انتخاب شدند. آدرس مدیر / مدیران تصفیه و محل تصفیه تهران خیابان ……………….کوچه ……………….پلاک ……………….کدپستی………………. می باشد.
مدیر/ مدیران تصفیه اقرار به دریافت کلیه اموال دارایی ها و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را نمود.
امضاء رئیس جلسه امضاء ناظر جلسه امضاء ناظر جلسه امضاء منشی جلسه
امضاء مدیر یا مدیران تصفیه:

نکته

    تمامی صورتجلسات باید به روی سربرگ شخصیت حقوقی مرتبط بعد از امضاء افراد دارای مقام و با مهر آن شخصیت حقوقی تنظیم و صادر شود.
    آخرین روزنامه رسمی شرکت درباب تعیین مدیران به صورتجلسه پیوست گردد.
    کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر یا مدیران تصفیه به صورتجلسه پیوست گردد،چنانچه افراد خارج از سهامداران باشند.
    صورتجلسه طی ۵ روز از تاریخ ایجاد جلسه ( وفق ماده ۲۰۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت) طی سه روز به اداره پست اداره پست ارائه گردد و بعد از آن بارکدپستی در سیستم قید شود.
    اگر مدیر یا مدیران تصفیه در زیر صورتجلسه پذیرش خود را اطلاع نداده باشند می بایست در نامه جداگانه پذیرش خود را اطلاع دهد و به صورتجلسه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری پیوست و ارسال گردد.
    چنانچه جلسه با بیشترین سهامداران ایجاد شود و با مراعات نمودن قواعد دعوت براساس اساسنامه شرکت و محتوای لایحه اصلاحی قانون تجارت و عرضه اصول آنها به همراه صورتجلسه اجباری می باشد.(ماده ۹۷ . ل . ا.ق.ت)
    فهرستی از نام سهامداران شاهد در مجمع را آماده کرده و توسط افراد دارای سهام امضا گردد و به صورتجلسه پیوست شده که به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری صادر می شود .(ماده ۹۹ لایحه اصلی قانون تجارت)

ارائه خدمات حرفه ای در زمینه انحلال شرکت سهامی در تمامی نقاط کشور در دپارتمان تخصصی ثبت کریم خان جهت متقاضیان محترم آماده همراهی است.

   


اهلیت خارجیان در خصوص تشکیل و ثبت شرکت تجاری در ایران

درباره شایستگی شرکت های تجاری، با ارزش ترین نکته این است که افراد حقوقی حائز شایستگی باشند .شرکت های تجاری به جز عناوینی که جهت اعمال آن تاسیس شده ، اهلیت شرکت در یک شرکت تجاری دیگر را هم شامل می شوند. پس امکان دارد کلیه شریکان یک شرکت تجاری، شرکت تجاری باشند و البته احتمال دارد برخی شریکان شرکت تجاری و برخی دیگر افراد حقیقی نیز باشند.ضوابط تعیین شده در قوانین مدنی درباره اهلیت بهره وری و بازستانی جهت طرف های قرارداد شرکت تجاری هم میبایست توجه گردد. بنابراین برخی علت های تاملی در اهلیت خارجیان اجباری می باشد .

صلاحیت خارجیان در تاسیس شرکت تجاری در ایران

در حال حاضر اکثر افراد از حقوق مدنی کلیه کشورها بدون درنظر گرفتن ملیت سیاسی خود بهره می برند . براساس ماده ۹۶۱ قانون مدنی چنین اصلی در حقوق کشور ما تاکید شده است و مستثنی های آن را در سه بند توضیح داده شده است :

” به غیر از موارد ذیل اتباع خارجه از حقوق مدنی برخوردار می شوند:

    درباره حقوقی که مقررات کشورما آن را به صورت آشکار به تابعین ایران معرفی نموده و یا آن را به صورت آشکار از تابعین خارجه محروم کرده است.
    درباره حقوق مرتبط به اوضاع شخصی که مقررات دولت تبعیت شده خارجه آن را پذیرش نموده است.
    درباره حقوق بخصوص که فقط از جامعه کشورما خلق شده باشد. “

از این رو اتباع خارجی قادرند به صورت کامل یا برخی از شریکا یک شرکت تجاری را در کشور ما ایجاد نمایند به جز موارد استثنا چنین حقی به صورت آشکار از تابعین خارجه محروم گشته باشد. ( مرجع ثبت شرکت ها زمانی قرارداد شرکت تجاری را با قانون سازگار می داند و آن را به ثبت می رساند که سهم افراد خارجی در شرکت کم تر از ۵۰% باشد).

کسب موارد ویژه محرومیت خارجیان از به عضو درآمدن در یک قرارداد شرکت تجاری متضمن جستجو در مقررات بسیاری می باشد بنابراین احتمال دارد طبق اصل ۸۱ قانون اساسی کشورما این موضوع از باارزش ترین مستثنی های موجود در عرصه محرومیت تابعین خارجه از بهره وری حقوق مدنی کشورما به حساب می آید چه بسا که در عرصه قرارداد شرکت تجاری یک اصل به شمار می آید:

“اعطاء امتیاز تاسیس شرکت تجاری و موسسه ها در فعالیت های تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان تماماً ممنوع می باشد.”

جهت شرح این موضوع می توان بیان نمود که غرض از امتیاز تاسیس شرکت تجاری ، رخصت تاسیس شرکت نمی باشد لیکن با عنایت به پیشینه های تاریخی و اصول همانند در قانون اساسی مشروطه ( اصول ۲۳ و ۲۴ قانون اساسی مشروطه تعیین کرده است:

با عدم تایید مجلس شورای ملی امتیاز تاسیس شرکت های عمومی به هر صورت از سوی دولت داده نمی شود ، ممکن است نفی واگذاری امتیاز انحصاری اقدامات اقتصادی مدنظر بوده است به دلیل آن که اصلاٌ عقلانی نمی باشد که تنظیم کنندگان قانون اساسی کشورما با اقدامات اقتصادی خارجیان اعراض نموده اند .

البته میبایست با نظر به ماده ۹۶۱ قانون مدنی عدم اهلیت خارجیان را با توجه به مستثنی های طرح شده در مقررات متفاوت محدود کرد. چنانچه اگر پنداشت که اقدامات اقتصادی افراد غیر ایرانی در کشور ما ممنوع باشد از این چارچوب عدم اهلیت اجرای معامله برداشت نمی شود.

پس نتیجه می گیریم که افراد خارجی اهلیت توانایی بستن قرارداد شرکت های تجاری را دارند و این قضیه که این شرکت اجازه اجرای کدامیک از اقدامات اقتصادی را شامل می شود ، به صورت عقلانی ربطی به ضوابط تشکیل شرکت ندارد.

تصریح بر این نکته بسیار الزامی می باشد که طبق این دلیل شرکت مشمول افراد خارجی با اتکا به عدم شایستگی شریکان نفی نمی گردد لیکن قادر نمی باشیم فعالیت های حقوقی همچنین شرکتی را با اتکا به ممانعت اقدامات اقتصادی خارجیان در عناوینی مشخص نفی نمود .به طور مثال قادر نمی باشیم قرارداد جراحی یک پزشک ایرانی را که اجازه کار در تهران را ندارد نفی نمود.

ثبت شرکت کریم خان ارائه دهنده ی خدمات تخصصی ثبت شرکت تجاری در ایران به شما عزیزان می باشد.

   


ثبت شرکت چیست و انواع ثبت شرکت

سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 نویسنده: nazanin nazanin |

ثبت شرکت یکی از ملزومات شروع یک تجارت و یا سرمایه گذاری میباشد که امروزه با گسترش روابط میان افراد ، قوانین حاکم بر روابط و مناسبات میان افراد هم کم کم شکل منسجم تر و کامل تری به خود گرفت.بسیاری از کارها که پیش تر در روابط میان افراد به شکل فردی و بی قاعده در جریان بود به تدریج تحت تسلط قوانین قرار گرفتند و به یک امر اجباری مبدل شدند و بسیاری از امور جاری جامعه در حوزه های بازرگانی – تجارت – خانوادگی و دیگر موارد از شکل فردی خارج شده و تحت نظارت و حاکمیت دولت از طریق اعمال قوانین و مقررات قرار گرفتند.ثبت شرکت نیز یکی از همین الزامات قانونی است که قوانین و مقررات مخصوصی برای آن تنظیم شده است.قوانین ثبت شرکت برای اولین بار در سال ۱۳۱۰ به قوانین تجارتی ایران راه یافتند که این قوانین در ۱۲ ماده تنظیم شده و به تصویب مجلس وقت آن زمان رسیده است.مطابق مواد ۲ – ۳ – ۴ – ۶ این قانون به الزامی بودن ثبت شرکت در ایران تاکید شده است و در غیر این صورت برای موسسان پیگرد قانونی خواهد داشت.

طبق قوانین وضع شده در خصوص ثبت شرکت هر گونه شرکتی عبارتست از شرکت های ایرانی و یا شرکت های خارجی در صورتی که در ایران قصد تشکیل دارند الزاما باید تقاضانامه ای مبنی بر ثبت شرکت مورد نظر تنظیم نموده و آن را به مرجع ثبتی ارائه دهند در غیر این صورت شرکت تاسیس شده از جانب دولت به رسمیت شناخته نشده و تمامی فعالیت های آن غیر قانونی تلقی می شود و جزای نقدی ، انحلال شرکت و همچنین ممنوعیت از فعالیت را به دنبال خواهد داشت.امروزه این امور توسط ادارات ثبت شرکت مانند ثبت شرکت کریم خان که زیر نظر سازمان ثبت اسناد کشور هستند انجام می گیرد ، این موسسه تمامی امور مربوط به ثبت شرکت را بر عهده گرفته و بعنوان مشاور و مجری در امور ثبت شرکت در این امر اقدامات لازم را به عمل می آورد.تمامی مدارک و تقاضانامه ها به وسیله کارشناسان ثبت شرکت کریمخان مورد بررسی قرار گرفته و پس از گذراندن مراحل اداری در صورتی که به لحاظ قانونی کاملا بی نقص باشند مورد تایید قرار گرفته و پس از آن ادامه مراحل ثبت شرکت از سوی ثبت شرکت کریم خان انجام خواهد گرفت.
تعریف ثبت شرکت

اگر بخواهیم واژه شرکت را به لحاظ لغوی مورد بررسی قرار دهیم این گونه میتوان گفت که کلمه شرکت به معنای شریک شدن و همدست شدن در کاری می باشد و اما اگر بخواهیم شرکت را از نظر حقوقی مورد بررسی قرار دهیم با توجه به مواد وضع شده در قانون مدنی و تجارت ایران شرکت متشکل از اجتماع ۲ یا چند نفر شریک ، سهامدار و یا موسس می باشد که در قالب یک قرار داد رسمی در راستای حصول به یک هدف واحد کار می کنند.شرکت عبارتست از قراردادی که اشخاص حقیقی و حقوقی بین خود امضا کرده تا در چهارچوب خاصی از قوانین تعریف شده ( اساسنامه ) عمل کنند.قرارداد ذکر شده ( شرکت ) می تواند شامل قوانین بین خود اعضا و همچنین چگونگی تعامل با افراد و یا دیگر شرکت ها باشد.

بنابر تعاریفی که از شرکت گفته شده شرکت ها معمولا به دو دسته شرکت های تجاری و شرکت های مدنی تقسیم می شوند که در ادامه ثبت شرکت کریم خان به شما توضیحاتی در باب هر یک از این دو نوع شرکت ارائه می دهد.
شرکت مدنی

شرکت مدنی از اجتماع مالکین متعدد در شی ء واحد به نحو اشاعه تشکیل می شود و از ترکیب سهم الشرکه ی نقدی و غیرنقدی افراد حقیقی و حقوقی به وجود می آید با این تفاوت که مالکیت سرمایه به شخصیت حقوقی شرکت منتقل نمی شود و هر شخص منحصرا صاحب سرمایه ی خود بوده و کلیه امور به شکل مشارکتی اداره می شود..بر اساس ماده ۵۷۱ قانون مدنی ، شرکت به مجموعه ای اطلاق می شود که در آن چند نفر به صورت مشاع، صاحب ملک یا مال واحدی هستند؛ به عبارتی دیگر هر کدام از شرکا در جزء جزء مال حق مالکیت دارند.در تعریف فوق به اسباب مالکیت مشاع اشاره نشده است که ممکن است یا به اراده شرکا باشد یا به شکل قهری تحقق یابد.آنچه در قانون مدنی توجه مخاطب را جلب می نماید این است که ممکن است مالکیت مشاع ناشی از هر عقدی که سبب ایجاد چنین حالتی می شود ، و منحصر به عقدی با نام و عنوان شرکت نیست؛ یعنی عقدی که در آن شرکا توافق کنند حقوق مالکیت اختصاصی خود را مخروج و مالکیت مشترکی تشکیل دهند. به موجب ماده ۵۷۳ قانون مدنی شرکت اختیاری ممکن است در نتیجه عقدی از عقود تشکیل گردد ؛برای مثال مالکی نیمی از مال خود را به دیگری فروخته ، صلح یا هبه نماید.در این گونه مثال ها ، سبب مالکیت مشترک (شرکت) عقدی به نام شرکت نیست در واقع عقدی است که بعنوان بیع یا صلح یا هبه در نظر گرفته می شود.
شرکت تجاری

نوعی از شرکت می باشد که زیر نظر قوانین تجارتی به وجود می آید و هدف از ایجاد این نوع شرکت ها ، جذب سود و منفعت و تقسیم آن بین اعضا است و کلیه ی فعالیت های شرکت در زمینه امور تجاری و بازرگانی صورت می پذیرد.

مطابق ماده ی ۲۰ قانون تجارت ایران ، شرکت های تجاری به ۹ دسته تقسیم می گردند :

    شرکت با مسئولیت محدود
    شرکت سهامی خاص
    شرکت سهامی عام
    شرکت دانش بنیان
    شرکت تضامنی
    شرکت مختلط غیر سهامی
    شرکت مختلط سهامی
    شرکت نسبی
    شرکت تعاونی تولید و مصرف

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود حداقل با ۲ شریک قابلیت ثبت دارد.افرادی که تصمیم به ثبت شرکت بازرگانی دارند می توانند شرکت مسئولیت محدود را برگزینند.حداقل سرمایه جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال بوده و مدت زمان مسئولیت هیات مدیره در شرکت مسئولیت محدود ، نامحدود است مگر اینکه در اساسنامه به شکل دیگری بیان شده باشد.مسئولیت و ضمانت شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود تا سقف میزان سرمایه است.در کشورهای خارجی جهت انجام امور بازرگانی و جنرال اکثرا شرکت با مسئولیت محدود (LTD) را برمی گزینند.
ثبت شرکت سهامی خاص

جهت ثبت شرکت سهامی خاص حداقل تعداد اعضا باید ۳ نفر باشد.کمترین سرمایه جهت ثبت شرکت سهامی خاص مبلغ ۱میلیون ریال می باشد بعلاوه حضور ۲ بازرس در شرکت سهامی خاص لازم است.در هنگام ثبت شرکت سهامی خاص انتصاب هر یک از مقامات مدیرعامل ، رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس در شرکت سهامی خاص الزامی می باشد.جالب است بدانید که شرکت های عمرانی و شهرداری که اصولا در مزایدات و مناقصات شرکت می کنند ، معمولا شرکت سهامی خاص را برمی گزینند.مدت زمان روی کار بودن هیات مدیره شرکت سهامی خاص ۲ سال و مدت زمان حضور بازرسین در این شرکت ۱ سال مالیاتی می باشد و پس از انقضاء باید تمدید و یا تعویض گردند.
ثبت شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام به شرکتی گفته می شود که بنیان گذاران آن قسمتی از سرمایه ی شرکت را از طریق به فروش رساندن سهام به غیر تامین نمایند.این امر بدین ترتیب است که بنیان گذاران از پیش بیست درصد سرمایه را شخصا تعهد کرده و حداقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در حال تاسیس در یکی از بانک ها سپرده و سپس اظهارنامه ای به ضمیمه ی طرح اساسنامه ی شرکت و طرح اعلامیه ی پذیره نویسی سهام،به مراجع ثبت شرکت ها ارائه کنند.پس از ثبت شرکت سهامی عام،سهام آن در بورس داد و ستد خواهد شد.
ثبت شرکت دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان عموما به شرکت هایی اطلاق می شود که قادرند از طریق فروش فناوری ( خدمات ) به درآمد و سود دست یابند.معمولا جهت ثبت شرکت دانش بنیان ، شرکت سهامی خاص مناسب تر به نظر می آید.اعضای شرکت دانش بنیان باید به گونه ای باشند که حداقل دو نفر از اعضای هیئت مدیره مدرک کارشناسی ارشد به بالا داشته ، یا دارای اختراعی ثبت شده بوده و یا عضو هیئت علمی دانشگاه باشند. شرکت دانش بنیان به مدت ۱۵ سال معاف از پرداخت مالیات ، عوارض و گمرک است.جذب و تبدیل ایده ها به محصول و مشاغل پایدار، تجاری سازی یافته های پژوهشی و تحقیقاتی، حمایت و هدایت در جهت سودآوری و تولید فناوری های برتر از اهداف برجسته ثبت شرکت دانش بنیان است.
ثبت شرکت تضامنی

شرکت های تضامنی به شرکت هایی اطلاق می شود که تحت نام مخصوصی برای انجام امور تجاری میان ۲ یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود مکانیزیم شرکت های تضامنی طوری است که در صورت کافی نبودن دارایی شرکت جهت استرداد قرض ها و تعهدات ، هریک از اعضای شرکت به تنهایی مسئول پرداخت تمام قروض و تعهدات شرکت در مقابل افراد ثالث می باشند.
ثبت شرکت مختلط غیرسهامی

شرکتی است که برای انجام امور تجاری تحت نام مخصوصی بین ۱ یا چند نفر شریک ضامن و ۱ یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود.این تعریفی می باشد که در قانون تجارت در رابطه با شرکت مختلط غیر سهامی ارائه شده است و جالب است بدانید که شرکت مختلط غیر سهامی ، همانند دیگر شرکت های تجارتی ، دارای شخصیت حقوقی است این امر بدین معناست که ، به عنوان یک شخص حقوقی ، قادر است دارای کلیه ی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است.
ثبت شرکت مختلط سهامی

اگر قصد ثبت شرکت سهامی را دارید قبل از هر چیزی باید با مشخصات این گونه شرکت ها آشنا شوید.شرکت های سهامی شرکت هایی هستند که تحت نام مخصوصی میان شرکای سهامی و ۱ یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می گردند.این شرکت درواقع ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت سهامی می باشد در این نوع شرکت ها تعدادی شریک ضامن و تعدادی شریک دارای سهم وجود دارد، در هنگام ثبت شرکت سهامی باید به این نکته توجه داشته باشید که در این شرکت ها شرکا عموما به دو نوع شرکای سهامی و شرکای ضامن تقسیم شده است ، شرکای سهامی افرادی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن ها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند.شریک ضامن نیز شخصی است که سرمایه ی او به صورت سهام درنیامده و مسئول تمامی قرض هایی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود.در صورت زیاد بودن شریک ضامن ، مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر از مقررات تضامنی پیروی خواهد کرد.
ثبت شرکت نسبی

طبق ماده ی ۱۸۳ قانون تجارت«شرکت نسبی شرکتی است که جهت انجام امور تجارتی تحت اسم مخصوص میان دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت شرکا به نسبت سرمایه شان می باشد.

