انحلال شرکت سهامی

سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 نویسنده: nazanin nazanin |

نکاتی در مورد انحلال شرکت سهامی

احتمال دارد که شرکت سهامی به علت هایی متلاشی گردد و بر اثر این زوال تاثیراتی ایجاد گردد ، به گونه ای که دگرگونی هایی در شرکت متلاشی شده ایجاد گردد ، در این مبحث به موردهای زوال و عاقبت آن اشاره می کنیم.

انحلال شرکت سهامی

براساس مواد ۱۹۹ و ۲۰۱ لایحه قانونی مصوب ۱۳۴۷ موارد زوال شرکت سهامی به سه بخش تقسیم می گردد:

    انحلال قهری
    انحلال به تشخیص و تصمیم مجمع عمومی فوق العاده
    انحلال به حکم دادگاه

انحلال قهری

زمانی که شرکت ورشکسته گردد و دستور ورشکستگی آن صادر شود ، متلاشی می گردد و میبایست توسط مدیران تصفیه شود و تصفیه آن بنابر قوانین ورشکستگی صورت می گیرد.ورشکستگی موردی می باشد که در جهت زوال شرکت فرمان دادگاه واجب نمی باشد. حکم ورشکستگی به صورت تلمیحی و ضمنی حکم به انحلال می باشد.
انحلال به تصمیم مجمع عمومی

مجمع عمومی فوق العاده می تواند پیش از زمان تعیین شده در هر موعدی بنا به مصلحت خود و به هر دلیلی ، حتی با مخالفت دارندگان سهام ،شرکت را تعطیل نماید. عدم دگرگونی در حقوق که گونه خاصی از سهام شرکت سهامی به شمار می آید زمانی اتفاق می افتد که شرکت به زندگی عادی و معمولی خود ادامه دهد، نه در مواردی که مجمع عمومی فوق العاده مالکان سهام می خواهد به زندگی شرکت خاتمه دهند.
انحلال به حکم دادگاه

زمانی که موضوع شرکت اجرا شده یا اجرای آن بعید باشد، یا مدت زمان شرکت به پایان رسیده باشد و مجمع عمومی فوق العاده پیش از اتمام آن شرکت را تمدید ننموده باشد ، و یا به دلیل خسارت های ایجاد شده، حداقل نیمی از سرمایه شرکت برفنا رود، و مجمع عمومی به تعطیلی و کاهش سرمایه شرکت رای ندهد، هر ذی نفع توانایی درخواست تعطیلی شرکت از سوی دادسرا را دارد.

زمانی که تا یک سال بعد از ثبت شدن، شرکت فعالیتی برای موضوع اعمال ننماید و اقدامات شرکت بیشتر از یک سال راکد باشد و یا مسئولیت هرکدام از عضوهای هیات مدیره یا مدیر عامل بیشتر از ۶ ماه معین نگردد، دادسرا حداکثر شش ماه برای برطرف نمودن دلایل تعطیلی شرکت زمان می دهد ولی اگر در این زمان تعیین شده دلایل تعطیلی برطرف نگردد ، دادسرا نسبت به تعطیلی شرکت اقدام می نماید.
نتایج انحلال

از عواقب تعطیلی شرکت ،تصفیه و تقسیم بندی سرمایه شرکت می باشد. تصفیه عبارت است از تعیین صورت حساب ها و مشخص نمودن بدهکاری و بستانکاری شرکت است، و از نتیجه های تصفیه این است که میزان رقم بدهکاری و بستانکاری معین می گردد . شرکت سهامی پس از تعطیلی ،شرکت در حال تصفیه به شمار می آیند، و می بایست پس از اسم شرکت ، کلمات ” در حال تصفیه ” درج گردد ، همچنین اسم مدیر یا مدیران تصفیه در تمامی اوراق و اطلاعیه های مرتبط شرکت درج شود. ( ماده ۲۰۶ لایحه ) و تصفیه فعالیت های شرکت سهامی براساس قواعد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۴۷ ، اعمال می شود .به غیر از ورشکستگی که امور تصفیه براساس قواعد مرتبط با ورشکستگی صورت می پذیرد.
نمونه صورتجلسه انحلال در شرکتهای سهامی خاص

بسمه تعالی
نام شرکت : ………………………………………
شماره ثبت شرکت : …………………………
سرمایه ثبت شده : …………….……………
شناسه ملی : ………………………………..
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………….………..………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… در تاریخ …………ساعت ………… با حضور کلیه / اکثریت شرکاء در محل قانونی شرکت ( اگر جلسه در محل دیگری تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.
الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:
۱ـ خانم/ آقای ……………………….. به سمت رئیس جلسه
۲ـ خانم/ آقای ……………………….. به سمت ناظر رئیس
۳ـ خانم/ آقای ……………………….. به سمت ناظر جلسه
۴ـ خانم / آقای……………………….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: دستور جلسه، اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال شرکت ……………………….. پس از بحث و بررسی شرکت بعلت ……………………….. منحل گردید و آقای / خانم (یا شخصیت حقوقی ) ……………………….. به شماره ملی به سمت مدیران / مدیر تصفیه انتخاب شدند. آدرس مدیر / مدیران تصفیه و محل تصفیه تهران خیابان ……………….کوچه ……………….پلاک ……………….کدپستی………………. می باشد.
مدیر/ مدیران تصفیه اقرار به دریافت کلیه اموال دارایی ها و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را نمود.
امضاء رئیس جلسه امضاء ناظر جلسه امضاء ناظر جلسه امضاء منشی جلسه
امضاء مدیر یا مدیران تصفیه:

نکته

    تمامی صورتجلسات باید به روی سربرگ شخصیت حقوقی مرتبط بعد از امضاء افراد دارای مقام و با مهر آن شخصیت حقوقی تنظیم و صادر شود.
    آخرین روزنامه رسمی شرکت درباب تعیین مدیران به صورتجلسه پیوست گردد.
    کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر یا مدیران تصفیه به صورتجلسه پیوست گردد،چنانچه افراد خارج از سهامداران باشند.
    صورتجلسه طی ۵ روز از تاریخ ایجاد جلسه ( وفق ماده ۲۰۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت) طی سه روز به اداره پست اداره پست ارائه گردد و بعد از آن بارکدپستی در سیستم قید شود.
    اگر مدیر یا مدیران تصفیه در زیر صورتجلسه پذیرش خود را اطلاع نداده باشند می بایست در نامه جداگانه پذیرش خود را اطلاع دهد و به صورتجلسه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری پیوست و ارسال گردد.
    چنانچه جلسه با بیشترین سهامداران ایجاد شود و با مراعات نمودن قواعد دعوت براساس اساسنامه شرکت و محتوای لایحه اصلاحی قانون تجارت و عرضه اصول آنها به همراه صورتجلسه اجباری می باشد.(ماده ۹۷ . ل . ا.ق.ت)
    فهرستی از نام سهامداران شاهد در مجمع را آماده کرده و توسط افراد دارای سهام امضا گردد و به صورتجلسه پیوست شده که به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری صادر می شود .(ماده ۹۹ لایحه اصلی قانون تجارت)

ارائه خدمات حرفه ای در زمینه انحلال شرکت سهامی در تمامی نقاط کشور در دپارتمان تخصصی ثبت کریم خان جهت متقاضیان محترم آماده همراهی است.

   


اهلیت خارجیان در خصوص تشکیل و ثبت شرکت تجاری در ایران

درباره شایستگی شرکت های تجاری، با ارزش ترین نکته این است که افراد حقوقی حائز شایستگی باشند .شرکت های تجاری به جز عناوینی که جهت اعمال آن تاسیس شده ، اهلیت شرکت در یک شرکت تجاری دیگر را هم شامل می شوند. پس امکان دارد کلیه شریکان یک شرکت تجاری، شرکت تجاری باشند و البته احتمال دارد برخی شریکان شرکت تجاری و برخی دیگر افراد حقیقی نیز باشند.ضوابط تعیین شده در قوانین مدنی درباره اهلیت بهره وری و بازستانی جهت طرف های قرارداد شرکت تجاری هم میبایست توجه گردد. بنابراین برخی علت های تاملی در اهلیت خارجیان اجباری می باشد .

صلاحیت خارجیان در تاسیس شرکت تجاری در ایران

در حال حاضر اکثر افراد از حقوق مدنی کلیه کشورها بدون درنظر گرفتن ملیت سیاسی خود بهره می برند . براساس ماده ۹۶۱ قانون مدنی چنین اصلی در حقوق کشور ما تاکید شده است و مستثنی های آن را در سه بند توضیح داده شده است :

” به غیر از موارد ذیل اتباع خارجه از حقوق مدنی برخوردار می شوند:

    درباره حقوقی که مقررات کشورما آن را به صورت آشکار به تابعین ایران معرفی نموده و یا آن را به صورت آشکار از تابعین خارجه محروم کرده است.
    درباره حقوق مرتبط به اوضاع شخصی که مقررات دولت تبعیت شده خارجه آن را پذیرش نموده است.
    درباره حقوق بخصوص که فقط از جامعه کشورما خلق شده باشد. “

از این رو اتباع خارجی قادرند به صورت کامل یا برخی از شریکا یک شرکت تجاری را در کشور ما ایجاد نمایند به جز موارد استثنا چنین حقی به صورت آشکار از تابعین خارجه محروم گشته باشد. ( مرجع ثبت شرکت ها زمانی قرارداد شرکت تجاری را با قانون سازگار می داند و آن را به ثبت می رساند که سهم افراد خارجی در شرکت کم تر از ۵۰% باشد).

کسب موارد ویژه محرومیت خارجیان از به عضو درآمدن در یک قرارداد شرکت تجاری متضمن جستجو در مقررات بسیاری می باشد بنابراین احتمال دارد طبق اصل ۸۱ قانون اساسی کشورما این موضوع از باارزش ترین مستثنی های موجود در عرصه محرومیت تابعین خارجه از بهره وری حقوق مدنی کشورما به حساب می آید چه بسا که در عرصه قرارداد شرکت تجاری یک اصل به شمار می آید:

“اعطاء امتیاز تاسیس شرکت تجاری و موسسه ها در فعالیت های تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان تماماً ممنوع می باشد.”

جهت شرح این موضوع می توان بیان نمود که غرض از امتیاز تاسیس شرکت تجاری ، رخصت تاسیس شرکت نمی باشد لیکن با عنایت به پیشینه های تاریخی و اصول همانند در قانون اساسی مشروطه ( اصول ۲۳ و ۲۴ قانون اساسی مشروطه تعیین کرده است:

با عدم تایید مجلس شورای ملی امتیاز تاسیس شرکت های عمومی به هر صورت از سوی دولت داده نمی شود ، ممکن است نفی واگذاری امتیاز انحصاری اقدامات اقتصادی مدنظر بوده است به دلیل آن که اصلاٌ عقلانی نمی باشد که تنظیم کنندگان قانون اساسی کشورما با اقدامات اقتصادی خارجیان اعراض نموده اند .

البته میبایست با نظر به ماده ۹۶۱ قانون مدنی عدم اهلیت خارجیان را با توجه به مستثنی های طرح شده در مقررات متفاوت محدود کرد. چنانچه اگر پنداشت که اقدامات اقتصادی افراد غیر ایرانی در کشور ما ممنوع باشد از این چارچوب عدم اهلیت اجرای معامله برداشت نمی شود.

پس نتیجه می گیریم که افراد خارجی اهلیت توانایی بستن قرارداد شرکت های تجاری را دارند و این قضیه که این شرکت اجازه اجرای کدامیک از اقدامات اقتصادی را شامل می شود ، به صورت عقلانی ربطی به ضوابط تشکیل شرکت ندارد.

تصریح بر این نکته بسیار الزامی می باشد که طبق این دلیل شرکت مشمول افراد خارجی با اتکا به عدم شایستگی شریکان نفی نمی گردد لیکن قادر نمی باشیم فعالیت های حقوقی همچنین شرکتی را با اتکا به ممانعت اقدامات اقتصادی خارجیان در عناوینی مشخص نفی نمود .به طور مثال قادر نمی باشیم قرارداد جراحی یک پزشک ایرانی را که اجازه کار در تهران را ندارد نفی نمود.

ثبت شرکت کریم خان ارائه دهنده ی خدمات تخصصی ثبت شرکت تجاری در ایران به شما عزیزان می باشد.

   


ثبت شرکت چیست و انواع ثبت شرکت

سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 نویسنده: nazanin nazanin |

ثبت شرکت یکی از ملزومات شروع یک تجارت و یا سرمایه گذاری میباشد که امروزه با گسترش روابط میان افراد ، قوانین حاکم بر روابط و مناسبات میان افراد هم کم کم شکل منسجم تر و کامل تری به خود گرفت.بسیاری از کارها که پیش تر در روابط میان افراد به شکل فردی و بی قاعده در جریان بود به تدریج تحت تسلط قوانین قرار گرفتند و به یک امر اجباری مبدل شدند و بسیاری از امور جاری جامعه در حوزه های بازرگانی – تجارت – خانوادگی و دیگر موارد از شکل فردی خارج شده و تحت نظارت و حاکمیت دولت از طریق اعمال قوانین و مقررات قرار گرفتند.ثبت شرکت نیز یکی از همین الزامات قانونی است که قوانین و مقررات مخصوصی برای آن تنظیم شده است.قوانین ثبت شرکت برای اولین بار در سال ۱۳۱۰ به قوانین تجارتی ایران راه یافتند که این قوانین در ۱۲ ماده تنظیم شده و به تصویب مجلس وقت آن زمان رسیده است.مطابق مواد ۲ – ۳ – ۴ – ۶ این قانون به الزامی بودن ثبت شرکت در ایران تاکید شده است و در غیر این صورت برای موسسان پیگرد قانونی خواهد داشت.

طبق قوانین وضع شده در خصوص ثبت شرکت هر گونه شرکتی عبارتست از شرکت های ایرانی و یا شرکت های خارجی در صورتی که در ایران قصد تشکیل دارند الزاما باید تقاضانامه ای مبنی بر ثبت شرکت مورد نظر تنظیم نموده و آن را به مرجع ثبتی ارائه دهند در غیر این صورت شرکت تاسیس شده از جانب دولت به رسمیت شناخته نشده و تمامی فعالیت های آن غیر قانونی تلقی می شود و جزای نقدی ، انحلال شرکت و همچنین ممنوعیت از فعالیت را به دنبال خواهد داشت.امروزه این امور توسط ادارات ثبت شرکت مانند ثبت شرکت کریم خان که زیر نظر سازمان ثبت اسناد کشور هستند انجام می گیرد ، این موسسه تمامی امور مربوط به ثبت شرکت را بر عهده گرفته و بعنوان مشاور و مجری در امور ثبت شرکت در این امر اقدامات لازم را به عمل می آورد.تمامی مدارک و تقاضانامه ها به وسیله کارشناسان ثبت شرکت کریمخان مورد بررسی قرار گرفته و پس از گذراندن مراحل اداری در صورتی که به لحاظ قانونی کاملا بی نقص باشند مورد تایید قرار گرفته و پس از آن ادامه مراحل ثبت شرکت از سوی ثبت شرکت کریم خان انجام خواهد گرفت.
تعریف ثبت شرکت

اگر بخواهیم واژه شرکت را به لحاظ لغوی مورد بررسی قرار دهیم این گونه میتوان گفت که کلمه شرکت به معنای شریک شدن و همدست شدن در کاری می باشد و اما اگر بخواهیم شرکت را از نظر حقوقی مورد بررسی قرار دهیم با توجه به مواد وضع شده در قانون مدنی و تجارت ایران شرکت متشکل از اجتماع ۲ یا چند نفر شریک ، سهامدار و یا موسس می باشد که در قالب یک قرار داد رسمی در راستای حصول به یک هدف واحد کار می کنند.شرکت عبارتست از قراردادی که اشخاص حقیقی و حقوقی بین خود امضا کرده تا در چهارچوب خاصی از قوانین تعریف شده ( اساسنامه ) عمل کنند.قرارداد ذکر شده ( شرکت ) می تواند شامل قوانین بین خود اعضا و همچنین چگونگی تعامل با افراد و یا دیگر شرکت ها باشد.

بنابر تعاریفی که از شرکت گفته شده شرکت ها معمولا به دو دسته شرکت های تجاری و شرکت های مدنی تقسیم می شوند که در ادامه ثبت شرکت کریم خان به شما توضیحاتی در باب هر یک از این دو نوع شرکت ارائه می دهد.
شرکت مدنی

شرکت مدنی از اجتماع مالکین متعدد در شی ء واحد به نحو اشاعه تشکیل می شود و از ترکیب سهم الشرکه ی نقدی و غیرنقدی افراد حقیقی و حقوقی به وجود می آید با این تفاوت که مالکیت سرمایه به شخصیت حقوقی شرکت منتقل نمی شود و هر شخص منحصرا صاحب سرمایه ی خود بوده و کلیه امور به شکل مشارکتی اداره می شود..بر اساس ماده ۵۷۱ قانون مدنی ، شرکت به مجموعه ای اطلاق می شود که در آن چند نفر به صورت مشاع، صاحب ملک یا مال واحدی هستند؛ به عبارتی دیگر هر کدام از شرکا در جزء جزء مال حق مالکیت دارند.در تعریف فوق به اسباب مالکیت مشاع اشاره نشده است که ممکن است یا به اراده شرکا باشد یا به شکل قهری تحقق یابد.آنچه در قانون مدنی توجه مخاطب را جلب می نماید این است که ممکن است مالکیت مشاع ناشی از هر عقدی که سبب ایجاد چنین حالتی می شود ، و منحصر به عقدی با نام و عنوان شرکت نیست؛ یعنی عقدی که در آن شرکا توافق کنند حقوق مالکیت اختصاصی خود را مخروج و مالکیت مشترکی تشکیل دهند. به موجب ماده ۵۷۳ قانون مدنی شرکت اختیاری ممکن است در نتیجه عقدی از عقود تشکیل گردد ؛برای مثال مالکی نیمی از مال خود را به دیگری فروخته ، صلح یا هبه نماید.در این گونه مثال ها ، سبب مالکیت مشترک (شرکت) عقدی به نام شرکت نیست در واقع عقدی است که بعنوان بیع یا صلح یا هبه در نظر گرفته می شود.
شرکت تجاری

نوعی از شرکت می باشد که زیر نظر قوانین تجارتی به وجود می آید و هدف از ایجاد این نوع شرکت ها ، جذب سود و منفعت و تقسیم آن بین اعضا است و کلیه ی فعالیت های شرکت در زمینه امور تجاری و بازرگانی صورت می پذیرد.

مطابق ماده ی ۲۰ قانون تجارت ایران ، شرکت های تجاری به ۹ دسته تقسیم می گردند :

    شرکت با مسئولیت محدود
    شرکت سهامی خاص
    شرکت سهامی عام
    شرکت دانش بنیان
    شرکت تضامنی
    شرکت مختلط غیر سهامی
    شرکت مختلط سهامی
    شرکت نسبی
    شرکت تعاونی تولید و مصرف

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود حداقل با ۲ شریک قابلیت ثبت دارد.افرادی که تصمیم به ثبت شرکت بازرگانی دارند می توانند شرکت مسئولیت محدود را برگزینند.حداقل سرمایه جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال بوده و مدت زمان مسئولیت هیات مدیره در شرکت مسئولیت محدود ، نامحدود است مگر اینکه در اساسنامه به شکل دیگری بیان شده باشد.مسئولیت و ضمانت شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود تا سقف میزان سرمایه است.در کشورهای خارجی جهت انجام امور بازرگانی و جنرال اکثرا شرکت با مسئولیت محدود (LTD) را برمی گزینند.
ثبت شرکت سهامی خاص

جهت ثبت شرکت سهامی خاص حداقل تعداد اعضا باید ۳ نفر باشد.کمترین سرمایه جهت ثبت شرکت سهامی خاص مبلغ ۱میلیون ریال می باشد بعلاوه حضور ۲ بازرس در شرکت سهامی خاص لازم است.در هنگام ثبت شرکت سهامی خاص انتصاب هر یک از مقامات مدیرعامل ، رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس در شرکت سهامی خاص الزامی می باشد.جالب است بدانید که شرکت های عمرانی و شهرداری که اصولا در مزایدات و مناقصات شرکت می کنند ، معمولا شرکت سهامی خاص را برمی گزینند.مدت زمان روی کار بودن هیات مدیره شرکت سهامی خاص ۲ سال و مدت زمان حضور بازرسین در این شرکت ۱ سال مالیاتی می باشد و پس از انقضاء باید تمدید و یا تعویض گردند.
ثبت شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام به شرکتی گفته می شود که بنیان گذاران آن قسمتی از سرمایه ی شرکت را از طریق به فروش رساندن سهام به غیر تامین نمایند.این امر بدین ترتیب است که بنیان گذاران از پیش بیست درصد سرمایه را شخصا تعهد کرده و حداقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در حال تاسیس در یکی از بانک ها سپرده و سپس اظهارنامه ای به ضمیمه ی طرح اساسنامه ی شرکت و طرح اعلامیه ی پذیره نویسی سهام،به مراجع ثبت شرکت ها ارائه کنند.پس از ثبت شرکت سهامی عام،سهام آن در بورس داد و ستد خواهد شد.
ثبت شرکت دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان عموما به شرکت هایی اطلاق می شود که قادرند از طریق فروش فناوری ( خدمات ) به درآمد و سود دست یابند.معمولا جهت ثبت شرکت دانش بنیان ، شرکت سهامی خاص مناسب تر به نظر می آید.اعضای شرکت دانش بنیان باید به گونه ای باشند که حداقل دو نفر از اعضای هیئت مدیره مدرک کارشناسی ارشد به بالا داشته ، یا دارای اختراعی ثبت شده بوده و یا عضو هیئت علمی دانشگاه باشند. شرکت دانش بنیان به مدت ۱۵ سال معاف از پرداخت مالیات ، عوارض و گمرک است.جذب و تبدیل ایده ها به محصول و مشاغل پایدار، تجاری سازی یافته های پژوهشی و تحقیقاتی، حمایت و هدایت در جهت سودآوری و تولید فناوری های برتر از اهداف برجسته ثبت شرکت دانش بنیان است.
ثبت شرکت تضامنی

شرکت های تضامنی به شرکت هایی اطلاق می شود که تحت نام مخصوصی برای انجام امور تجاری میان ۲ یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود مکانیزیم شرکت های تضامنی طوری است که در صورت کافی نبودن دارایی شرکت جهت استرداد قرض ها و تعهدات ، هریک از اعضای شرکت به تنهایی مسئول پرداخت تمام قروض و تعهدات شرکت در مقابل افراد ثالث می باشند.
ثبت شرکت مختلط غیرسهامی

شرکتی است که برای انجام امور تجاری تحت نام مخصوصی بین ۱ یا چند نفر شریک ضامن و ۱ یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود.این تعریفی می باشد که در قانون تجارت در رابطه با شرکت مختلط غیر سهامی ارائه شده است و جالب است بدانید که شرکت مختلط غیر سهامی ، همانند دیگر شرکت های تجارتی ، دارای شخصیت حقوقی است این امر بدین معناست که ، به عنوان یک شخص حقوقی ، قادر است دارای کلیه ی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است.
ثبت شرکت مختلط سهامی

اگر قصد ثبت شرکت سهامی را دارید قبل از هر چیزی باید با مشخصات این گونه شرکت ها آشنا شوید.شرکت های سهامی شرکت هایی هستند که تحت نام مخصوصی میان شرکای سهامی و ۱ یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می گردند.این شرکت درواقع ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت سهامی می باشد در این نوع شرکت ها تعدادی شریک ضامن و تعدادی شریک دارای سهم وجود دارد، در هنگام ثبت شرکت سهامی باید به این نکته توجه داشته باشید که در این شرکت ها شرکا عموما به دو نوع شرکای سهامی و شرکای ضامن تقسیم شده است ، شرکای سهامی افرادی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن ها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند.شریک ضامن نیز شخصی است که سرمایه ی او به صورت سهام درنیامده و مسئول تمامی قرض هایی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود.در صورت زیاد بودن شریک ضامن ، مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر از مقررات تضامنی پیروی خواهد کرد.
ثبت شرکت نسبی

طبق ماده ی ۱۸۳ قانون تجارت«شرکت نسبی شرکتی است که جهت انجام امور تجارتی تحت اسم مخصوص میان دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت شرکا به نسبت سرمایه شان می باشد.

در صورتی که قصد ثبت شرکت نسبی را دارید باید بدانید که مکانیزم شرکت نسبی مانند شرکت تضامنی است با این تفاوت که در شرکت تضامنی شرکا در مقابل طلبکاران َ مسئول پرداخت قروض شرکت هستند ولی در شرکت نسبی طبق ماده ی ۱۸۶ اگر دارائی شرکت نسبی برای پرداخت تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته مسئول پرداخت قروض شرکت هستند.
ثبت شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکت های تعاونی به شرکت هایی گفته می شود که تمام و یا حداقل ۵۱ درصد سرمایه اصلی آن به وسیله اعضا به شرکتهای تعاونی واگذار شود و سازمان های وابسته به دولت ، شرکتهای دولتی و تحت پوشش دولت ، وزارتخانه ها ، بانکها ، شهرداری ها ، شوراهای اسلامی کشور ، بنیاد مستضعفان و سایر نهاد های عمومی می توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی از راه وام بدون بهره یا دیگر راهکارها از قبیل مشارکت مضاربه ماقات اجاره و یا اجاره به شرط تملیک بیع شرط فروش اقساطی و صلح اقدام به کمک در تامین و یاافزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون اینکه عضو باشند .

تا به اینجا موسسه ثبت شرکت کریم خان ثبت تمامی انواع شرکت های تجاری را برای شما شرح داده است ، در ادامه با ما همراه باشید تا به توضیح چندین نمونه از برجسته ترین شرکت هایی که ثبت آن ها رایج است بپردازیم.لازم به ذکر است که شرکت های ذیل تنها بعنوان مثال در این مطلب آورده شده اند ، در صورتی که قصد دارید هر شرکتی اعم از شرکت های ذکر شده در مطلب ذیل و یا سایر شرکت ها را به ثبت برسانید می توانید با مشاورین مجرب موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان تماس حاصل فرمایید.
ثبت شرکت بازرگانی:

در ثبت شرکت بازرگانی یا جنرال ابتدا باید نوع شرکت اعم از مسئولیت محدود و یا سهامی خاص مشخص گردد و در مرحله دوم موضوع فعالیت بازرگانی که عبارت است از انجام کلیه امور در زمینه خرید ، فروش ، واردات ، صادرات و ترخیص کالا از کلیه گمرکات و … مشخص گردد. اغلب برای شرکت بازرگانی ، شرکت مسئولیت محدود توصیه می شود. پس از ثبت شرکت بازرگانی باید نسبت به اخذ کارت بازرگانی اقدام گردد.موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان در دیگر قسمت ها درباره چگونگی اخذ بازرگانی به صورت کامل توضیح داده است.
ثبت شرکت های پیمانکاری:

به صورت کلی پیمانکاری به این معناست که افراد قادرند به صورت حقیقی و یا حقوقی فعالیت نمایند و قراردادی با افراد حقیقی و حقوقی در زمینه ساخت ، حمل و نقل ، نصب و… منعقد نمایند. شرکت های پیمانکاری به ۱۱ گروه تقسیم می شوند که عبارت اند از: ساختمان سازی ، راه و ترابری، صنعت و معدن ، تاسیس و تجهیزات ، کشاورزی ، آب ، مرمت آثار باستانی ، کاوش زمینی ، ارتباطات ، نفت و گاز و نیرو.این شرکت ها با توجه به کارکرد و نوع توانایی که دارند رتبه بندی می شوند و در هنگام انجام کار تمام مسئولیت آن را به عهده خواهند گرفت.البته لازم به ذکر است که در برخی از موارد از شرکت طرف قرارداد ناظرینی برای بهتر پیش رفتن کار ها برگزیده می شود.ثبت شرکت های پیمانکاری عموما به صورت های مسئولیت محدود و یا سهامی خاص صورت می گیرد.باید به این نکته توجه داشته باشید که برای ثبت شرکت پیمانکاری ، شرکت سهامی خاص دارای اعتبار بیشتری است اما با این حال باز هم می توانید برای ثبت شرکت پیمانکاری از شرکت های مسئولیت محدود نیز استفاده کنید.
ثبت شرکت های هواپیمایی:

برای تاسیس شرکت های هواپیمایی – جهانگردی حتما باید طبق مقررات نسبت به اخذ پروانه اقدامات لازم را به عمل بیاورید.به منظور ثبت شرکت هواپیمایی تاسیس شرکت سهامی خاص می تواند گزینه مناسبی باشد ، لازم به ذکر است که سرمایه شرکت هواپیمایی میبایست حداقل پانصد میلیون ریال باشد.معرفی حداقل ۱۰ نام که معرف خدمات آنها باشد و معرفی حداقل ۱۰ آرم و یا نشان که معرف زمینه فعالیت باشد الزامی است.
ثبت شرکت های تبلیغاتی:

مضاف بر سایر مواردی که در قسمت های فوق برای شما برشمردیم ثبت کریم خان تمامی امکانات لازم جهت ثبت شرکت تبلیغاتی را نیز برای شما فراهم می آورد.اما پیش از هر چیز لازم است نگاه اجمالی به ماهیت شرکت های تبلیغاتی داشته باشیم.جهت ثبت شرکت تبلیغاتی نیاز به دریافت مجوز از کانون تبلیغاتی هستیم که این امر با ثبت یکی از انواع شرکت های سهامی خاص و یا مسئولیت محدود امکان پذیر می باشد.جهت ثبت شرکت تبلیغاتی می بایست درخواستی مبنی بر ثبت شرکت تبلیغاتی به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی محل سکونت خود به همراه امضای صاحب امتیاز و معرفی مدیر مسئول ارائه دهید.باید به این نکته توجه داشته باشید که تقاضانامه ثبت شرکت تبلیغاتی الزاما باید توسط صاحب امتیاز یا مدیر مسئول یا وکیل قانونی آنان تنظیم شود.
ثبت شرکت در مناطق آزاد:

ثبت شرکت در مناطق آزاد معمولا با موضوع فعالیت بازرگانی صورت می گیرد.افرادی که به ثبت شرکت در مناطق آزاد می پردازند به مدت ۱۵ سال از مالیات معاف بوده و در داد و ستد خود فارق از تشریفات گمرکی هستند.به دنبال ثبت شرکت در مناطق آزاد سرمایه گذاران زیادی از داخل و خارج جذب شده و فعالیت های بازرگانی سرعت خواهند گرفت.همچنین مالکین شرکت در مناطق آزاد به صورت ۱۰۰ درصد می توانند خارجی باشند.هر یک از شرکت های به ثبت رسیده در مناطق آزاد دارای یک اساسنامه مشخص هستند و شما میتوانید بر اساس موضوع شرکت ها ، تعداد شرکا و موسس شرکت ، میزان سرمایه ی اولیه ی راه اندازی شرکت و طریقه ی اداره و فعالیت های شرکت خود میبایست یکی از انواع آن را برگزینید که در این گونه موارد مشورت با کارشناسان مجرب ثبت شرکت کریم خان می تواند برای شما راه گشا باشد.
ثبت شرکت جوینت ونچر ( Joint Venture ) :

شرکت جوینت ونچر در واقع یک قرارداد مشارکتی و نوعی سرمایه گذاری خارجی است.جهت ثبت شرکت جوینت ونچر میبایست یکی از سهامداران یک شخص حقوقی غیر ایرانی باشد.اکثر اشخاص به منظور ثبت این نوع شرکت ، ثبت شرکت با مسئولیت محدود را انتخاب می کنند. ثبت شرکت جوینت ونچر را می توان تنها راه حل برای استفاده از اسم لاتین در نام شرکت دانست.
ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی:

در صورتی که یک شرکت در خارج از ایران به ثبت رسیده باشد و صاحبان شرکت قصد افتتاح شعبه و یا نمایندگی در کشور را داشته باشند ، این اقدامات را می تواند به واسطه ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی انجام دهد.یکی از عمده ترین تفاوت های شعبه با نمایندگی این است که در زمان افتتاح یک شعبه از یک شرکت ، مدیر شعبه توسط مدیر اصلی شرکت انتخاب می شود و مدیر اصلی شرکت این اختیار را دارد تا در هر زمان که مایل بود شعبه را منحل سازد اما نمایندگی از طریق عقد قرارداد با یک طرف ایرانی تشکیل شده و انحلال آن تابع مفاد ارائه شده در قرارداد است.اما در ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی باید به دو نکته توجه داشته باشید ، نکته اول این است که پیش از ورود سرمایه گذاران خارجی و اتباع خارجی به فعالیت های اقتصادی در ایران الزاما باید کدی تحت عنوان کد فراگیر که مخصوص اتباع خارجی است را اخذ نمایند.بنابراین سرمایه گذاران و اتباع خارجی می توانند با مراجعه به سایت ثبت کریم خان این کد را دریافت نمایند.نکته دومی که باید به آن توجه داشته باشید این است که متقاضیان پس از به ثبت رساندن شرکت خود به سامانه کد اقتصادی مراجعه نموده و جهت دریافت کد اقتصادی خود اقدام نمایند.به منظور کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اخذ کد اقتصادی جدید و قدیم به سایت مربوط به ثبت شرکت کریم خان مراجعه نمایید.
قوانین و مواد موجود جهت ثبت شرکت

ماده ۱-هر شرکتی که در ایران تاسیس شود و مقر آن در ایران باشد شرکت ایرانی به حساب می آید.

ماده ۲-تمامی شرکتهای ایرانی ذکر شده در قانون تجارت (سهامی ، ضمانتی، مختلط ،تعاونی) که در تاریخ اجرای این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت درباره ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده اند باید تا آخر شهریور ماه ۱۳۱۰ تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت مطابقت داده و بر اساس قانون مزبور نسبت به ارسال تقاضای ثبت شرکت اقدام نمایند در غیر این صورت به تقاضای مدعی العمومی بدایت محلی که ثبت شرکت باید در آنجا انجام گیرد ، میبایست جریمه نقدی پرداخت کنند که این جریمه نقدی توسط محکمه مدیران تعیین می گردد. و در صورتی که مدت ذکر شده جهت تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت شرکت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد.

ماده ۳-از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی ، صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در وطن خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت برساند.

ماده ۴-هر شرکت خارجی که در تاریخ اجرای این قانون در ایران تحت شعبه یا نماینده به انجام امور تجارتی ، صنعتی یا مالی می پردازد باید در عرض چهار ماه از تاریخ ذکر شده نسبت تقاضای ثبت شرکت اقدام نماید . اگر این مدت برای تهیه و ارائه مدارک مورد نیاز به اداره ثبت شرکت کافی نباشد ، رئیس محکمه ابتدایی تهران به تقاضای نماینده شرکت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد.

ماده ۵-اشخاصی که به عنوان نماینده یا مدیریت شعبه شرکتهای خارجی در ایران به امور تجارتی ، صنعتی یا مالی مبادرت دارند و پیش از به پایان رسیدن موعد مقرر نسبت به تقاضای ثبت اقدام نکنند ، به خواست مدعی العموم بدایت و به حکم محکمه ابتدایی تهران محکوم به پرداخت جریمه نقدی خواهند شد ، همچنین محکمه به ازای هر روز تاخیر پس از صدور حکم ، متخلف را به پرداخت پنج تا پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هر گاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن ، تخلف ادامه یابد از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود.

ماده ۶-در مورد شرکتهای خارجی که شرایط عملیات آن ها به موجب امتیاز نامه صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای ثبت شرکت وزارت امور خارجه تصدیق نماید مفاد قسمت اخیر ماده فوق اجرا نخواهد شد ولی جزای نقدی برای هر روز تاخیر از صدور حکم از قرار روزی ده الی یکصد تومان است.

ماده ۷-تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یامدیران شعب آن میبایست به صورت کتبی به اداره ثبت اسناد ابلاغ گردد و تا وقتی که این امر صورت نپذیرفته اقداماتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده جزء اقدامات شرکت به حساب می آید مگر این که شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.

ماده ۸- شرکتهای بیمه اعم از ایرانی و خارجی میبایست از نظام نامه هایی که توسط عدلیه تنظیم می شوند تبعیت نمایند. و تنها در صورتی تقاضای ثبت شرکت های فوق مورد قبول واقع می شود که شرکت های مذکور مقررات این نظام نامه را به درستی رعایت نمایند.

ماده ۹-برای اجرای این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامه های لازمه تنظیم خواهد شد در نظامنامه های مزبور باید راجع به مسایل ذیل صریحا تعیین تکلیف شود:

    اشخاصی که باید اظهارنامه ثبت بدهند.
    نکاتی که باید در اظهارنامه قید شود.
    اوراق و مدارکی که عین یا ترجمه مصدق آن‌ها باید ضمیمه اظهارنامه شود.
    نکاتی که در صورت تغییر باید مجدداً به ثبت برسد.
    طرز ثبت شعب یا نمایندگان جدید.

ماده ۱۰- حقوق ثبتی جهت ثبت شرکتها وموسسات اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه زیل معین می گردد :

الف) حق الثبت شرکت ها و موسسات تجارتی (موضوع ماده ۱۰ اصلاحی مصوب ۲۸/۸/۱۳۴۶ قانون تجارت ثبت شرکت ها ) به ترتیب ذیل تعیین می شود.

۱) تا دو میلیون ریال از کل سرمایه به ازای هر ده هزار ریال صد و شصت ریال که در هر صورت از دو هزار ریال کمتر نخواهد بود .

۲) تا چهار میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد دو میلیون ریال هر ده هزار ریال صد هزار .

۳) تا هشت میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد چهارمیلیون ریال هر ده هزار ریال هفتاد ریال .

۴) تا ده میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد هشت میلیون ریال هر ده هزار ریال چهل ریال .

۵) تا یکصد میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد ده میلیون ریال هر ده هزار ریال سی ریال .

۶) از یکصد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال سرمایه از مبدا مقطوعا پانصد هزار ریال.

۷) از پانصد میلیون ریال سرمایه به بالا از مبدا مقطوعا هفتصد هزار ریال .

۸) حق الثبت تغییرات مربوط به ازدیاد سرمایه به ازای هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخهای فوق الذکر است و حق الثبت هر دفعه تغییر در موارد دیگر (به استثنای تغییر سرمایه)چهار هزار ریال است .

ب) (اصلاحی ۳۰/۱۲/۱۳۶۲)- حق الثبت موسسات غیر تجاری (موضوع بند ب ماده ۱۰ اصلاحی ۲۰/۸/۱۳۴۶ قانون ثبت شرکت ها ) که بدون سرمایه می باشد چهار هزار ریال و حقوق ثبتی موسسات غیر تجارتی با سرمایه به ترتیب ذیل است.

    حق الثبت موسسات غیر تجاری تا دو میلیون ریال سرمایه مقطوعا پنج هزار ریال
    حق الثبت موسسات غیر تجاری از دو میلیون و یک ریال تا ده میلیون ریال سرمایه مقطوعا هفت هزار و پانصد ریال
    حق الثبت موسسات غیر تجاری از ده میلیون و یک ریال سرمایه تا یکصد میلیون ریال سرمایه مقطوعا ده هزار ریال
    حق الثبت موسسات غیر تجاری از یکصد میلیون و یک ریال سرمایه به بالا مقطوعا بیست هرار ریال
    حق الثبت تغییرات مربوط به ازدیاد سرمایه به ازای هر بار تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخ های فوق الذکر و حق الثبت هر بار تغییر در موارد دیگر .(به استثنای تغییر سرماه یک هزار ریال است)

پ) شرکت های تعاونی روستایی و دیگر شرکتهای تعاونی که اساسنامه آنها طبق مقررات تصویب شده باشد و همچنین سازمان تعاون و مصرف کادر نیروهای مسلح و واحدهای اقتصادی تابع آن و شرکتهای دولتی توسعه کشاورزی و شرکتهای دولتی کشت و صنعت از پرداخت حقوق ثبتی معاف می باشد.

ت) حق الثبت هر شعبه شرکتها و موسسات تجاری وغیر تجاری و تغییرات آن بر اساس تعرفه های مقرر در بند (ب) ماده ۱۰ این قانون می باشد.

ث) از تاریخ اجرای این قانون هیچ گونه حقوق دیگری اعم از عمومی و اختصاصی برای ثبت شرکت ها و موسسات ذکر شده در این قانون اخذ نخواهد شد و مقررات مغایر با این قانون باطل می گردد.

ماده ۱۱- نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه آن که بر خلاف ماده ۳ قبل از ثبت شرکت به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت در ایران به اقدامات تجارتی ، صنعتی یا مالی بپردازد ، مطابق ماده ۵ این قانون موظف به تادیه جریمه نقدی خواهند بود.در مورد شرکتهای داخلی که پس از تاریخ اجرای این قانون تشکیل می شود کسانی که باید تقاضای ثبت شرکت نمایند اما در مهلت مقرر این اقدام را انجام ندهند بر اساس ماده ۲ این قانون می بایست جزای نقدی پرداخت نمایند.

ماده ۱۲- مواد ۶۶ و ۱۴۱ قانون تجارت و ماده ۲۴۱ قانون ثبت اسناد نسخ و این قانون از ۱۵ خرداد ماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذارده می شود.

(مواد ذکر شده در قانون تجارت و قانون ثبت اسناد نسخ را می توانید در بخش های دیگر سایت ثبت شرکت کریم خان مشاهده نمایید)

تمامی امور فوق تنها جزئی کوچک از فعالیت مؤسسه ثبت کریمخان می باشد و شما متقاضیان گرامی در صورتی که نیاز به ثبت شرکت و ثبت برند و هر گونه مشاوره ثبتی و حقوقی در کوتاه ترین زمان دارید می توانید از طریق شماره ۰۲۱۸۸۹۴۶۷۰۰ با کارشناسان مجموعه تماس گرفته و به صورت کاملا رایگان به پاسخ سوالات خود برسید.

اولین اقدامی که هنگام پایه گذاری یک شرکت صورت می گیرد ثبت شرکت است ، موسسه ثبت شرکت کریم خان با بهره گیری از وکلای متعهد و کارشناسان مجرب تمامی امکانات مورد نیاز جهت ثبت انواع متفاوت شرکت ها را در اختیار شما قرار می دهد.

   


تاسیس بانک ها در مناطق آزاد

سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 نویسنده: nazanin nazanin |


تاسیس بانک ها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد

بانک ها و موسسات اعتباری جهت تشکیل و عملکرد در مناطق آزاد مطابق مقررات خاصی می باشند که در حیطه ی ” آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد ” توصیف شده است.این آئین نامه نخست در سال ۱۳۷۶ به تایید کمیسیونی از وزراء رسید اما در سال ۱۳۷۹ به وسیله ی تصویب نامه شماره ۲۳۶۸/ ت ۲۲۶۲۳ ک مورخ ۲۷ / ۲/ ۱۳۷۹ جانشین گردید.مطابق ماده ۴ آیین نامه نام برده ، تشکیل بانک در مناطق آزاد میبایست با مجوز بانک مرکزی ج . ا ایران انجام شد و عملکرد آن ها تنها به شکل شرکت سهامی عام یا خاص با سهام با نام امکان دارد.

تاسیس بانک ها در مناطق آزاد

بنابراین از هفت مدل شرکت های تجاری مجاز در قانون تجارت تنها یک نوع آن یعنی شرکت سهامی تصویب شده است و درحالی که طرح شرکت سهامی خاص به شکل سهام بی نام هم نمی تواند در مناطق آزاد بانک یا موسسه اعتباری تشکیل کرد.به موجب ماده ۸ ، حداقل سرمایه بانک ها و موسسات مذکور ، هنگام تأسیس پنج میلیارد ریال می‌باشد که باید ۳۵% این به صورت نقد نزدیکی از بانکها‌ در منطقه تودیع شده باشد بقیه سرمایه باید تعهد شده و حداکثر ظرف سه سال پرداخت شود.

بانک‌های داخلی : حداقل ۱۵ میلیارد ریال که ۳۵% آن میبایست به شکل نقد درحضور یکی از بانک‌ها در منطقه به صورت ودیعه ‌گذاشته شود. مابقی سرمایه میبایست موظف شود و حداکثر ‌طی ۳ سال پرداخت شود.

مؤسسات داخلی : حداقل ۵ میلیارد ریال که ۳۵% آن میبایست به شکل نقد درحضور یکی از بانک‌ها در منطقه به صورت ودیعه ‌گذاشته شود. مابقی سرمایه میبایست موظف شود و حداکثر ‌طی ۳ سال پرداخت شود.

    شعب بانک‌های داخلی : به تعیین بانک مادر و نسبت با نیازهای منطقه
    شعب بانک‌های خارجی : حداقل ۵ میلیون دلار، که همه آن پرداخت شده باشد.
    مؤسسات خارجی : حداقل ۵ میلیون دلار، که همه آن پرداخت شده باشد.

مطابق ماده ۱۰ ، بانک ها و مؤسسات بعد از دریافت مجوز تأسیس (‌موضوع ماده ۳ آیین‌نامه) و ثبت در واحد ثبت منطقه قادرند عملکرد خود را با رعایت محتوا این‌آیین‌نامه و عرضه ی مدارک تکمیل زیر به سازمان آغاز نمایند.

    آگهی ثبت در روزنامه رسمی.
    یک نسخه اساسنامه ثبت شده.
    ابلاغ آدرس محل استقرار دفتر مرکزی.

بانک‌ها و مؤسسات قادرند با مراعات محتوا آیین‌نامه و دستورالعمل‌های آن و درحیطه ی اصول و قوانین تصویب شده بانکداری بین‌المللی به فعالیت و ‌عرضه ی خدمات ارزی از جمله موارد زیر اقدام کنند:

    ایجاد روابط کارگزاری با سایر بانک‌ها.
    اجرای تمامی کار مرتبط به اعتبار اسنادی، بروات وصولی، ضمانت‌نامه ارزی و حواله‌های ارزی .
    اخذ اقسام سپرده‌های ارزی که بانک‌ها و مؤسسات مناطق اتخاذ می‌کنند میبایست به یکی از ارزهای معتبر بین‌المللی که لیست آنها به وسیله بانک مرکزی ‌ابلاغ می‌شود باشد.
    خرید و فروش ارز به هر شکل.
    انتشار و خرید و فروش اوراق قرضه، مشارکت و سرمایه‌گذاری با تأیید بانک مرکزی.
    انجام معاملات طلا و نقره.
    اخذ اقسام تسهیلات اعتباری.
    واگذاری اقسام تسهیلات اعتباری.
    کارمزد عملیات بانکی، نرخ‌های خرید و فروش ارز، سود سپرده‌های گوناگون همین طور سود تسهیلات اعطایی به موجب شرایط بازار آزاد مشخص می‌شود.
    صرافی‌ها فقط مجاز به خرید و فروش ارز به هر شکل می‌باشند.( تأسیس صرافیها با اخذ مجوز از سازمان امکان‌پذیر است).
    واگذاری مبالغ از جمله ارزی یا ریالی به وسیله صرافی‌ها میبایست فقط به وسیله بانک‌ها و مؤسسات منطقه انجام شود.

تاسیس شعبه یا نمایندگی

قوانین مرتبط به مناطق آزاد تنها دو زمینه ی عملکرد اقتصادی را مجاز به تاسیس شعبه در مناطق آزاد به وسیله ی شرکت های ایرانی دانسته است که اعم از :

    فعالیت اعتباری
    فعالیت بیمه

در ماده ۱ آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد ، شعبه به این گونه شرح داده شده است: ” شعبه واحدی از یک بانک یا یک موسسه اصلی در قلمرو قوانین و مقررات منطقه به فعالیت مجاز بانکی اقدام می ورزد .”

و در ماده ۴ همان آیین نامه اشاره شده است :

” تاسیس بانک و موسسه و افتتاح شعب بانک ها و موسسات از قبیل ایرانی یا خارجی در مناطق محول به توصیه سازمان و صدور مجوز به وسیله ی بانک مرکزی است. “

بدین صورت بانک ها و موسسات اعتباری ایرانی قادرند در مناطق آزاد شعبه تاسیس کنند. همان طور تبصره ماده ۵ آیین نامه نام برده، به بانک ها و موسسات اعتباری ایرانی و خارجی امکان داده است که در مناطق آزاد با اجازه سازمان منطقه دفتر نمایندگی تاسیس کنند اما این دفاتر نمی توانند عملیات بانکی و تجاری داشته باشند.

شرکت ثبت کریم خان با استفاده ازکارشناسان متخصص و مجرب و با تجربه ی موفق، با افتخار آماده ی ارائه ی خدمات درخصوص تاسیس بانک ها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد به شما عزیزان،می باشد.

   


ثبت موسسات بیمه در مناطق آزاد

سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 نویسنده: nazanin nazanin |

تاسیس و ثبت شرکت ها و موسسات بیمه در مناطق آزاد

جهت امور بیمه ای در مناطق آزاد ، شرایط ویژه ای حکم فرما است که به شکل ” مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد ” طی مصوبه شماره ۲۴۱۱۷ / ت ۲۲۱۱۷ ه مورخ ۸ / ۶/ ۱۳۷۹ توسط هیات وزیران تصویب شده است.

ثبت موسسات بیمه در مناطق آزاد

طبق ماده ۲ این مصوبه اجرای امور بیمه ای در مناطق آزاد ، در دو حیطه ذیل قانونی می باشد :

    شرکت سهامی و یا تعاونی بیمه
    شرکت نمایندگی و یا کارگزاری بیمه

ازاین رو تنها از میان هفت گونه شرکت تجاری موجود در قانون تجارت تنها می توانیم دو نوع شرکت سهامی یا تعاونی در مناطق آزاد شرکت بیمه ای ایجاد کنیم .

براساس ماده ۴ قوانین تشکیل و فعالیت شرکت های بیمه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشورما حداقل سرمایه را برای شرکت های بیمه ، نمایندگی و کارگزاری بیمه به اختصار توضیح می دهیم :
حداقل سرمایه برای شرکت های بیمه

    شرکت های بیمه مستقیم با سرمایه حداقل ۱۵ میلیارد ریال تاسیس می گردد که حداقل میبایست پنجاه درصد آن نقدی تادیه گردد.
    شرکت های بیمه متقابل با سرمایه حداقل ۲۰۰ میلیون ریال تاسیس می گردد که حداقل می بایست پنجاه درصد آن نقدی تادیه گردد.
    شرکت های بیمه اتکایی با سرمایه حداقل ۸۵ میلیارد ریال تاسیس می گردد که حداقل می بایست پنجاه درصد آن نقدی تادیه گردد.
    شرکت های نمایندگی‌ و یا کارگزاری‌ بیمه‌ با سرمایه‌ حداقل‌ ۳۰۰ میلیون‌ ریال‌ تاسیس می گردد که‌ حداقل‌ می بایست پنجاه‌ درصد آن‌ نقدی تادیه گردد.

تبصره ۱ : هرنوع متعادل سازی در رقم های قید شده در این ماده هر ۲ سال یک بار به توصیه مشترک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و بیمه مرکزی ایران واگذار می گردد و توسط هیات وزیران به تصویب می رسد.

تبصره ۲: افراد خارجی دارای سهام شرکت ها، عناوین این اساس نامه سهم الشرکه ریالی را می بایست به ارزهای مورد قبول بانک مرکزی ایران تبدیل نمایند و یا تاییدیه تبدیل ارز را عرضه کنند.

تبصره ۳:میبایست مبالغ سرمایه این ماده نزد یکی از بانک های تایید شده بانک مرکزی کشورما که در مناطق آزاد شعبه دارد واریز گردد.

براساس قوانین تاسیس و امور موسسات بیمه در مناطق آزاد مغایر با دیگر شرکت های تجاری،برای تشکیل و ثبت شرکت ها و موسسات بیمه در مناطق آزاد میبایست مجوز لازم را از شرکت بیمه ی مرکزی ایران دریافت می نمود . زیرا ثبت موسسات و شرکت های بیمه در منطقه به عرضه مجوز ثبت به وسیله بیمه مرکزی ایران بستگی دارد و ثبت هرنوع تغییرات بعدی در اساسنامه ، اندازه سرمایه و سهام شرکت هایی که ثبت می گردند به عرضه توافق بیمه مرکزی ایران واگذار می گردد.

جهت کسب مجوز ثبت ، مدارک و مشخصاتی را میبایست به بیمه مرکزی ایران ارائه نمود.
مدارک لازم برای کسب مجوز ثبت

    اساسنامه شرکت
    اندازه سرمایه شرکت ، تاییدیه تعهد پرداخت آن
    سهام نقدی و غیرنقدی و چگونگی پرداخت آن
    فهرست سهامداران ، بازرسان و مدیران و ملیت و شمار سهام هر یک از آن ها
    مدارک و مشخصاتی که بیانگر شایستگی مالی و فنی شرکت و بیانگر معروفیت باشد.

تبصره : مجوز به ثبت رسیده تنها برای ۶ ماه ارزش دارد. با عدم ثبت نمودن شرکت طی زمان تعیین شده میبایست دوباره مجوز ثبت کسب گردد.

براساس ماده ۷ اساس نامه ، بیمه مرکزی کشورما مکلف می باشد طی ۳۰ روز از زمان ارائه آخرین مدرک و مشخصات تقاضا شده باتوجه به ماده ۲۸ قانون نحوه مدیریت مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشورما و مصوبه ۱۳۷۲ و قوانین این اساس نامه پیشنهاد خود را که شامل قبول یا رد درخواست است کتباٌ به سازمان اطلاع داده شود .

اگر درخواست کننده به آن پیشنهاد انتقادی داشته باشد ، میبایست طی ۳۰ روز انتقاد خود را به مجمع عمومی بیمه ایران ارائه نماید که تصمیمات مجمع حتمی و میبایست اعمال گردد.

بیمه مرکزی ایران با اخذ تاییدیه ثبت موسسه در منطقه ، پروانه فعالیت جهت بیمه اتکایی، یک یا چند بیمه مستقیم و یا هر دو را ارسال می نماید.
تاسیس شعبه یا نمایندگی بیمه

قوانین مرتبط به مناطق آزاد تنها دو حوزه فعالیت اقتصادی را برای تاسیس شعبه در مناطق آزاد به وسیله شرکت های ایرانی قانونی می داند.که شامل :

    عملیات اعتباری و بانکی
    عملیات بیمه

براساس ماده ۱ ” مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد ” ( مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات مصوب ۱۳۸۲ ) از شعبه این گونه تعریف نموده است : “

شعبه ، بخش پیرو یکی از موسسات بیمه ایران می باشد که در حیطه مسئولیت های موسسه اصلی تحت نظر نام و وظایف آن در منطقه عملیات لازم را انجام می دهد.”

در تبصره ۳ ماده ۲ قوانین ذکرشده: ” موسسات بیمه ایرانی شامل قوانین تشکیل بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مشمول دولتی و غیردولتی که به انجام اقدامات در مناطق آزاد مجاز می باشند به یکی از روش های ذیل است :

    تشکیل شعبه و برپایی نمایندگی با توجه به قوانین تشکیل بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
    تشکیل موسسه بیمه با همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در محدوده قواعد اساس نامه “

مجموعه حرفه ای و حقوقی ثبت کریم خان، با سالها تجربه مدیریت در تاسیس و ثبت شرکت ها و موسسات بیمه در مناطق آزاد خدمات بهینه ی را برای شما عزیزان انجام داده است.

   


مزایای ثبت علامت تجاری

یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 نویسنده: nazanin nazanin |

علامت تجاری چیست؟

ثبت علامت تجاری یکی از اقداماتی است که میبایست قبل از ثبت شرکت صورت بگیرد و علامت تجاری به نشانی گفته می شود که می تواند کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده به وسیله یک شخص یا یک بنگاه را از کالاها یا خدمات سایر بنگاه‌ ها با اشخاص متمایز نماید.طبق ماده ۳۰ قانون علامت‌ تجاری ، علامت تجاری جمعی و نام تجاری شامل سه تعریف می باشد که در ادامه گروه تخصصی ثبت شرکت کریم خان این سه تعریف را به شما ارائه می دهد.

الف ـ علامت تجاری به هر نشان نمایانی اطلاق می شود که قادر باشد این امکان را برای غیر فراهم آورد تا كالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم تشخیص دهند.

ب ـ علامت تجاری جمعی یعنی هر نشان نمایانی است كه تحت عنوان علامت تجاری جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و قادر باشد مبدأ و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند كیفیت كالا یاخدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را كه از این نشان تحت نظارت مالك علامت تجاری ثبت شده جمعی استفاده می‌ كنند جداسازی نماید.

ج ـ نام تجاری به عنوانی اطلاق می شود كه شخص حقیقی یا حقوقی را مشخص نماید.

مزایای ثبت علامت تجاری

 • سبب تمایز بین محصولات شده و مشتریان را در تشخیص محصولات از یکدیگر تضیمن می نماید.
 • سبب ایجاد وجه تمایز میان محصولات شرکت ها خواهد شد.
 • ابزار بازاریابی و اساس ایجاد وجهه و شهرت شرکت‌ ها هستند.
 • اشخاص ثالث مجازند از این علامت های تجاری استفاده کنند همچنین منبع مستقیم درآمد از محل حق امتیازها می‌باشند.
 • یکی از مهم ترین ارکان موافقت نامه های اعطای نمایندگی می باشند.
 • ممکن است دارائی ازرشمند کسب و کار باشند
 • علامت های تجاری مشوق شرکت ها جهت حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه‌گذاری می باشند
 • استفاده از علائم تجاری ممکن است جهت اخذ وام مثمر ثمر باشند.

دلایل حمایت از علائم تجاری و حقوق حاصل از آن

امروزه کسب و کارها به اهمیت استفاده از علائم تجاری جهت تشخیص محصولاتشان از محصولات رقبا پی برده‌اند ، اما با این اوصاف همه آنها اهمیت حمایت از علائم تجاری از طریق ثبت را به طور کامل درک ننموده اند.

بعد از انجام گرفتن مراحل ثبت علامت تجاری بر اساس قانون ثبت علائم تجاری شخص یا شرکت به صورت انحصاری در آمده ، بدین وسیله می‌توانید از ارائه کالاهای یکسان به وسیله اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده‌ای مشابه علامت تجاری شما هستند جلوگیری بعمل بیاورید.

در صورتی که علامت تجاری ثبت نشود ، شرکت ‌های رقیب از همان علامت تجاری یا علامت تجاری مشابه آن ، برای همان کالا یا کالاهای مشابه استفاده خواهند کرد و این امر سبب خواهد شد که سرمایه‌ گذاری در بازاریابی یک محصول بخصوص به طور کلی هدر برود.در صورتی که یکی از رقیبان از علامت تجاری یکسان یا شبیه به علامت تجاری استفاده کند ، این امر ممکن است سبب به وجود آمدن این تصور در مشتریان شود که آن محصول متعلق به همان شرکت است ، نتیجه این امر چیزی جز خرید کالای رقیب نخواهد بود.این موضوع علاوه بر کاهش سود شخص و یا شرکت ، سبب گمراهی مشتریان شده و به شهرت و وجهه شرکت مورد نظر آسیب خواهد زد ، این امر در زمانی که محصول رقیب کیفیت نازلی داشته باشد تشدید خواهد شد.

نظر به ارزش و اهمیت علائم تجاری در تعیین میزان موفقیت یک محصول در بازار ، تضمین این امر که در بازارهای مربوط به ثبت رسیده باشد بسیار ضروری است.
بعلاوه ، واگذاری اجازه استفاده از یک علامت تجاری ثبت شده به شرکت‌های ثالث بسیار ساده تر بوده و در نتیجه می‌تواند منبع درآمد بیشتری برای شرکت و یا شخص بوجود آورد یا اساس انعقاد یک موافقت‌نامه اعطای نمایندگی فروش باشد.
در برخی موارد ، علامت تجاری ثبت شده که دارای شهرت بسیار خوبی در میان عموم مردم است که در این گونه موارد ممکن است این برند ها جهت دریافت منابع مالی یا وام از مؤسسات مالی مورد استفاده قرار گیرد که بطور روز افزون از اهمیت علائم برای موفقیت کسب و کار آگاه می‌شوند.

مدت اعتبار قانونی علائم تجاری ثبت شده

زمان اعتبار ثبت علامت تجاری ده سال از تاریخ ارائه اظهارنامه ثبت آن می‌ باشد.مدت ذکر شده با درخواست مالك آن برای دوره‌های متوالی ده ساله به ازای پرداخت هزینه مشخص ، تمدید خواهد شد. در پایان دوره یك بازه زمانی ارفاقی شش ماهه آغاز می گردد که جهت پرداخت هزینه تمدید ، با پرداخت جریمه تأخیر، درنظر گرفته می‌شود.

علائم تجاری قابل ثبت

هر کلمه ، حرف ، عدد ، ترسیمات ، عکس ، شکل ، رنگ ، تصویر ، برچسب یا ترکیب آنها که جهت تشخیص کالاها یا خدمات به کار گرفته می شود ، علامت تجاری به حساب می آید.در برخی کشورها‌، شعارهای تبلیغاتی نیز حکم علامت تجاری را دارند و در ادارات ملی به عنوان علامت تجاری ثبت خواهند شد.امروزه بسیاری از کشورها این امکان را به اشخاص می دهند تا شکل ‌هائی از علائم تجاری که قبلا مرسوم نبوده‌اند مانند رنگ‌ها ، علائم سه بعدی (شکل یا بسته‌بندی کالاها) ، نشان‌های قابل شنیدن (صداها) یا نشان‌های قابل استشمام (بوها) ثبت شوند که تعداد این دست کشورها روزانه در حال افزایش است اما با این اوصاف ، تعداد زیادی از کشورها در ثبت علائم تجاری محدودیت هایی قائل شده اند و تنها در صورت قابل رؤیت بودن نشانه ها به آن ها اجازه ثبت داده خواهد شد.

علائم تجاری غیر قابل ثبت

واژه‌های عام. بعنوان مثال ، در صورتی شرکت شما قصد دارد علامت تجاری «کابینت» را برای فروش کابینت ثبت کند ، تقاضانامه ثبت علامت تجاری مردود خواهد شد چون «کابینت» واژه‌ های عام برای این محصول به شمار می آید.
واژه‌های توصیف کننده. این گونه واژه ها اصولا جهت توصیف محصول تولیده شده به کار گرفته می شوند.بعنوان مثال، ثبت کلمه شیرین برای شکلات قابل قبول نخواهد بود به این دلیل که این کلمه بر شیرینی شکلات دلالت دارد و در واقع آن را مورد وصف قرار می دهد.در حقیقت در صورتی که به تولید کننده شکلات جهت ارائه تولیداتش حق استفاده انحصاری از کلمه «شیرین» داده شود ، امری خلاف قانون خواهد بود.به همین ترتیب واژه‌های کیفی مانند «سریع»، «بهترین»، «کلاسیک» یا نوآورانه» قطعا مورد قبول واقع نخواهند شد مگر اینکه بخشی از یک نشان خاص باشند.در این گونه موارد ، می بایست عبارتی دال بر اینکه درخصوص آن بخش از علامت تجاری حق استفاده انحصاری درخواست نمی‌شود درج گردد.

علائم تجاری گمراه کننده

علائم تجاری هستند که در آن ماهیت ، کیفیت یا مبداء جغرافیایی محصول به صورت گمراه کننده ای القا می شود.برای مثال، عرضه محصولی همانند ماکارونی به بازار با علامت تجاری که تصویر یک گاو داشته باشد قطعا مورد قبول نخواهد بود زیرا این علامت تجاری سبب گمراهی مصرف کنندگان شده و مصرف کنندگان ، تصور خواهند کرد که این علامت تجاری متعلق به یک محصولات لبنی است.

علاوه بر موارد ذکر شده علامت های تجاری که خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه هستند و موازین و هنجارهای اخلاق حسنه و مذهبی را زیرپا می گذارند ، قابل ثبت نخواهند بود.

پرچم‌ها نشان‌های سلطنتی، علائم رسمی دولتی و نشان‌های کشورها و سازمان‌های بین المللی که نمونه‌ای از آنها به دفتر بین‌المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی (wipo) اعلام شده است اصولا ثبت نمی شوند.در ادامه ثبت کریم خان چند نمونه از مواردی که طبق ماده ۳۲ قانون در آنها علامت تجاری قابل ثبت نیست را ارائه می دهد.

الف ـ علامت تجاری مورد نظر قادر به ایجاد تمایز میان كالاها یا خدمات یك مؤسسه با كالاها و خدمات مؤسسه دیگر نباشد.

ب ـ علائم ثبت شده خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.

ج ـ مراكز تجاری یا عمومی را به خصوص درمورد مبدأ جغرافیایی كالاها یا خدمات یا خصوصیات آنها دچار سردرگمی کند.

د ـ عین یا تقلید نشان نظامی‌ ، پرچم‌ ، یا سایر نشانهای مملكتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یك نام یا نشان رسمی متعلق به كشور، سازمانهای بین‌ المللی یا سازمانهایی كه تحت كنوانسیونهای بین‌المللی تأسیس شده‌اند بوده یا موارد ذکر شده یكی از اجزاء آن علامت تجاری باشد ، مگر آن كه مقام صلاحیتدار كشور مربوط یا سازمان مربوطه اجازه استفاده از آن صادر نماید.

هـ ـ عین یا به طرز گمراه‌كننده‌ای شبیه یا ترجمه یك علامت تجاری یا نام تجاری باشد كه برای همان كالاها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری در ایران معروف است‌.
و ـ عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات دیگر ثبت و معروف شده باشد اما این امر به این شرط امکان پذیر است که ارتباطی میان استفاده از علامت تجاری و مالك علامت تجاری برقرار باشد و ثبت آن منافع مالك علامت تجاری قبلی را به خطر نیندازد.

ز ـ مشابه علامت تجاری باشد كه پیش تر مالك دیگری اختصاص یافته است و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان كالا و خدمات و یا برای كالا و خدماتی است كه از نظر ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.

مدارک مورد نیاز برای تقاضای ثبت علامت تجاری

 1. مدارك مثبت هویت متقاضی؛
  الف) اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی
  ب) اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی و روزنامه تاسیس و کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء
 2. مدارك نماینده قانونی: درصورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و …) صورت گیرد مدارک آن ضمیمه شود.
 3. ۱نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت تجاری درخواستی حداکثر درابعاد ۶×۶سانتی متر
 4. درصورت سه بعدی بودن علامت تجاری ارائه علامت تجاری به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و درمجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
 5. ارائه مدارکی که بر فعالیت در رشته مربوط دلالت دارد مثلا جواز اعلامیه تأسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی یا پروانه کسب و …

اعتراض به رد اظهارنامه علامت تجاری

بر اساس ماده ۳۷ قانون هر ذی ‌نفع این امکان را دارد که حداكثر تا سی روز از تاریخ انتشار آگهی ‌، اعتراض خود را مبنی بر عدم رعایت مفاد بند (الف‌) ماده (۳۰) و ماده (۳۲) این قانون به اداره مالكیت صنعتی ارائه دهد . دراین صورت :

 1. اداره مالكیت صنعتی رونوشت اعتراض‌نامه را به متقاضی ارائه نموده و بیست روز به او مهلت می‌دهد تا نظر خود را اعلام نماید.در صورتی که متقاضی همچنان بر درخواست خود اصرار داشت یادداشت متقابلی را به همراه استدلال مربوط به اداره ذکر شده می ‌فرستد.درغیر این ‌صورت اظهارنامه او مورد قبول واقع نخواهد شد.
 2. در صورتی که متقاضی یادداشت متقابلی بفرستد ، اداره مالكیت صنعتی رونوشت آن را دراختیار معترض قرار می‌دهد و ارزیابی نظرات طرفین و مواد این قانون تصمیم بر ثبت یا استرداد علامت تجاری می شود.

 

طبق ماده ۱۲۴ و ۱۲۵ آیین‌نامه اجرایی اشخاصی كه نسبت به تقاضای ثبت علامت تجاری معترض باشند باید در عرض مهلت ۳۰ روز از تاریخ انتشار آگهی موضوع ماده ۱۲۰ این آیین‌نامه اعتراض خود را در دو نسخه شامل عدم رعایت مفاد بندهای (الف) و (ب) ماده ۳۰ و ماده ۳۲ قانون به مرجع ثبت ارائه کند.
پس از ثبت اعتراض نامه، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به اعتراض کننده پس داده می شود.اعتراض نامه میبایست به انضمام دلایل و مدارك استنادی و رسید پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض ارائه گردد.در صورتی که پس از بررسی اعتراض‌ نامه و مدارك استنادی ، کامل کردن مدارك منضم به اعتراض‌نامه ضروری باشد ، مرجع ثبت با تعیین موارد ، به صورت کتبی از متقاضی می‌خواهد كه ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ نواقص را رفع نماید.در غیر این صورت، اعتراض‌نامه بی اثر تلقی خواهد شد.

تبصره – مهلت‌ رفع نقص برای اشخاص مقیم خارج از كشور ۶۰ روز می ‌باشد.

هرگاه اعتراض وارد شده مبنی بر ادعای حق مالكیت نسبت به علامت تجاری باشد كه اظهارنامه ثبت آن به مرجع ثبت و آگهی ارائه شده است، اگر علامت تجاری قبلاً به نام او ثبت نشده باشد ، میبایست علاوه بر اعتراض ، برای علامت تجاری خود، مطابق قانون و آیین‌نامه ، تقاضایی مبنی بر ثبت علامت تجاری نموده و حق ثبت اظهارنامه و علامت تجاری برحسب طبقات و تمام مخارج مربوط به آن را پرداخت نماید.مرجع ثبت مکلف است با رعایت ماده ۱۲۴ این آیین‌نامه ، ظرف ۱۰ روز از تاریخ رسیدن اعتراض نسخه‌ای از اعتراض نامه را به همراه رونوشت مدارك و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ارائه نماید. متقاضی میبایست از تاریخ ابلاغ اعتراض‌ نامه، پاسخ مكتوب خود را در عرض ۲۰ روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت ارائه دهد.عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمكین وی خواهد بود.

هرگاه متقاضی به صورت کتبی به اعتراض معترض تمكین نماید درخواست او برای ثبت علامت تجاری منتفی می شود و مراتب به صورت کتبی به اعتراض کننده ارائه می‌شود تا در صورتی كه علامت تجاری وی ثبت نشده باشد ، طبق اظهارنامه‌ای كه همزمان با اعتراض ارائه كرده است نسبت به ثبت آن اقدام نماید.در صورت عدم تمكین متقاضی ، مرجع ثبت مراتب را ظرف ۱۰ روز به اعتراض کننده ارائه كرده و وی از این تاریخ ۲۰ روز مهلت دارد كه اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت به كمیسیون موضوع ماده ۱۷۰ این آیین‌نامه ارائه دهد.همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود كه اعتراض معترض مبنی بر ادعای داشتن برخی حقوق ، غیراز حق مالكیت ، نسبت به علامتی باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است، مگر اینكه علامت تجاری به صورت قانونی قابل ثبت نباشد. در این فرض نیازی به ارائه اظهارنامه ثبت علامت تجاری به مرجع ثبت نخواهد بود. تصمیم كمیسیون طبق ماده ۱۷۲ این آیین‌نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون است.

تبصره ۱– اگر اظهارنامه ارائه شده به هر دلیلی منتهی به ثبت علامت تجاری نشود مبالغ پرداختی از این بابت، پس داده نخواهد شد.
تبصره ۲- در صورت رد اعتراض در كمیسیون ، هزینه رسیدگی به اعتراض ، قابل پس دادن نیست.
تبصره ۳- چنانچه معترض مقیم ایران نباشد،‌ مهلت‌های ذکر شده در این ماده به میزان دو برابر بیشتر می شود.

تمدید علامت تجاری

پس از اینکه ۱۰ سال از ثبت علامت تجاری گذشت صاحب علامت تجاری نیازمند است تا علامت تجاری را تمدید نماید. تمدید علامت تجاری مستلزم تخصص ، تجربه و مهارت است.موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان با استفاده از وکلای مجرب و با تجربه در امور ثبتی و حقوقی علامت و نام تجاری با ۲۰سال تجربه با کمترین هزینه، در سریع ترین زمان ممکن اقدام به تمدید علامت تجاری و نام تجاری شما می کند.
(با رعایت ماده‌های ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸ و بندها و تبصره‌های موجود و ماده ۱۳۱ و تبصره مربوطه ماده ۱۳۲ و ماده ۱۳۳ و بندها و تبصره‌های موجود ماده ۱۳۴ و بندهای آن و ماده ۱۳۵ و ۱۳۶ . در صورتی که هر گونه سوالی در خصوص مواد ذکر شده دارید می توانید در دیگر بخش های سایت ثبت شرکت کریم خان مطالب مربوط به این ماده ها را مطالعه نمایید.)

مدارک مورد نیاز جهت تمدید علامت تجاری

الف)اشخاص حقیقی

 1. کپی شناسنامه و کارت ملی مالک علامت
 2. نمونه علامت و تکمیل فرم اطلاعات مورد نیاز
 3. مهر و امضاء وکالتنامه

ب)اشخاص حقوقی

 1. کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان حق امضاء
 2. کپی روزنامه رسمی شرکت و تمام تغییرات
 3. نمونه علامت و تکمیل فرم اطلاعات
 4. مهر و امضاء وکالتنامه

تغییرات علامت تجاری

گاهی علامت تجاری به دلیل طراحی نامناسب ، قدیمی، یا داشتن طراحی مشابه علامت تجاری بی کیفیت دیگر باید تغییر کند.بنابراین در این مواقع تغییر علامت تجاری الزامی می باشد.اگر برند و علامت تجاری ثبت شده به شکل الکترونیک ثبت نشده باشد ، و به شکل حضوری به ثبت رسیده باشد ، ابتدا باید مدارک موجود در پرونده را تکمیل کرد.اگر قصد تغییر علامت تجاری را داشته باشید ، به طوری که تصویر انتخاب شده شامل نوشته خاصی باشد ، پیش از تحویل مدارک لازم به روزنامه باید آگهی تقاضای ثبت علامت تجاری را نیز به دفتر روزنامه رسمی ارائه دهید.پس از درج تغییرات علامت تجاری در روزنامه به مدت ۳۵ روز فرصت خواهید داشت تا با ارائه همان روزنامه رسمی و یک برگ تقاضای ثبت علامت تجاری و اصل تصدیق ثبت، به اداره ثبت مالکیت های صنعتی مراجعه نموده و مدارک را به مسئول اداره ارائه دهید تا پس از بررسی کامل مدارک ذکر شده به کارشناس مربوطه ارجاع داده شود تا پس از حصول اطمینان از عدم وصول اعتراض مبلغ حق الثبت را مشخص کند تا شما با مراجعه به حسابداری فیش پرداختی را اخذ و به بانک ملی همان اداره مراجعه کرده و مبلغ را پرداخت نمایید تا اظهارنامه مهر شود و به واحد ماشین نویسی منتقل شده و سپس امضا گردد و به مسئول ثبت دفاتر اظهارنامه داده شود تا وی به روزنامه رسمی جهت درج اطلاع دهد.بعد از اینکه آگهی تغییرات در روزنامه رسمی نوشته شد باید یک نسخه از آن را به اداره مالکیت صنعتی ارائه دهید تا مسئول مربوطه دستور ضبط در پرونده را بدهد.سپس دستور ثبت صادر می گردد که پس از احراز هویت، رسید به صاحب علامت ارائه می گردد و بدین ترتیب تمامی تغییراتی که شامل اضافه کالا یا اضافه طبقه یا تغییر علامت تجاری بوده به شکل قانونی ثبت می گردد.

ماده ۱۳۸ درباره تمامی تغییرات علامت تجاری می‌باشد، ضمنآ به تبصره‌ها توجه نمائید.

ماده ۱۳۹ انتقال علامت تجاری را مورد بحث قرار می دهد ضمن این که توجه کلی به ماده‌ها و تبصره‌های آن به الخصوص انتقال قهری شود.

ماده ۱۴۰ درباره انتقال قسمتی از کالاها و خدمات موضوع علامت تجاری ثبت شده می‌باشد و توجه بیشتری به تبصره‌های آن الزامی است.

انتقالات علامت تجاری

صاحب علامت تجاری،مجاز است علامت تجاری را به دیگری انتقال دهد ، همچنین صاحب علامت تجاری قادر است بدون انتقال علامت تجاری خود ، به فرد دیگری اجازه استفاده از علامت تجاری خود را بدهد اما این اجازه که توسط صاحب علامت تجاری داده می شود به این شرط اعتبار دارد که اجازه نامه آن در کشور ثبت شده باشد ، بنابراین تمامی نقل و انتقالات مالکیت علامت تجاری میبایست توسط موسسه های ثبت شرکت مانند موسسه ثبت شرکت کریم خان به ثبت برسند.

مدارک مورد نیاز جهت انتقال علامت تجاری به شرح ذیل می باشد:

الف)اشخاص حقیقی

 1. کپی شناسنامه و کارت ملی مالک جدید
 2. اصل سند صلح
 3. اصل گواهی ثبت علامت تجاری
 4. قبض پرداخت هزینه انتقال

ب)اشخاص حقوقی

 1. شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضا
 2. اسکن روزنامه آخرین تغییرات اعضای هیئت مدیره”دارندگان حق امضا”
 3. اصل سند صلح
 4. اصل گواهی ثبت علامت تجاری
 5. قبض پرداخت هزینه انتقال

مراحل انتقال علامت تجاری

 • استعلام های لازمه که توسط موسسه ثبت شرکت کریم خان اخذ می گردد.
 • امضای صلحنامه در دفترخانه
 • چاپ آگهی

علامت تجاری نشانی است که می تواند کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک شخص را از کالاها یا خدمات سایر اشخاص متمایز نماید. ثبت کریم خان امکانات لازم جهت ثبت علامت تجاری را برای شما فراهم می آورد.

   


درباره وبلاگ


آخرین پستها


نویسندگان


آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic