چه اشخاصی نمی توانند به عنوان عضو بازرس منصوب گردند ؟

بازرسین افرادی می باشند که به وسیله مجمع عمومی جهت بررسی فعالیت مدیران و صورت حساب ها و خرید و فروش شرکت تعیین می گردند. مطابق ماده ۱۴۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷ هر شرکت سهامی میبایست حداقل یک بازرس را دارا باشد.تعیین بیشتر از یک بازرس اختیاری می باشد و هنگامی که ظرفیت کارهای موسسه زیاد باشد ،پذیرش می گردد.

براساس ماده ۱۴۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷ انتصاب یک یا چند بازرس جانشین از بهر شرکت برای اجرای مسئولیت نظارت ضروری می باشد. تا در زمان فوت ،استعفا یا عدم پذیرش عنوان به وسیله بازرسان اصلی، دعوت شوند. مسئولیت های بازرسان جانشین با برطرف شدن معافیت بازرسان اصلی به پایان می رسد.به این ترتیب مسئولیت های بازرسان جانشین در انتهای زمانی که از آغاز بازرسی مشخص شده اند ،پایان می یابد.

بازرس

بازرسان از میان دارندگان سهام یا بیرون از آن تعیین می گردند.براساس ماده ۱۴۵ ماده ۱۷ لایحه قانونی ۱۳۴۷ :تعیین بازرس اولیه در موسسه های سهامی عام با مجمع عمومی موسس و در موسسه های سهامی خاص با سهامداران شرکت می باشد،که ماده ۱۴۵ ناظر بر بند ۳ ماده ۲۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷ در این باره ،این تعیین مسئولیت می بایست در صورتجلسه ای درج و توسط تمامی سهامداران امضا گردد.

در طی فعالیت های همه موسسه های سهامی، تعیین بازرس با مجمع عمومی عادی می باشد.( مواد ۱۴۴ و ۱۴۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷).
چه افرادی به سمت عضو بازرس منصوب می گردند ؟

    افراد ورشکسته ای که فرمان آن ها صدور گشته است. ( ماده ۱۱۱ ل. ا. ق. ت )
    افرادی که به دلیل انجام جرمی از قبیل سرقت،کلاهبرداری،جرم هایی که بر اساس قانون خیانت در امانت یا کلاهبرداری به حساب می آیند مانند اختلاس، فریب دادن ،تملک غیر قانونی در اموال عمومی،که بر اساس فرمان حقوق اجتماعی،همگی یا بعضی از آن ها ناکام مانده اند.( ماده ۱۱۱ ل. ا. ق. ت )
    عضو های هیات مدیره یامدیرعامل شرکت ( ماده ۱۴۷ ل. ا. ق. ت )
    خویشان سببی و نسبی مدیران یا مدیر عامل تا مرتبه سوم از طبقات اول و دوم ( ماده ۱۴۷ ل. ا. ق. ت )
    هرفردی مطابق بند ۲ که خود یا همسروی از افراد ذکرشده حقوق اخذ می کنند. ( ماده ۱۴۷ . ا. ق. ت )

بازرسان

    هر نوع نظارت را در هرزمانی انجام دهند
    سندها،مدارک و مشخصات مرتبط به شرکت را تقاضا کرده و بررسی نمایند.
    جهت اجرای مسئولیت هایی که برگردن دارند می توانند از نگرش کارشناسان بهره ببرند،البته به شرطی به شرکت معارفه شده باشند. این کارشناسان که از طرف بازرس انتخاب شده اند می توانند همانند آنان تحقیق و بررسی نمایند.

بازرسان میبایست عملکرد سالانه ای به مجمع عمومی عادی ارائه نمایند

    این گزارش برای مرجوعین دارندگان سهام در مرکز شرکت،می بایست حداقل ده روز پیش از ایجاد مجمع عمومی عادی فراهم گردد. ( ماده ۱۵۰ ل. ا. ق. ت )
    چنانچه مجمع عمومی بدون اخذ گزارش بازرس یا مطابق گزارش افرادی که تعیین آن ها به سمت بازرسی قدغن شده باشد، صورت حساب منافع و خسارات و عملکرد شرکت را تصویب نمایند،این عمل از نظر قانون پذیرفته نمی باشد و دارای اعتبار نیست.
    چنانچه شمار بازرسان زیاد باشد هرکدام قادرند وظایف خود را اجرا نموده و گزارش عملکرد خود را تهیه و ارائه نمایند.اگر در مورد عقاید اختلاف داشته باشند میبایست در گزارش درج نمایند.( تبصره ماده ۱۵۰ ل. ا. ق. ت )

سوال : در صورت عدم بازرس یا اگر در انجام وظایف خود کوتاهی نمایند،میبایست چه کنیم؟ ( ماده ۱۵۳ ل. ا. ق. ت )
چنانچه انجمن بازرسی انتخاب نکرده باشد و یا اینکه بازرسان به دلیلی از ارائه گزارش خود کوتاهی نمایند، سرپرست دادگاه شهرستان که امروزه رئیس دادگاه عمومی می باشد،بنا به درخواست هر ذینفع،بازرسان را باتوجه به تعداد تعیین شده آن ها در اساسنامه شرکت انتصاب می نماید تا مسئولیت مرتبط را تا زمانی که بازرس به وسیله مجمع عمومی تعیین شود، اعمال کنند. تصمیم رئیس دادگاه عمومی در این باره قابل شکایت نمی باشد.

سوال : وظایف بازرسان در مقابل شرکت یا افراد ثالث دررابطه با سرپیچی که در اجرای مسئولیت های خود اعمال می کنند،به چه طریق می باشد ؟ ( ماده ۱۵۴ ل. ا. ق. ت )
وظایف آنان براساس قوانین عمومی مرتبط به مسئولیت مدنی می باشد و براساس وظایف مدنی مسئول پرداخت خسارات می باشند.

به این ترتیب براساس قوانین مسئولیت مدنی ایران ،به غیر از موارد استثنایی،اگر تعدادی از افراد باهم خسارتی وارد کنند به صورت اشتراکی مسئول پرداخت آن خسارت می باشند، و همچنین بازرسان که خسارتی به شرکت یا شخص ثالث وارد کنند،به طور مشترک مسئول پرداخت ضررها می باشند،اما مغایر با مدیران در صورت خلاف ،جبران آن می تواند به صورت مشترک و یا ماضامناَ باشد.

ثبت شرکت کریم خان ارائه دهنده ی خدمات تخصصی در کوتاهترین زمان عنوان عضو بازرس به شما عزیزان می باشند.