در صورتی که قصد ثبت شرکت نسبی را دارید باید بدانید که مکانیزم شرکت نسبی مانند شرکت تضامنی است با این تفاوت که در شرکت تضامنی شرکا در مقابل طلبکاران َ مسئول پرداخت قروض شرکت هستند ولی در شرکت نسبی طبق ماده ی ۱۸۶ اگر دارائی شرکت نسبی برای پرداخت تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته مسئول پرداخت قروض شرکت هستند.
ثبت شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکت های تعاونی به شرکت هایی گفته می شود که تمام و یا حداقل ۵۱ درصد سرمایه اصلی آن به وسیله اعضا به شرکتهای تعاونی واگذار شود و سازمان های وابسته به دولت ، شرکتهای دولتی و تحت پوشش دولت ، وزارتخانه ها ، بانکها ، شهرداری ها ، شوراهای اسلامی کشور ، بنیاد مستضعفان و سایر نهاد های عمومی می توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی از راه وام بدون بهره یا دیگر راهکارها از قبیل مشارکت مضاربه ماقات اجاره و یا اجاره به شرط تملیک بیع شرط فروش اقساطی و صلح اقدام به کمک در تامین و یاافزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون اینکه عضو باشند .

تا به اینجا موسسه ثبت شرکت کریم خان ثبت تمامی انواع شرکت های تجاری را برای شما شرح داده است ، در ادامه با ما همراه باشید تا به توضیح چندین نمونه از برجسته ترین شرکت هایی که ثبت آن ها رایج است بپردازیم.لازم به ذکر است که شرکت های ذیل تنها بعنوان مثال در این مطلب آورده شده اند ، در صورتی که قصد دارید هر شرکتی اعم از شرکت های ذکر شده در مطلب ذیل و یا سایر شرکت ها را به ثبت برسانید می توانید با مشاورین مجرب موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان تماس حاصل فرمایید.
ثبت شرکت بازرگانی:

در ثبت شرکت بازرگانی یا جنرال ابتدا باید نوع شرکت اعم از مسئولیت محدود و یا سهامی خاص مشخص گردد و در مرحله دوم موضوع فعالیت بازرگانی که عبارت است از انجام کلیه امور در زمینه خرید ، فروش ، واردات ، صادرات و ترخیص کالا از کلیه گمرکات و … مشخص گردد. اغلب برای شرکت بازرگانی ، شرکت مسئولیت محدود توصیه می شود. پس از ثبت شرکت بازرگانی باید نسبت به اخذ کارت بازرگانی اقدام گردد.موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان در دیگر قسمت ها درباره چگونگی اخذ بازرگانی به صورت کامل توضیح داده است.
ثبت شرکت های پیمانکاری:

به صورت کلی پیمانکاری به این معناست که افراد قادرند به صورت حقیقی و یا حقوقی فعالیت نمایند و قراردادی با افراد حقیقی و حقوقی در زمینه ساخت ، حمل و نقل ، نصب و… منعقد نمایند. شرکت های پیمانکاری به ۱۱ گروه تقسیم می شوند که عبارت اند از: ساختمان سازی ، راه و ترابری، صنعت و معدن ، تاسیس و تجهیزات ، کشاورزی ، آب ، مرمت آثار باستانی ، کاوش زمینی ، ارتباطات ، نفت و گاز و نیرو.این شرکت ها با توجه به کارکرد و نوع توانایی که دارند رتبه بندی می شوند و در هنگام انجام کار تمام مسئولیت آن را به عهده خواهند گرفت.البته لازم به ذکر است که در برخی از موارد از شرکت طرف قرارداد ناظرینی برای بهتر پیش رفتن کار ها برگزیده می شود.ثبت شرکت های پیمانکاری عموما به صورت های مسئولیت محدود و یا سهامی خاص صورت می گیرد.باید به این نکته توجه داشته باشید که برای ثبت شرکت پیمانکاری ، شرکت سهامی خاص دارای اعتبار بیشتری است اما با این حال باز هم می توانید برای ثبت شرکت پیمانکاری از شرکت های مسئولیت محدود نیز استفاده کنید.
ثبت شرکت های هواپیمایی:

برای تاسیس شرکت های هواپیمایی – جهانگردی حتما باید طبق مقررات نسبت به اخذ پروانه اقدامات لازم را به عمل بیاورید.به منظور ثبت شرکت هواپیمایی تاسیس شرکت سهامی خاص می تواند گزینه مناسبی باشد ، لازم به ذکر است که سرمایه شرکت هواپیمایی میبایست حداقل پانصد میلیون ریال باشد.معرفی حداقل ۱۰ نام که معرف خدمات آنها باشد و معرفی حداقل ۱۰ آرم و یا نشان که معرف زمینه فعالیت باشد الزامی است.
ثبت شرکت های تبلیغاتی:

مضاف بر سایر مواردی که در قسمت های فوق برای شما برشمردیم ثبت کریم خان تمامی امکانات لازم جهت ثبت شرکت تبلیغاتی را نیز برای شما فراهم می آورد.اما پیش از هر چیز لازم است نگاه اجمالی به ماهیت شرکت های تبلیغاتی داشته باشیم.جهت ثبت شرکت تبلیغاتی نیاز به دریافت مجوز از کانون تبلیغاتی هستیم که این امر با ثبت یکی از انواع شرکت های سهامی خاص و یا مسئولیت محدود امکان پذیر می باشد.جهت ثبت شرکت تبلیغاتی می بایست درخواستی مبنی بر ثبت شرکت تبلیغاتی به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی محل سکونت خود به همراه امضای صاحب امتیاز و معرفی مدیر مسئول ارائه دهید.باید به این نکته توجه داشته باشید که تقاضانامه ثبت شرکت تبلیغاتی الزاما باید توسط صاحب امتیاز یا مدیر مسئول یا وکیل قانونی آنان تنظیم شود.
ثبت شرکت در مناطق آزاد:

ثبت شرکت در مناطق آزاد معمولا با موضوع فعالیت بازرگانی صورت می گیرد.افرادی که به ثبت شرکت در مناطق آزاد می پردازند به مدت ۱۵ سال از مالیات معاف بوده و در داد و ستد خود فارق از تشریفات گمرکی هستند.به دنبال ثبت شرکت در مناطق آزاد سرمایه گذاران زیادی از داخل و خارج جذب شده و فعالیت های بازرگانی سرعت خواهند گرفت.همچنین مالکین شرکت در مناطق آزاد به صورت ۱۰۰ درصد می توانند خارجی باشند.هر یک از شرکت های به ثبت رسیده در مناطق آزاد دارای یک اساسنامه مشخص هستند و شما میتوانید بر اساس موضوع شرکت ها ، تعداد شرکا و موسس شرکت ، میزان سرمایه ی اولیه ی راه اندازی شرکت و طریقه ی اداره و فعالیت های شرکت خود میبایست یکی از انواع آن را برگزینید که در این گونه موارد مشورت با کارشناسان مجرب ثبت شرکت کریم خان می تواند برای شما راه گشا باشد.
ثبت شرکت جوینت ونچر ( Joint Venture ) :

شرکت جوینت ونچر در واقع یک قرارداد مشارکتی و نوعی سرمایه گذاری خارجی است.جهت ثبت شرکت جوینت ونچر میبایست یکی از سهامداران یک شخص حقوقی غیر ایرانی باشد.اکثر اشخاص به منظور ثبت این نوع شرکت ، ثبت شرکت با مسئولیت محدود را انتخاب می کنند. ثبت شرکت جوینت ونچر را می توان تنها راه حل برای استفاده از اسم لاتین در نام شرکت دانست.
ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی:

در صورتی که یک شرکت در خارج از ایران به ثبت رسیده باشد و صاحبان شرکت قصد افتتاح شعبه و یا نمایندگی در کشور را داشته باشند ، این اقدامات را می تواند به واسطه ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی انجام دهد.یکی از عمده ترین تفاوت های شعبه با نمایندگی این است که در زمان افتتاح یک شعبه از یک شرکت ، مدیر شعبه توسط مدیر اصلی شرکت انتخاب می شود و مدیر اصلی شرکت این اختیار را دارد تا در هر زمان که مایل بود شعبه را منحل سازد اما نمایندگی از طریق عقد قرارداد با یک طرف ایرانی تشکیل شده و انحلال آن تابع مفاد ارائه شده در قرارداد است.اما در ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی باید به دو نکته توجه داشته باشید ، نکته اول این است که پیش از ورود سرمایه گذاران خارجی و اتباع خارجی به فعالیت های اقتصادی در ایران الزاما باید کدی تحت عنوان کد فراگیر که مخصوص اتباع خارجی است را اخذ نمایند.بنابراین سرمایه گذاران و اتباع خارجی می توانند با مراجعه به سایت ثبت کریم خان این کد را دریافت نمایند.نکته دومی که باید به آن توجه داشته باشید این است که متقاضیان پس از به ثبت رساندن شرکت خود به سامانه کد اقتصادی مراجعه نموده و جهت دریافت کد اقتصادی خود اقدام نمایند.به منظور کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اخذ کد اقتصادی جدید و قدیم به سایت مربوط به ثبت شرکت کریم خان مراجعه نمایید.
قوانین و مواد موجود جهت ثبت شرکت

ماده ۱-هر شرکتی که در ایران تاسیس شود و مقر آن در ایران باشد شرکت ایرانی به حساب می آید.

ماده ۲-تمامی شرکتهای ایرانی ذکر شده در قانون تجارت (سهامی ، ضمانتی، مختلط ،تعاونی) که در تاریخ اجرای این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت درباره ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده اند باید تا آخر شهریور ماه ۱۳۱۰ تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت مطابقت داده و بر اساس قانون مزبور نسبت به ارسال تقاضای ثبت شرکت اقدام نمایند در غیر این صورت به تقاضای مدعی العمومی بدایت محلی که ثبت شرکت باید در آنجا انجام گیرد ، میبایست جریمه نقدی پرداخت کنند که این جریمه نقدی توسط محکمه مدیران تعیین می گردد. و در صورتی که مدت ذکر شده جهت تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت شرکت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد.

ماده ۳-از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی ، صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در وطن خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت برساند.

ماده ۴-هر شرکت خارجی که در تاریخ اجرای این قانون در ایران تحت شعبه یا نماینده به انجام امور تجارتی ، صنعتی یا مالی می پردازد باید در عرض چهار ماه از تاریخ ذکر شده نسبت تقاضای ثبت شرکت اقدام نماید . اگر این مدت برای تهیه و ارائه مدارک مورد نیاز به اداره ثبت شرکت کافی نباشد ، رئیس محکمه ابتدایی تهران به تقاضای نماینده شرکت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد.

ماده ۵-اشخاصی که به عنوان نماینده یا مدیریت شعبه شرکتهای خارجی در ایران به امور تجارتی ، صنعتی یا مالی مبادرت دارند و پیش از به پایان رسیدن موعد مقرر نسبت به تقاضای ثبت اقدام نکنند ، به خواست مدعی العموم بدایت و به حکم محکمه ابتدایی تهران محکوم به پرداخت جریمه نقدی خواهند شد ، همچنین محکمه به ازای هر روز تاخیر پس از صدور حکم ، متخلف را به پرداخت پنج تا پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هر گاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن ، تخلف ادامه یابد از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود.

ماده ۶-در مورد شرکتهای خارجی که شرایط عملیات آن ها به موجب امتیاز نامه صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای ثبت شرکت وزارت امور خارجه تصدیق نماید مفاد قسمت اخیر ماده فوق اجرا نخواهد شد ولی جزای نقدی برای هر روز تاخیر از صدور حکم از قرار روزی ده الی یکصد تومان است.

ماده ۷-تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یامدیران شعب آن میبایست به صورت کتبی به اداره ثبت اسناد ابلاغ گردد و تا وقتی که این امر صورت نپذیرفته اقداماتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده جزء اقدامات شرکت به حساب می آید مگر این که شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.

ماده ۸- شرکتهای بیمه اعم از ایرانی و خارجی میبایست از نظام نامه هایی که توسط عدلیه تنظیم می شوند تبعیت نمایند. و تنها در صورتی تقاضای ثبت شرکت های فوق مورد قبول واقع می شود که شرکت های مذکور مقررات این نظام نامه را به درستی رعایت نمایند.

ماده ۹-برای اجرای این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامه های لازمه تنظیم خواهد شد در نظامنامه های مزبور باید راجع به مسایل ذیل صریحا تعیین تکلیف شود:

    اشخاصی که باید اظهارنامه ثبت بدهند.
    نکاتی که باید در اظهارنامه قید شود.
    اوراق و مدارکی که عین یا ترجمه مصدق آن‌ها باید ضمیمه اظهارنامه شود.
    نکاتی که در صورت تغییر باید مجدداً به ثبت برسد.
    طرز ثبت شعب یا نمایندگان جدید.

ماده ۱۰- حقوق ثبتی جهت ثبت شرکتها وموسسات اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه زیل معین می گردد :

الف) حق الثبت شرکت ها و موسسات تجارتی (موضوع ماده ۱۰ اصلاحی مصوب ۲۸/۸/۱۳۴۶ قانون تجارت ثبت شرکت ها ) به ترتیب ذیل تعیین می شود.

۱) تا دو میلیون ریال از کل سرمایه به ازای هر ده هزار ریال صد و شصت ریال که در هر صورت از دو هزار ریال کمتر نخواهد بود .

۲) تا چهار میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد دو میلیون ریال هر ده هزار ریال صد هزار .

۳) تا هشت میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد چهارمیلیون ریال هر ده هزار ریال هفتاد ریال .

۴) تا ده میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد هشت میلیون ریال هر ده هزار ریال چهل ریال .

۵) تا یکصد میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد ده میلیون ریال هر ده هزار ریال سی ریال .

۶) از یکصد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال سرمایه از مبدا مقطوعا پانصد هزار ریال.

۷) از پانصد میلیون ریال سرمایه به بالا از مبدا مقطوعا هفتصد هزار ریال .

۸) حق الثبت تغییرات مربوط به ازدیاد سرمایه به ازای هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخهای فوق الذکر است و حق الثبت هر دفعه تغییر در موارد دیگر (به استثنای تغییر سرمایه)چهار هزار ریال است .

ب) (اصلاحی ۳۰/۱۲/۱۳۶۲)- حق الثبت موسسات غیر تجاری (موضوع بند ب ماده ۱۰ اصلاحی ۲۰/۸/۱۳۴۶ قانون ثبت شرکت ها ) که بدون سرمایه می باشد چهار هزار ریال و حقوق ثبتی موسسات غیر تجارتی با سرمایه به ترتیب ذیل است.

    حق الثبت موسسات غیر تجاری تا دو میلیون ریال سرمایه مقطوعا پنج هزار ریال
    حق الثبت موسسات غیر تجاری از دو میلیون و یک ریال تا ده میلیون ریال سرمایه مقطوعا هفت هزار و پانصد ریال
    حق الثبت موسسات غیر تجاری از ده میلیون و یک ریال سرمایه تا یکصد میلیون ریال سرمایه مقطوعا ده هزار ریال
    حق الثبت موسسات غیر تجاری از یکصد میلیون و یک ریال سرمایه به بالا مقطوعا بیست هرار ریال
    حق الثبت تغییرات مربوط به ازدیاد سرمایه به ازای هر بار تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخ های فوق الذکر و حق الثبت هر بار تغییر در موارد دیگر .(به استثنای تغییر سرماه یک هزار ریال است)

پ) شرکت های تعاونی روستایی و دیگر شرکتهای تعاونی که اساسنامه آنها طبق مقررات تصویب شده باشد و همچنین سازمان تعاون و مصرف کادر نیروهای مسلح و واحدهای اقتصادی تابع آن و شرکتهای دولتی توسعه کشاورزی و شرکتهای دولتی کشت و صنعت از پرداخت حقوق ثبتی معاف می باشد.

ت) حق الثبت هر شعبه شرکتها و موسسات تجاری وغیر تجاری و تغییرات آن بر اساس تعرفه های مقرر در بند (ب) ماده ۱۰ این قانون می باشد.

ث) از تاریخ اجرای این قانون هیچ گونه حقوق دیگری اعم از عمومی و اختصاصی برای ثبت شرکت ها و موسسات ذکر شده در این قانون اخذ نخواهد شد و مقررات مغایر با این قانون باطل می گردد.

ماده ۱۱- نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه آن که بر خلاف ماده ۳ قبل از ثبت شرکت به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت در ایران به اقدامات تجارتی ، صنعتی یا مالی بپردازد ، مطابق ماده ۵ این قانون موظف به تادیه جریمه نقدی خواهند بود.در مورد شرکتهای داخلی که پس از تاریخ اجرای این قانون تشکیل می شود کسانی که باید تقاضای ثبت شرکت نمایند اما در مهلت مقرر این اقدام را انجام ندهند بر اساس ماده ۲ این قانون می بایست جزای نقدی پرداخت نمایند.

ماده ۱۲- مواد ۶۶ و ۱۴۱ قانون تجارت و ماده ۲۴۱ قانون ثبت اسناد نسخ و این قانون از ۱۵ خرداد ماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذارده می شود.

(مواد ذکر شده در قانون تجارت و قانون ثبت اسناد نسخ را می توانید در بخش های دیگر سایت ثبت شرکت کریم خان مشاهده نمایید)

تمامی امور فوق تنها جزئی کوچک از فعالیت مؤسسه ثبت کریمخان می باشد و شما متقاضیان گرامی در صورتی که نیاز به ثبت شرکت و ثبت برند و هر گونه مشاوره ثبتی و حقوقی در کوتاه ترین زمان دارید می توانید از طریق شماره ۰۲۱۸۸۹۴۶۷۰۰ با کارشناسان مجموعه تماس گرفته و به صورت کاملا رایگان به پاسخ سوالات خود برسید.

اولین اقدامی که هنگام پایه گذاری یک شرکت صورت می گیرد ثبت شرکت است ، موسسه ثبت شرکت کریم خان با بهره گیری از وکلای متعهد و کارشناسان مجرب تمامی امکانات مورد نیاز جهت ثبت انواع متفاوت شرکت ها را در اختیار شما قرار می دهد.

   


تاسیس بانک ها در مناطق آزاد

سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 نویسنده: nazanin nazanin |


تاسیس بانک ها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد

بانک ها و موسسات اعتباری جهت تشکیل و عملکرد در مناطق آزاد مطابق مقررات خاصی می باشند که در حیطه ی ” آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد ” توصیف شده است.این آئین نامه نخست در سال ۱۳۷۶ به تایید کمیسیونی از وزراء رسید اما در سال ۱۳۷۹ به وسیله ی تصویب نامه شماره ۲۳۶۸/ ت ۲۲۶۲۳ ک مورخ ۲۷ / ۲/ ۱۳۷۹ جانشین گردید.مطابق ماده ۴ آیین نامه نام برده ، تشکیل بانک در مناطق آزاد میبایست با مجوز بانک مرکزی ج . ا ایران انجام شد و عملکرد آن ها تنها به شکل شرکت سهامی عام یا خاص با سهام با نام امکان دارد.

تاسیس بانک ها در مناطق آزاد

بنابراین از هفت مدل شرکت های تجاری مجاز در قانون تجارت تنها یک نوع آن یعنی شرکت سهامی تصویب شده است و درحالی که طرح شرکت سهامی خاص به شکل سهام بی نام هم نمی تواند در مناطق آزاد بانک یا موسسه اعتباری تشکیل کرد.به موجب ماده ۸ ، حداقل سرمایه بانک ها و موسسات مذکور ، هنگام تأسیس پنج میلیارد ریال می‌باشد که باید ۳۵% این به صورت نقد نزدیکی از بانکها‌ در منطقه تودیع شده باشد بقیه سرمایه باید تعهد شده و حداکثر ظرف سه سال پرداخت شود.

بانک‌های داخلی : حداقل ۱۵ میلیارد ریال که ۳۵% آن میبایست به شکل نقد درحضور یکی از بانک‌ها در منطقه به صورت ودیعه ‌گذاشته شود. مابقی سرمایه میبایست موظف شود و حداکثر ‌طی ۳ سال پرداخت شود.

مؤسسات داخلی : حداقل ۵ میلیارد ریال که ۳۵% آن میبایست به شکل نقد درحضور یکی از بانک‌ها در منطقه به صورت ودیعه ‌گذاشته شود. مابقی سرمایه میبایست موظف شود و حداکثر ‌طی ۳ سال پرداخت شود.

    شعب بانک‌های داخلی : به تعیین بانک مادر و نسبت با نیازهای منطقه
    شعب بانک‌های خارجی : حداقل ۵ میلیون دلار، که همه آن پرداخت شده باشد.
    مؤسسات خارجی : حداقل ۵ میلیون دلار، که همه آن پرداخت شده باشد.

مطابق ماده ۱۰ ، بانک ها و مؤسسات بعد از دریافت مجوز تأسیس (‌موضوع ماده ۳ آیین‌نامه) و ثبت در واحد ثبت منطقه قادرند عملکرد خود را با رعایت محتوا این‌آیین‌نامه و عرضه ی مدارک تکمیل زیر به سازمان آغاز نمایند.

    آگهی ثبت در روزنامه رسمی.
    یک نسخه اساسنامه ثبت شده.
    ابلاغ آدرس محل استقرار دفتر مرکزی.

بانک‌ها و مؤسسات قادرند با مراعات محتوا آیین‌نامه و دستورالعمل‌های آن و درحیطه ی اصول و قوانین تصویب شده بانکداری بین‌المللی به فعالیت و ‌عرضه ی خدمات ارزی از جمله موارد زیر اقدام کنند:

    ایجاد روابط کارگزاری با سایر بانک‌ها.
    اجرای تمامی کار مرتبط به اعتبار اسنادی، بروات وصولی، ضمانت‌نامه ارزی و حواله‌های ارزی .
    اخذ اقسام سپرده‌های ارزی که بانک‌ها و مؤسسات مناطق اتخاذ می‌کنند میبایست به یکی از ارزهای معتبر بین‌المللی که لیست آنها به وسیله بانک مرکزی ‌ابلاغ می‌شود باشد.
    خرید و فروش ارز به هر شکل.
    انتشار و خرید و فروش اوراق قرضه، مشارکت و سرمایه‌گذاری با تأیید بانک مرکزی.
    انجام معاملات طلا و نقره.
    اخذ اقسام تسهیلات اعتباری.
    واگذاری اقسام تسهیلات اعتباری.
    کارمزد عملیات بانکی، نرخ‌های خرید و فروش ارز، سود سپرده‌های گوناگون همین طور سود تسهیلات اعطایی به موجب شرایط بازار آزاد مشخص می‌شود.
    صرافی‌ها فقط مجاز به خرید و فروش ارز به هر شکل می‌باشند.( تأسیس صرافیها با اخذ مجوز از سازمان امکان‌پذیر است).
    واگذاری مبالغ از جمله ارزی یا ریالی به وسیله صرافی‌ها میبایست فقط به وسیله بانک‌ها و مؤسسات منطقه انجام شود.

تاسیس شعبه یا نمایندگی

قوانین مرتبط به مناطق آزاد تنها دو زمینه ی عملکرد اقتصادی را مجاز به تاسیس شعبه در مناطق آزاد به وسیله ی شرکت های ایرانی دانسته است که اعم از :

    فعالیت اعتباری
    فعالیت بیمه

در ماده ۱ آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد ، شعبه به این گونه شرح داده شده است: ” شعبه واحدی از یک بانک یا یک موسسه اصلی در قلمرو قوانین و مقررات منطقه به فعالیت مجاز بانکی اقدام می ورزد .”

و در ماده ۴ همان آیین نامه اشاره شده است :

” تاسیس بانک و موسسه و افتتاح شعب بانک ها و موسسات از قبیل ایرانی یا خارجی در مناطق محول به توصیه سازمان و صدور مجوز به وسیله ی بانک مرکزی است. “

بدین صورت بانک ها و موسسات اعتباری ایرانی قادرند در مناطق آزاد شعبه تاسیس کنند. همان طور تبصره ماده ۵ آیین نامه نام برده، به بانک ها و موسسات اعتباری ایرانی و خارجی امکان داده است که در مناطق آزاد با اجازه سازمان منطقه دفتر نمایندگی تاسیس کنند اما این دفاتر نمی توانند عملیات بانکی و تجاری داشته باشند.

شرکت ثبت کریم خان با استفاده ازکارشناسان متخصص و مجرب و با تجربه ی موفق، با افتخار آماده ی ارائه ی خدمات درخصوص تاسیس بانک ها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد به شما عزیزان،می باشد.

   


ثبت موسسات بیمه در مناطق آزاد

سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 نویسنده: nazanin nazanin |

تاسیس و ثبت شرکت ها و موسسات بیمه در مناطق آزاد

جهت امور بیمه ای در مناطق آزاد ، شرایط ویژه ای حکم فرما است که به شکل ” مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد ” طی مصوبه شماره ۲۴۱۱۷ / ت ۲۲۱۱۷ ه مورخ ۸ / ۶/ ۱۳۷۹ توسط هیات وزیران تصویب شده است.

ثبت موسسات بیمه در مناطق آزاد

طبق ماده ۲ این مصوبه اجرای امور بیمه ای در مناطق آزاد ، در دو حیطه ذیل قانونی می باشد :

    شرکت سهامی و یا تعاونی بیمه
    شرکت نمایندگی و یا کارگزاری بیمه

ازاین رو تنها از میان هفت گونه شرکت تجاری موجود در قانون تجارت تنها می توانیم دو نوع شرکت سهامی یا تعاونی در مناطق آزاد شرکت بیمه ای ایجاد کنیم .

براساس ماده ۴ قوانین تشکیل و فعالیت شرکت های بیمه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشورما حداقل سرمایه را برای شرکت های بیمه ، نمایندگی و کارگزاری بیمه به اختصار توضیح می دهیم :
حداقل سرمایه برای شرکت های بیمه

    شرکت های بیمه مستقیم با سرمایه حداقل ۱۵ میلیارد ریال تاسیس می گردد که حداقل میبایست پنجاه درصد آن نقدی تادیه گردد.
    شرکت های بیمه متقابل با سرمایه حداقل ۲۰۰ میلیون ریال تاسیس می گردد که حداقل می بایست پنجاه درصد آن نقدی تادیه گردد.
    شرکت های بیمه اتکایی با سرمایه حداقل ۸۵ میلیارد ریال تاسیس می گردد که حداقل می بایست پنجاه درصد آن نقدی تادیه گردد.
    شرکت های نمایندگی‌ و یا کارگزاری‌ بیمه‌ با سرمایه‌ حداقل‌ ۳۰۰ میلیون‌ ریال‌ تاسیس می گردد که‌ حداقل‌ می بایست پنجاه‌ درصد آن‌ نقدی تادیه گردد.

تبصره ۱ : هرنوع متعادل سازی در رقم های قید شده در این ماده هر ۲ سال یک بار به توصیه مشترک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و بیمه مرکزی ایران واگذار می گردد و توسط هیات وزیران به تصویب می رسد.

تبصره ۲: افراد خارجی دارای سهام شرکت ها، عناوین این اساس نامه سهم الشرکه ریالی را می بایست به ارزهای مورد قبول بانک مرکزی ایران تبدیل نمایند و یا تاییدیه تبدیل ارز را عرضه کنند.

تبصره ۳:میبایست مبالغ سرمایه این ماده نزد یکی از بانک های تایید شده بانک مرکزی کشورما که در مناطق آزاد شعبه دارد واریز گردد.

براساس قوانین تاسیس و امور موسسات بیمه در مناطق آزاد مغایر با دیگر شرکت های تجاری،برای تشکیل و ثبت شرکت ها و موسسات بیمه در مناطق آزاد میبایست مجوز لازم را از شرکت بیمه ی مرکزی ایران دریافت می نمود . زیرا ثبت موسسات و شرکت های بیمه در منطقه به عرضه مجوز ثبت به وسیله بیمه مرکزی ایران بستگی دارد و ثبت هرنوع تغییرات بعدی در اساسنامه ، اندازه سرمایه و سهام شرکت هایی که ثبت می گردند به عرضه توافق بیمه مرکزی ایران واگذار می گردد.

جهت کسب مجوز ثبت ، مدارک و مشخصاتی را میبایست به بیمه مرکزی ایران ارائه نمود.
مدارک لازم برای کسب مجوز ثبت

    اساسنامه شرکت
    اندازه سرمایه شرکت ، تاییدیه تعهد پرداخت آن
    سهام نقدی و غیرنقدی و چگونگی پرداخت آن
    فهرست سهامداران ، بازرسان و مدیران و ملیت و شمار سهام هر یک از آن ها
    مدارک و مشخصاتی که بیانگر شایستگی مالی و فنی شرکت و بیانگر معروفیت باشد.

تبصره : مجوز به ثبت رسیده تنها برای ۶ ماه ارزش دارد. با عدم ثبت نمودن شرکت طی زمان تعیین شده میبایست دوباره مجوز ثبت کسب گردد.

براساس ماده ۷ اساس نامه ، بیمه مرکزی کشورما مکلف می باشد طی ۳۰ روز از زمان ارائه آخرین مدرک و مشخصات تقاضا شده باتوجه به ماده ۲۸ قانون نحوه مدیریت مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشورما و مصوبه ۱۳۷۲ و قوانین این اساس نامه پیشنهاد خود را که شامل قبول یا رد درخواست است کتباٌ به سازمان اطلاع داده شود .

اگر درخواست کننده به آن پیشنهاد انتقادی داشته باشد ، میبایست طی ۳۰ روز انتقاد خود را به مجمع عمومی بیمه ایران ارائه نماید که تصمیمات مجمع حتمی و میبایست اعمال گردد.

بیمه مرکزی ایران با اخذ تاییدیه ثبت موسسه در منطقه ، پروانه فعالیت جهت بیمه اتکایی، یک یا چند بیمه مستقیم و یا هر دو را ارسال می نماید.
تاسیس شعبه یا نمایندگی بیمه

قوانین مرتبط به مناطق آزاد تنها دو حوزه فعالیت اقتصادی را برای تاسیس شعبه در مناطق آزاد به وسیله شرکت های ایرانی قانونی می داند.که شامل :

    عملیات اعتباری و بانکی
    عملیات بیمه

براساس ماده ۱ ” مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد ” ( مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات مصوب ۱۳۸۲ ) از شعبه این گونه تعریف نموده است : “

شعبه ، بخش پیرو یکی از موسسات بیمه ایران می باشد که در حیطه مسئولیت های موسسه اصلی تحت نظر نام و وظایف آن در منطقه عملیات لازم را انجام می دهد.”

در تبصره ۳ ماده ۲ قوانین ذکرشده: ” موسسات بیمه ایرانی شامل قوانین تشکیل بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مشمول دولتی و غیردولتی که به انجام اقدامات در مناطق آزاد مجاز می باشند به یکی از روش های ذیل است :

    تشکیل شعبه و برپایی نمایندگی با توجه به قوانین تشکیل بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
    تشکیل موسسه بیمه با همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در محدوده قواعد اساس نامه “

مجموعه حرفه ای و حقوقی ثبت کریم خان، با سالها تجربه مدیریت در تاسیس و ثبت شرکت ها و موسسات بیمه در مناطق آزاد خدمات بهینه ی را برای شما عزیزان انجام داده است.

   


مزایای ثبت علامت تجاری

یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 نویسنده: nazanin nazanin |

علامت تجاری چیست؟

ثبت علامت تجاری یکی از اقداماتی است که میبایست قبل از ثبت شرکت صورت بگیرد و علامت تجاری به نشانی گفته می شود که می تواند کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده به وسیله یک شخص یا یک بنگاه را از کالاها یا خدمات سایر بنگاه‌ ها با اشخاص متمایز نماید.طبق ماده ۳۰ قانون علامت‌ تجاری ، علامت تجاری جمعی و نام تجاری شامل سه تعریف می باشد که در ادامه گروه تخصصی ثبت شرکت کریم خان این سه تعریف را به شما ارائه می دهد.

الف ـ علامت تجاری به هر نشان نمایانی اطلاق می شود که قادر باشد این امکان را برای غیر فراهم آورد تا كالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم تشخیص دهند.

ب ـ علامت تجاری جمعی یعنی هر نشان نمایانی است كه تحت عنوان علامت تجاری جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و قادر باشد مبدأ و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند كیفیت كالا یاخدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را كه از این نشان تحت نظارت مالك علامت تجاری ثبت شده جمعی استفاده می‌ كنند جداسازی نماید.

ج ـ نام تجاری به عنوانی اطلاق می شود كه شخص حقیقی یا حقوقی را مشخص نماید.

مزایای ثبت علامت تجاری

 • سبب تمایز بین محصولات شده و مشتریان را در تشخیص محصولات از یکدیگر تضیمن می نماید.
 • سبب ایجاد وجه تمایز میان محصولات شرکت ها خواهد شد.
 • ابزار بازاریابی و اساس ایجاد وجهه و شهرت شرکت‌ ها هستند.
 • اشخاص ثالث مجازند از این علامت های تجاری استفاده کنند همچنین منبع مستقیم درآمد از محل حق امتیازها می‌باشند.
 • یکی از مهم ترین ارکان موافقت نامه های اعطای نمایندگی می باشند.
 • ممکن است دارائی ازرشمند کسب و کار باشند
 • علامت های تجاری مشوق شرکت ها جهت حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه‌گذاری می باشند
 • استفاده از علائم تجاری ممکن است جهت اخذ وام مثمر ثمر باشند.

دلایل حمایت از علائم تجاری و حقوق حاصل از آن

امروزه کسب و کارها به اهمیت استفاده از علائم تجاری جهت تشخیص محصولاتشان از محصولات رقبا پی برده‌اند ، اما با این اوصاف همه آنها اهمیت حمایت از علائم تجاری از طریق ثبت را به طور کامل درک ننموده اند.

بعد از انجام گرفتن مراحل ثبت علامت تجاری بر اساس قانون ثبت علائم تجاری شخص یا شرکت به صورت انحصاری در آمده ، بدین وسیله می‌توانید از ارائه کالاهای یکسان به وسیله اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده‌ای مشابه علامت تجاری شما هستند جلوگیری بعمل بیاورید.

در صورتی که علامت تجاری ثبت نشود ، شرکت ‌های رقیب از همان علامت تجاری یا علامت تجاری مشابه آن ، برای همان کالا یا کالاهای مشابه استفاده خواهند کرد و این امر سبب خواهد شد که سرمایه‌ گذاری در بازاریابی یک محصول بخصوص به طور کلی هدر برود.در صورتی که یکی از رقیبان از علامت تجاری یکسان یا شبیه به علامت تجاری استفاده کند ، این امر ممکن است سبب به وجود آمدن این تصور در مشتریان شود که آن محصول متعلق به همان شرکت است ، نتیجه این امر چیزی جز خرید کالای رقیب نخواهد بود.این موضوع علاوه بر کاهش سود شخص و یا شرکت ، سبب گمراهی مشتریان شده و به شهرت و وجهه شرکت مورد نظر آسیب خواهد زد ، این امر در زمانی که محصول رقیب کیفیت نازلی داشته باشد تشدید خواهد شد.

نظر به ارزش و اهمیت علائم تجاری در تعیین میزان موفقیت یک محصول در بازار ، تضمین این امر که در بازارهای مربوط به ثبت رسیده باشد بسیار ضروری است.
بعلاوه ، واگذاری اجازه استفاده از یک علامت تجاری ثبت شده به شرکت‌های ثالث بسیار ساده تر بوده و در نتیجه می‌تواند منبع درآمد بیشتری برای شرکت و یا شخص بوجود آورد یا اساس انعقاد یک موافقت‌نامه اعطای نمایندگی فروش باشد.
در برخی موارد ، علامت تجاری ثبت شده که دارای شهرت بسیار خوبی در میان عموم مردم است که در این گونه موارد ممکن است این برند ها جهت دریافت منابع مالی یا وام از مؤسسات مالی مورد استفاده قرار گیرد که بطور روز افزون از اهمیت علائم برای موفقیت کسب و کار آگاه می‌شوند.

مدت اعتبار قانونی علائم تجاری ثبت شده

زمان اعتبار ثبت علامت تجاری ده سال از تاریخ ارائه اظهارنامه ثبت آن می‌ باشد.مدت ذکر شده با درخواست مالك آن برای دوره‌های متوالی ده ساله به ازای پرداخت هزینه مشخص ، تمدید خواهد شد. در پایان دوره یك بازه زمانی ارفاقی شش ماهه آغاز می گردد که جهت پرداخت هزینه تمدید ، با پرداخت جریمه تأخیر، درنظر گرفته می‌شود.

علائم تجاری قابل ثبت

هر کلمه ، حرف ، عدد ، ترسیمات ، عکس ، شکل ، رنگ ، تصویر ، برچسب یا ترکیب آنها که جهت تشخیص کالاها یا خدمات به کار گرفته می شود ، علامت تجاری به حساب می آید.در برخی کشورها‌، شعارهای تبلیغاتی نیز حکم علامت تجاری را دارند و در ادارات ملی به عنوان علامت تجاری ثبت خواهند شد.امروزه بسیاری از کشورها این امکان را به اشخاص می دهند تا شکل ‌هائی از علائم تجاری که قبلا مرسوم نبوده‌اند مانند رنگ‌ها ، علائم سه بعدی (شکل یا بسته‌بندی کالاها) ، نشان‌های قابل شنیدن (صداها) یا نشان‌های قابل استشمام (بوها) ثبت شوند که تعداد این دست کشورها روزانه در حال افزایش است اما با این اوصاف ، تعداد زیادی از کشورها در ثبت علائم تجاری محدودیت هایی قائل شده اند و تنها در صورت قابل رؤیت بودن نشانه ها به آن ها اجازه ثبت داده خواهد شد.

علائم تجاری غیر قابل ثبت

واژه‌های عام. بعنوان مثال ، در صورتی شرکت شما قصد دارد علامت تجاری «کابینت» را برای فروش کابینت ثبت کند ، تقاضانامه ثبت علامت تجاری مردود خواهد شد چون «کابینت» واژه‌ های عام برای این محصول به شمار می آید.
واژه‌های توصیف کننده. این گونه واژه ها اصولا جهت توصیف محصول تولیده شده به کار گرفته می شوند.بعنوان مثال، ثبت کلمه شیرین برای شکلات قابل قبول نخواهد بود به این دلیل که این کلمه بر شیرینی شکلات دلالت دارد و در واقع آن را مورد وصف قرار می دهد.در حقیقت در صورتی که به تولید کننده شکلات جهت ارائه تولیداتش حق استفاده انحصاری از کلمه «شیرین» داده شود ، امری خلاف قانون خواهد بود.به همین ترتیب واژه‌های کیفی مانند «سریع»، «بهترین»، «کلاسیک» یا نوآورانه» قطعا مورد قبول واقع نخواهند شد مگر اینکه بخشی از یک نشان خاص باشند.در این گونه موارد ، می بایست عبارتی دال بر اینکه درخصوص آن بخش از علامت تجاری حق استفاده انحصاری درخواست نمی‌شود درج گردد.

علائم تجاری گمراه کننده

علائم تجاری هستند که در آن ماهیت ، کیفیت یا مبداء جغرافیایی محصول به صورت گمراه کننده ای القا می شود.برای مثال، عرضه محصولی همانند ماکارونی به بازار با علامت تجاری که تصویر یک گاو داشته باشد قطعا مورد قبول نخواهد بود زیرا این علامت تجاری سبب گمراهی مصرف کنندگان شده و مصرف کنندگان ، تصور خواهند کرد که این علامت تجاری متعلق به یک محصولات لبنی است.

علاوه بر موارد ذکر شده علامت های تجاری که خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه هستند و موازین و هنجارهای اخلاق حسنه و مذهبی را زیرپا می گذارند ، قابل ثبت نخواهند بود.

پرچم‌ها نشان‌های سلطنتی، علائم رسمی دولتی و نشان‌های کشورها و سازمان‌های بین المللی که نمونه‌ای از آنها به دفتر بین‌المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی (wipo) اعلام شده است اصولا ثبت نمی شوند.در ادامه ثبت کریم خان چند نمونه از مواردی که طبق ماده ۳۲ قانون در آنها علامت تجاری قابل ثبت نیست را ارائه می دهد.

الف ـ علامت تجاری مورد نظر قادر به ایجاد تمایز میان كالاها یا خدمات یك مؤسسه با كالاها و خدمات مؤسسه دیگر نباشد.

ب ـ علائم ثبت شده خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.

ج ـ مراكز تجاری یا عمومی را به خصوص درمورد مبدأ جغرافیایی كالاها یا خدمات یا خصوصیات آنها دچار سردرگمی کند.

د ـ عین یا تقلید نشان نظامی‌ ، پرچم‌ ، یا سایر نشانهای مملكتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یك نام یا نشان رسمی متعلق به كشور، سازمانهای بین‌ المللی یا سازمانهایی كه تحت كنوانسیونهای بین‌المللی تأسیس شده‌اند بوده یا موارد ذکر شده یكی از اجزاء آن علامت تجاری باشد ، مگر آن كه مقام صلاحیتدار كشور مربوط یا سازمان مربوطه اجازه استفاده از آن صادر نماید.

هـ ـ عین یا به طرز گمراه‌كننده‌ای شبیه یا ترجمه یك علامت تجاری یا نام تجاری باشد كه برای همان كالاها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری در ایران معروف است‌.
و ـ عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات دیگر ثبت و معروف شده باشد اما این امر به این شرط امکان پذیر است که ارتباطی میان استفاده از علامت تجاری و مالك علامت تجاری برقرار باشد و ثبت آن منافع مالك علامت تجاری قبلی را به خطر نیندازد.

ز ـ مشابه علامت تجاری باشد كه پیش تر مالك دیگری اختصاص یافته است و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان كالا و خدمات و یا برای كالا و خدماتی است كه از نظر ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.

مدارک مورد نیاز برای تقاضای ثبت علامت تجاری

 1. مدارك مثبت هویت متقاضی؛
  الف) اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی
  ب) اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی و روزنامه تاسیس و کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء
 2. مدارك نماینده قانونی: درصورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و …) صورت گیرد مدارک آن ضمیمه شود.
 3. ۱نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت تجاری درخواستی حداکثر درابعاد ۶×۶سانتی متر
 4. درصورت سه بعدی بودن علامت تجاری ارائه علامت تجاری به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و درمجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
 5. ارائه مدارکی که بر فعالیت در رشته مربوط دلالت دارد مثلا جواز اعلامیه تأسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی یا پروانه کسب و …

اعتراض به رد اظهارنامه علامت تجاری

بر اساس ماده ۳۷ قانون هر ذی ‌نفع این امکان را دارد که حداكثر تا سی روز از تاریخ انتشار آگهی ‌، اعتراض خود را مبنی بر عدم رعایت مفاد بند (الف‌) ماده (۳۰) و ماده (۳۲) این قانون به اداره مالكیت صنعتی ارائه دهد . دراین صورت :

 1. اداره مالكیت صنعتی رونوشت اعتراض‌نامه را به متقاضی ارائه نموده و بیست روز به او مهلت می‌دهد تا نظر خود را اعلام نماید.در صورتی که متقاضی همچنان بر درخواست خود اصرار داشت یادداشت متقابلی را به همراه استدلال مربوط به اداره ذکر شده می ‌فرستد.درغیر این ‌صورت اظهارنامه او مورد قبول واقع نخواهد شد.
 2. در صورتی که متقاضی یادداشت متقابلی بفرستد ، اداره مالكیت صنعتی رونوشت آن را دراختیار معترض قرار می‌دهد و ارزیابی نظرات طرفین و مواد این قانون تصمیم بر ثبت یا استرداد علامت تجاری می شود.

 

طبق ماده ۱۲۴ و ۱۲۵ آیین‌نامه اجرایی اشخاصی كه نسبت به تقاضای ثبت علامت تجاری معترض باشند باید در عرض مهلت ۳۰ روز از تاریخ انتشار آگهی موضوع ماده ۱۲۰ این آیین‌نامه اعتراض خود را در دو نسخه شامل عدم رعایت مفاد بندهای (الف) و (ب) ماده ۳۰ و ماده ۳۲ قانون به مرجع ثبت ارائه کند.
پس از ثبت اعتراض نامه، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به اعتراض کننده پس داده می شود.اعتراض نامه میبایست به انضمام دلایل و مدارك استنادی و رسید پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض ارائه گردد.در صورتی که پس از بررسی اعتراض‌ نامه و مدارك استنادی ، کامل کردن مدارك منضم به اعتراض‌نامه ضروری باشد ، مرجع ثبت با تعیین موارد ، به صورت کتبی از متقاضی می‌خواهد كه ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ نواقص را رفع نماید.در غیر این صورت، اعتراض‌نامه بی اثر تلقی خواهد شد.

تبصره – مهلت‌ رفع نقص برای اشخاص مقیم خارج از كشور ۶۰ روز می ‌باشد.

هرگاه اعتراض وارد شده مبنی بر ادعای حق مالكیت نسبت به علامت تجاری باشد كه اظهارنامه ثبت آن به مرجع ثبت و آگهی ارائه شده است، اگر علامت تجاری قبلاً به نام او ثبت نشده باشد ، میبایست علاوه بر اعتراض ، برای علامت تجاری خود، مطابق قانون و آیین‌نامه ، تقاضایی مبنی بر ثبت علامت تجاری نموده و حق ثبت اظهارنامه و علامت تجاری برحسب طبقات و تمام مخارج مربوط به آن را پرداخت نماید.مرجع ثبت مکلف است با رعایت ماده ۱۲۴ این آیین‌نامه ، ظرف ۱۰ روز از تاریخ رسیدن اعتراض نسخه‌ای از اعتراض نامه را به همراه رونوشت مدارك و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ارائه نماید. متقاضی میبایست از تاریخ ابلاغ اعتراض‌ نامه، پاسخ مكتوب خود را در عرض ۲۰ روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت ارائه دهد.عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمكین وی خواهد بود.

هرگاه متقاضی به صورت کتبی به اعتراض معترض تمكین نماید درخواست او برای ثبت علامت تجاری منتفی می شود و مراتب به صورت کتبی به اعتراض کننده ارائه می‌شود تا در صورتی كه علامت تجاری وی ثبت نشده باشد ، طبق اظهارنامه‌ای كه همزمان با اعتراض ارائه كرده است نسبت به ثبت آن اقدام نماید.در صورت عدم تمكین متقاضی ، مرجع ثبت مراتب را ظرف ۱۰ روز به اعتراض کننده ارائه كرده و وی از این تاریخ ۲۰ روز مهلت دارد كه اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت به كمیسیون موضوع ماده ۱۷۰ این آیین‌نامه ارائه دهد.همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود كه اعتراض معترض مبنی بر ادعای داشتن برخی حقوق ، غیراز حق مالكیت ، نسبت به علامتی باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است، مگر اینكه علامت تجاری به صورت قانونی قابل ثبت نباشد. در این فرض نیازی به ارائه اظهارنامه ثبت علامت تجاری به مرجع ثبت نخواهد بود. تصمیم كمیسیون طبق ماده ۱۷۲ این آیین‌نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون است.

تبصره ۱– اگر اظهارنامه ارائه شده به هر دلیلی منتهی به ثبت علامت تجاری نشود مبالغ پرداختی از این بابت، پس داده نخواهد شد.
تبصره ۲- در صورت رد اعتراض در كمیسیون ، هزینه رسیدگی به اعتراض ، قابل پس دادن نیست.
تبصره ۳- چنانچه معترض مقیم ایران نباشد،‌ مهلت‌های ذکر شده در این ماده به میزان دو برابر بیشتر می شود.

تمدید علامت تجاری

پس از اینکه ۱۰ سال از ثبت علامت تجاری گذشت صاحب علامت تجاری نیازمند است تا علامت تجاری را تمدید نماید. تمدید علامت تجاری مستلزم تخصص ، تجربه و مهارت است.موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان با استفاده از وکلای مجرب و با تجربه در امور ثبتی و حقوقی علامت و نام تجاری با ۲۰سال تجربه با کمترین هزینه، در سریع ترین زمان ممکن اقدام به تمدید علامت تجاری و نام تجاری شما می کند.
(با رعایت ماده‌های ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸ و بندها و تبصره‌های موجود و ماده ۱۳۱ و تبصره مربوطه ماده ۱۳۲ و ماده ۱۳۳ و بندها و تبصره‌های موجود ماده ۱۳۴ و بندهای آن و ماده ۱۳۵ و ۱۳۶ . در صورتی که هر گونه سوالی در خصوص مواد ذکر شده دارید می توانید در دیگر بخش های سایت ثبت شرکت کریم خان مطالب مربوط به این ماده ها را مطالعه نمایید.)

مدارک مورد نیاز جهت تمدید علامت تجاری

الف)اشخاص حقیقی

 1. کپی شناسنامه و کارت ملی مالک علامت
 2. نمونه علامت و تکمیل فرم اطلاعات مورد نیاز
 3. مهر و امضاء وکالتنامه

ب)اشخاص حقوقی

 1. کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان حق امضاء
 2. کپی روزنامه رسمی شرکت و تمام تغییرات
 3. نمونه علامت و تکمیل فرم اطلاعات
 4. مهر و امضاء وکالتنامه

تغییرات علامت تجاری

گاهی علامت تجاری به دلیل طراحی نامناسب ، قدیمی، یا داشتن طراحی مشابه علامت تجاری بی کیفیت دیگر باید تغییر کند.بنابراین در این مواقع تغییر علامت تجاری الزامی می باشد.اگر برند و علامت تجاری ثبت شده به شکل الکترونیک ثبت نشده باشد ، و به شکل حضوری به ثبت رسیده باشد ، ابتدا باید مدارک موجود در پرونده را تکمیل کرد.اگر قصد تغییر علامت تجاری را داشته باشید ، به طوری که تصویر انتخاب شده شامل نوشته خاصی باشد ، پیش از تحویل مدارک لازم به روزنامه باید آگهی تقاضای ثبت علامت تجاری را نیز به دفتر روزنامه رسمی ارائه دهید.پس از درج تغییرات علامت تجاری در روزنامه به مدت ۳۵ روز فرصت خواهید داشت تا با ارائه همان روزنامه رسمی و یک برگ تقاضای ثبت علامت تجاری و اصل تصدیق ثبت، به اداره ثبت مالکیت های صنعتی مراجعه نموده و مدارک را به مسئول اداره ارائه دهید تا پس از بررسی کامل مدارک ذکر شده به کارشناس مربوطه ارجاع داده شود تا پس از حصول اطمینان از عدم وصول اعتراض مبلغ حق الثبت را مشخص کند تا شما با مراجعه به حسابداری فیش پرداختی را اخذ و به بانک ملی همان اداره مراجعه کرده و مبلغ را پرداخت نمایید تا اظهارنامه مهر شود و به واحد ماشین نویسی منتقل شده و سپس امضا گردد و به مسئول ثبت دفاتر اظهارنامه داده شود تا وی به روزنامه رسمی جهت درج اطلاع دهد.بعد از اینکه آگهی تغییرات در روزنامه رسمی نوشته شد باید یک نسخه از آن را به اداره مالکیت صنعتی ارائه دهید تا مسئول مربوطه دستور ضبط در پرونده را بدهد.سپس دستور ثبت صادر می گردد که پس از احراز هویت، رسید به صاحب علامت ارائه می گردد و بدین ترتیب تمامی تغییراتی که شامل اضافه کالا یا اضافه طبقه یا تغییر علامت تجاری بوده به شکل قانونی ثبت می گردد.

ماده ۱۳۸ درباره تمامی تغییرات علامت تجاری می‌باشد، ضمنآ به تبصره‌ها توجه نمائید.

ماده ۱۳۹ انتقال علامت تجاری را مورد بحث قرار می دهد ضمن این که توجه کلی به ماده‌ها و تبصره‌های آن به الخصوص انتقال قهری شود.

ماده ۱۴۰ درباره انتقال قسمتی از کالاها و خدمات موضوع علامت تجاری ثبت شده می‌باشد و توجه بیشتری به تبصره‌های آن الزامی است.

انتقالات علامت تجاری

صاحب علامت تجاری،مجاز است علامت تجاری را به دیگری انتقال دهد ، همچنین صاحب علامت تجاری قادر است بدون انتقال علامت تجاری خود ، به فرد دیگری اجازه استفاده از علامت تجاری خود را بدهد اما این اجازه که توسط صاحب علامت تجاری داده می شود به این شرط اعتبار دارد که اجازه نامه آن در کشور ثبت شده باشد ، بنابراین تمامی نقل و انتقالات مالکیت علامت تجاری میبایست توسط موسسه های ثبت شرکت مانند موسسه ثبت شرکت کریم خان به ثبت برسند.

مدارک مورد نیاز جهت انتقال علامت تجاری به شرح ذیل می باشد:

الف)اشخاص حقیقی

 1. کپی شناسنامه و کارت ملی مالک جدید
 2. اصل سند صلح
 3. اصل گواهی ثبت علامت تجاری
 4. قبض پرداخت هزینه انتقال

ب)اشخاص حقوقی

 1. شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضا
 2. اسکن روزنامه آخرین تغییرات اعضای هیئت مدیره”دارندگان حق امضا”
 3. اصل سند صلح
 4. اصل گواهی ثبت علامت تجاری
 5. قبض پرداخت هزینه انتقال

مراحل انتقال علامت تجاری

 • استعلام های لازمه که توسط موسسه ثبت شرکت کریم خان اخذ می گردد.
 • امضای صلحنامه در دفترخانه
 • چاپ آگهی

علامت تجاری نشانی است که می تواند کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک شخص را از کالاها یا خدمات سایر اشخاص متمایز نماید. ثبت کریم خان امکانات لازم جهت ثبت علامت تجاری را برای شما فراهم می آورد.

   


درباره وبلاگ


آخرین پستها


نویسندگان


آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو